Biežāk uzdotie jautājumi

05.04.2017.  |   Drukas versija

Kādā kārtībā Nacionālā veselības dienesta (turpmāk - NVD) Vadības informācijas sistēmā (turpmāk - VIS) stacionāra pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas (turpmāk - SPANS) uzskaites dokumentā jāievada hospitalizētā pacienta diagnožu kodi?

1) Diagnožu kodēšanai jāpielieto "Starptautiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija 10. redakcija" (turpmāk – SSK-10);

2) DRG grupas aprēķinā tiks izmantoti tikai pie izrakstīšanās kustības norādītie diagnožu kodi;

3) būtiski, ka DRG grupēšanas rezultātu aprēķinā liela ietekme ir secībai, kādā tiek ievadītas izrakstīšanās diagnozes. Piemēram, ja pirmais kā izrakstīšanās diagnozes kods būs norādīts kāds no komplikāciju diagnozes kodiem, šis kods tiks uzskatīts par svarīgāko un resursu ietilpīgāko kodu. Vislielākā ietekme uz grupēšanas rezultātu ir pirmajām divām ievadītajām izrakstīšanās diagnozēm, minētajām diagnozēm jābūt saistībā ar veiktajām manipulācijām (ja attiecīgajā gadījumā manipulācijas ir veiktas);

4) visbiežāk laukā "Diagnozes" ir jāaizpilda viens (pirmais) diagnozes kods katrā "Kustības Nr." rindā, tāpat, kā tas bija līdz šim.

Kādā secībā NVD VIS SPANS jāievada "krustiņu" un "zvaigznīšu" diagnožu kodi?

1) VIS izveidots papildus lauks tām diagnozēm, kuras saskaņā ar SSK-10 var kodēt ar diviem kodiem (skaidrojums par šāda veida kodēšanas principiem ir pieejams SSK-10 2. sējumā sadaļā 3.1.3. Divi kodi vienam patoloģiskam stāvoklim "Krustiņu un zvaigznīšu sistēma");

2) tikai gadījumos, kad nepieciešams ailēs "Diagnozes kods" norādīt divus kodus vienam patoloģiskam stāvoklim (krustiņa un zvaigznītes kodus), tie jāraksta katrs savā ailē, viens otram blakus. Divi kodi vienam patoloģiskam stāvoklim ietver informāciju gan par vispārēju pamatslimību (diagnozes kods, kas apzīmēts ar krustiņu konkrētajā rindā tiek ievadīts pirmais), gan par tās izpausmes diagnozi konkrētā orgānā vai lokalizācijā (papildkods, apzīmēts ar zvaigznīti, jāievada blakus ailē);

3) kodu ar zvaigznīti nedrīkst SPANS uzskaites dokumentā norādīt vienu pašu, šis diagnozes kods var tikt norādīts tikai kā otrais diagnozes kods, blakus diagnozes kodam ar krustiņu.

Kādā kārtībā NVD VIS SPANS uzskaites dokumentā jāievada pacientam hospitalizācijas gadījumā veiktās manipulācijas, kas kodētas atbilstoši "Ziemeļvalstu Medicīnas statistikas komitejas (NOMESCO) ķirurģisko manipulāciju klasifikācija ar papildinājumu" (turpmāk - NCSP+)?

VIS SPANS uzskaite dokumentā izveidots lauks "NCSP+ Manipulācijas", kurā jāatspoguļo:

1) ailē "NCSP+ kods" jāievada manipulāciju kodus saskaņā ar NCSP+ klasifikāciju, jāņem vērā, ka par daudzu NCSP+ kodu pielietojumu pie koda nosaukuma ir pievienotas paskaidrojošas piezīmes. Pilnīgs kodu pielietošanas skaidrojums ir pieejams NOMESCO NCSP+ PDF formātā, ar kuru var iepazīties NVD mājaslapas sadaļā Līgumpartneriem → DRG sistēma→ "Ziemeļvalstu Medicīnas statistikas komitejas ķirurģisko manipulāciju klasifikators (NOMESCO ķirurģisko manipulāciju klasifikācija (NCSP)) ar papildinājumu (latviešu valodā);

2) ailē "skaits" jāievada skaitlis „1". Ja terapijas vai izmeklēšanas pasākumu skaits ir lielāks par vienu, skaitu var reģistrēt ailē "NCSP+ kods" ar atbilstošo papildus kodu (piem.: Papildus kodi izmeklējumiem "ZWNN00 – Terapijas vai izmeklēšanas pasākumiem: no diviem līdz četriem atkārtojumiem vienā seansā");

3) ailē "sākuma datums" jāievada operācijas vai manipulācijas veikšanas datums;

4) ailē "beigu datums" jāievada operācijas beigu datums;

5) ailē "St.:Min." jāievada operācijas veikšanas laiks stundās un minūtēs. Operācijas ilgumu jāatzīmē arī ailē "NCSP+ kods" ar atbilstošo papildus kodu (piem.: Operācijas ilgums - "ZXE10 - Vairāk par vienu, bet mazāk par trim stundām");

6) ailē "Izpildītāja identifikācijas numurs" jāievada medicīnas darbinieka, kurš veicis manipulāciju, personas kods vai ārstniecības personas identifikators;

Kādā secībā NVD VIS uzskaites dokumentā jāievada NCSP+ kodi un papildkodi?

1) Ja tiek norādīti NCSP+ manipulāciju papildus kodi (manipulācijas ilgums, steidzamība u.c.), tie jāraksta tūlīt pēc katras atbilstošās manipulācijas pamatkoda, tos nedrīkst lietot vienus pašus;

2) NCSP+ manipulāciju kodu ierakstu secība neietekmē grupēšanas rezultātu, bet jāņem vērā, ka DRG grupas aprēķinā tiek izmantoti pirmie 150 VIS uzskaites dokumentā ievadītie NCSP+ manipulāciju kodi (t.sk papildkodi).

Vai NVD VIS SPANS dokumentā jāievada visus attiecīgajā pacienta hospitalizācijas gadījumā izpildīto manipulāciju NCSP+ iespējamos kodus un papildkodus?

1) Ja hospitalizācijas gadījumā veiktās manipulācijas ir jākodē ar vairāk kā 150 NCSP+ kodiem (t.sk. papildkodiem), tad primāri jāievada nozīmīgāko un resursu ietilpīgāko manipulāciju pamatkodus;

2) nav nepieciešams ievadīt SPANS uzskaites dokumentā pilnīgi visu veikto manipulāciju kodus, ja vien ārstniecības iestāde nevāc statistikas datus par veiktajām manipulācijām;

3) lai samazinātu ievadāmo manipulāciju kodu skaitu, VIS var neievadīt:

- nodaļas WB "Medikamentu terapija" manipulāciju kodus;

- nodaļas ZX "Dažādi apstākļi un notikumi manipulācijas veikšanas laikā", bet, ja veiktas operācijas, nodaļas ZX papildkodi jāizmanto.

Kā var norādīt to, cik reizes izpildīta manipulācija?

Nodaļā ZW "Dažādi papildus kodi" ir kodi, ar kuriem var norādīt, cik reizes izpildīta manipulācija:

1) ZWNN00 "Terapijas vai izmeklēšanas pasākumiem: no diviem līdz četriem atkārtojumiem vienā seansā", t.i. vienā hospitalizācijas gadījumā;

2) ZWNN10 "Terapijas vai izmeklēšanas pasākumiem: pieci un vairāk atkārtojumi vienā seansā", t.i. vienā hospitalizācijas gadījumā.

7. Kā jākodē pacientam hospitalizācijas laikā veiktā farmakoterapija?

Farmakoterapijas kodi ir W nodaļā "Vispārēji pasākumi" sadaļā WBGM "Farmakoterapija (izņemot citostatiskas vielas)". Hospitalizācijas laikā veiktās attiecīgās farmakoterapijas NCSP+ kodu jāpieraksta tikai vienu reizi, ar papildkodiem norādot manipulāciju skaitu. Izmantotos medikamentus nav jānorāda.

Kuru personu norādīt kā izpildītāju farmakoterapijas, psihoterapijas, u.c. palīgpasākumu u.c. gadījumos?

To, kuras ārstniecības personas identifikācijas numuru vai personas kodu norādīt kā izpildītāju farmakoterapijas, psihoterapijas u.c. palīgpasākumu gadījumos, izlemj konkrētā ārstniecības iestāde.

Kā rīkoties, ja manipulācijai NCSP+ klasifikācijā nav koda, vai NCSP+ klasifikācijā ir kodi manipulācijām, kas tiek izpildītas ar Latvijā nepazīstamām vai nereģistrētām metodēm?

NCSP+ klasifikāciju iespējams papildināt ar jauniem manipulāciju kodiem, kā arī izņemt tādu manipulāciju kodus, kuras Latvijā netiek veiktas.

Lai NCSP+ klasifikācijā veiktu izmaiņas, priekšlikumi par manipulāciju kodu izmaiņām jāiesniedz NVD. Priekšlikumi tiks izvērtēti sadarbībā ar nozares speciālistiem, un izmaiņas var tikt ievietotas nākošā gada NCSP+ klasifikācijas versijā.

Kā rīkoties, ja konstatēts, ka NCSP+ klasifikācijā manipulācijas formulējums vai DRG grupas formulējums ir neprecīzs (tulkojuma vai kāda cita iemesla dēļ) un nepieciešami labojumi?

Lai veiktu izmaiņas NCSP+ klasifikācijas manipulāciju nosaukumos vai DRG grupu nosaukumos, priekšlikumi par izmaiņām jāiesniedz NVD. Priekšlikumi tiks izvērtēti sadarbībā ar nozares speciālistiem, un izmaiņas var tikt ievietotas nākošā gada NCSP+ klasifikācijas versijā.

Ko darīt, ja ir jautājumi par DRG un manipulāciju kodēšanu pielietojot NCSP+ klasifikāciju?

DRG atbalsta e-pasts slimnīcu pārstāvjiem - drg@vmnvd.gov.lv, tālrunis konsultācijām - 67045016.