Par DRG sistēmu

05.04.2017.  |   Drukas versija

Par DRG sistēmu

Kas ir DRG sistēma?

DRG ir detalizēta, diagnozēm piesaistīta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites un apmaksas sistēma, kura tiek izmantota, lai varētu veikt uzskaiti un apmaksu par pacientiem sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem slimnīcas stacionārā.

Kāds ir DRG sistēmas ieviešanas mērķis?

DRG sistēma tiek ieviesta, lai nodrošinātu veselības statistikas uzskaiti atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas izstrādātai metodoloģijai, pielietotu starptautiski atzītu procedūru klasifikatoru (Ziemeļvalstu ķirurģisko procedūru klasifikācija (NOMESCO)) un paaugstinātu ārstēšanas izmaksu efektivitāti par sniegto pakalpojumu, kā arī, lai veiktu sniegto pakalpojumu apmaksu, ņemot vērā pacientu veselības stāvokļa sarežģītību.

DRG sistēma var tikt izmantota veselības aprūpes pakalpojumu uzskaitei, apmaksai un analīzei.

LR Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra Valdības rīcības plāna 10.7.2. punktā noteikts: "Izstrādāt un uzsākt pielietot stacionārajā veselības aprūpē ar diagnozēm saistīto grupu (Diagnosis related groups – DRG) apmaksas modeli." Mērķis DRG apmaksas modeļa ieviešanai minētajā plānā definēts sekojoši: "Slimnīcu darba samaksā pielietojot DRG sistēmu, tiks nodrošināta slimnīcu labāka pārvaldība un pilnveidots slimnīcu finansēšanas modelis".

LR Ministru kabineta 2012. gada 16. februāra Valdības rīcības plāna 22. punktā noteikts: "Nodrošināt vienādu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vienlīdzīgu darba samaksu par vienādu veselības aprūpes pakalpojumu neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja." un 22.1.punktā noteikts: "Izstrādāt un uzsākt pielietot stacionārajā veselības aprūpē ar diagnozēm saistīto grupu (Diagnosis related groups – DRG) apmaksas modeli.". Mērķis: nodrošināt slimnīcu labāku pārvaldību un pilnveidot slimnīcu finansēšanas modeli. DRG apmaksas modeļa ieviešanai minētajā plānā definēti sekojoši rezultatīvie rādītāji: "ņemot vērā konkrētas diagnozes ārstēšanas standartus (vadlīnijas) un pacienta ārstēšanas nianses (pacienta vecums, uzturēšanās ilgums stacionārā, pielietotās medicīniskās tehnoloģijas, komplikācijas), pakalpojumu sniedzējs tiek stimulēts sniegt veselības aprūpes pakalpojumus ar zemām izmaksām."

DRG sistēmas izstrādāšanas nozīmīgākās sastāvdaļas:

  • ārstēšanas gadījumu uzskaite, veicot atbilstošu diagnožu un manipulāciju kodēšanu, ņemot vērā pacienta informāciju (dzimums, vecums, ārstēšanas ilgums u.c);
  • izmaksu informācijas iegūšana un apkopošana;
  • iegūtās informācijas analīze un atbilstošu koeficientu piemērošana.

Apmācību materiāli

Prezentācija "Apmācības par DRG veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmas lietošanu" [2012. gada marts]:

Apmācību prezentācijas specializētajām un aprūpes profila ārstniecības iestādēm [2013. gada decembris]:


Vienotas izmaksu uzskaites sistēmas lietošana


NCSP un NordDRG grupētāja uzturēšana