Operatīvā budžeta informācija

06.10.2017.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto likumā "Par valsts budžetu 2017. gadam"
apakšprogrammu izpilde 2017. gada 9 mēnešos (EUR)

Apakš - programmas kods

Apakšprogrammas nosaukums

Apstiprināts  likumā par valsts budžetu 2017. gadam
Pārskata perioda plāns Līdzekļu izlietojums no gada sākuma Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 715 630 298 535 452 722 532 373 585.21 99.42
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 142 762 336 105 911 686 103 537 747.61 97.76
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 11 458 746 8 331 254 8 331 254.00 100.00
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521 89 640 89 640.00 100.00
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 196 692 147 519 147 519.00 100.00
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 1 960 203 1 473 886 1 473 886.00 100.00
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 87 486 883 65 100 896 65 043 442.72 99.91
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 25 160 356 18 660 837 18 515 644.06 99.22
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 176 565 747 125 747 332 125 708 928.58 99.97
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 165 150 420 130 287 517 129 907 529.67 99.71
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 101 047 939 76 771 454 76 771 453.22 100.00
33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 3 721 455 2 930 701 2 846 540.35 97.13
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 6 686 830 4 983 632 4 340 909.53 87.10
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 948 611 1 657 225 813 980.73 49.12
63.07.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 621 175 39 152 37 914.21 96.84
70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana 8 489 4 599    
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 22 174 22 174 21 660.28 97.68
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 7 344 858 759 869 752 994.27 99.10
  KOPĀ 732 262 435 542 919 373 538 341 044.23 99.16