ATMAZGĀTAS TROMBOCĪTU MASAS SAGATAVOŠANA

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

1.Informācija.

Atmazgāta trombocītu masa (TM) ir asins komponents, ko iegūst, veicot atkārtotu TM, sagatavotas pēc apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas trombocītaferēzes procedūrā un derīgai pārliešanai, atmazgāšanu ar fizioloģisko sāls vai sāls - bufera šķīdumu, izmantojot speciālas iekārtas.

Atmazgāšanas procesā TM tiek maksimāli atbrīvota no plazmas olbaltumiem. Šī veida TM izmantošanas priekšrocības ir pacientiem ar smagām alerģiskām reakcijām anamnēzē pēc TM pārliešanas un pacientiem ar antivielām pret plazmas olbaltumiem (īpaši IgA klases).

2. Procedūras apraksts.

 1. 2.1. TM atmazgāšanas procedūra.
  1. Šūnu atmazgāšanas iekārtā ievieto vienreizējās lietošanas maģistrāli, kurai pievieno sterilu 0,9% NaCl vai sāls – bufera šķīdumu un maisu ar TM. Atmazgāšanas process notiek automātiskā režīmā saskaņā ar izvēlēto atmazgāšanas programmu. Sagatavoto TM nosver un, ņemot vērā asins komponenta īpatnējo svaru, daudzumu pārrēķina ml. Vienlaicīgi, izmantojot caurulīšu sterilas sakausēšanas ierīci, sagatavo paraugus TM kvalitātes, procedūru dokumentē saskaņā ar izstrādātu kārtību.
 2. 2.2. TM devas marķēšana un etiķetēšana.
  1. Maisu ar TM marķē un etiķetē saskaņā ar izstrādātu procedūru.
 3. 2.3. Procedūras dokumentēšana.
  1. Informāciju par TM atmazgāšanu reģistrē atsevišķā žurnālā, norādot devas identifikācijas numuru un/vai svītrkodu, asins grupu ABO sistēmā un Rh(D) piederību, sagatavošanas datumu, atmazgāšanas datumu un laiku, komponenta tilpumu pirms un pēc atmazgāšanas, parauga kvalitātes kontrolei tilpumu, maģistrāles sēriju, derīguma termiņu, atmazgājošā šķīduma nosaukumu, sēriju, derīguma termiņu.

3.Atmazgātas TM uzglabāšana.

TM pēc atmazgāšanas jāpārlej nekavējoties, nepieciešamības gadījumā uzglabā iespējami īsu laiku +200C līdz +240C temperatūrā termoskapī – šeikerī.

4. Atmazgātas TM kvalitātes kontrole.

Kvalitātes un sterilitātes kontroli veic pēc apstiprinātām laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijām, ievērojot Asins dienesta normatīvās dokumentācijas prasības.

5. Atmazgātas TM sagatavošanai nepieciešamie resursi.

 1. 5.1. Personāls.
  1. Procedūru veic sertificētas medicīnas māsas (ar sertifikātu vai īpašu apmācību transfuzioloģijā) sertificēta ārsta-transfuziologa uzraudzībā.
 2. 5.2. Nepieciešamas iekārtas, materiāli.
  1. - vienreizējās lietošanas maģistrāles trombocītu atmazgāšanai;
  2. - iekārta trombocītu automātiskai atmazgāšanai;
  3. - svari ar precizitāti ±1g;
  4. - caurulīšu aizkausēšanas ierīce;
  5. - caurulīšu sterilas sakausēšanas ierīce;
  6. - sterils 0,9% NaCl šķīdums vai sāls – bufera šķīdums šūnu atmazgāšanai;
  7. - higiēnas un dezinfekcijas līdzekļi;
  8. - cimdi;
  9. - etiķetes, svītrkodi, svītrkodu lasītājs;
  10. - tukši plastiskie maisiņi paraugu sagatavošanai.
 3. 5.3.Telpas un to tehniskais aprīkojums.
  1. TM atmazgāšanu veic šim nolūkam paredzētās un aprīkotās telpās, piemērotās darba specifikai, atbilstošā darba vidē. Jābūt pieejamiem virsmu dezinfekcijas līdzekļiem, lai ievērotu izstrādātās higiēnas – dezinfekcijas procedūras.
 4. 5.4. Higiēnas prasības personālam.
  1. Personāls strādā darba virsvalkos, gumijas cimdos, ko maina un dezinficē pēc vajadzības.
  2. 06-072