Kvalitātes un risku vadības direktors

29.09.2020.  |   Drukas versija

Kvalitātes un risku vadības direktora kompetence un atbildība:

  • izstrādāt un aktualizēt risku vadības politiku;
  • vadīt Dienestā darbības vadības risku kontroles funkciju, izņemot informācijas tehnoloģiju un komunikāciju vadības riskus;
  • izveidot Dienestā risku pārvaldības sistēmu, uzraudzīt un pilnveidot to;
  • nodrošināt darbības vadības risku identificēšanu, novērtēšanu, sniegt priekšlikumus par risku mazināšanas pasākumiem. Realizēt identificēto risku uzraudzības un pārvaldības mehānismu iestrādi Dienestā notiekošajos procesos un projektos;
  • nodrošināt visaptverošas un skaidras informācijas sniegšanu Dienesta direktoram par identificētajiem būtiskajiem Dienesta darbības riskiem;
  • plānot, organizēt un vadīt KVS izveidi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību Dienestā un teritoriālajās nodaļās.