Finanšu plānošanas un analīzes nodaļa

13.09.2017.  |   Drukas versija

Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas kompetence un atbildība:

 • plānot Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodotos veselības aprūpes pakalpojumu apmaksāšanai paredzētos budžeta līdzekļus pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem un samaksai par starpvalstu norēķiniem ar Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju;
 • sagatavot valsts budžeta pieprasījumus nākošajam budžeta gadam un grozījumiem kārtējā gada budžetā Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodotajām valsts budžeta programmām un apakšprogrammām;
 • sagatavot un aktualizēt finansēšanas plānus pa Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodotajām valsts budžeta programmām un apakšprogrammām, ievērojot Veselības ministrijas metodiskos norādījumus, nodrošināt to iesniegšanu Veselības ministrijā;
 • sagatavot un aktualizēt resursu ieņēmumu un izdevumu tāmju kopsavilkumus sadalījumā pa Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodotajām valsts budžeta programmām un apakšprogrammām, kā arī Nacionālā veselības dienesta resursu ieņēmumu un izdevumu tāmi atbilstoši finansēšanas plānu aktuālajai redakcijai;
 • sagatavot pārskatus un analizēt ārstniecības iestāžu veikto darbu un līgumu finanšu apmēra izpildi;
 • sagatavot no ārstniecības iestādēm saņemto finanšu pārskatu kopsavilkumus par piešķirto līdzekļu izlietojumu, nodarbināto skaitu, vidējo darba samaksu;
 • veikt budžeta līdzekļu sadales uzskaiti zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai individuālajiem pacientiem atbilstoši Nacionālā veselības dienesta lēmumiem;
 • sagatavot priekšlikumus pieprasījumiem par apropriācijas pārdali starp budžeta programmām (apakšprogrammām) un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iesniegšanai Veselības ministrijai;
 • sagatavot un aktualizēt ikgadējo rīkojumu par Nacionālā veselības dienesta operatīvajiem pārskatiem un tajos iekļaujamo informāciju;
 • sagatavot maksājumu pieteikumus atbilstoši līgumu noteikumiem par:

       - stacionāru  plānveida un neatliekamiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

       - par ambulatorai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm  individuālajiem pacientiem;

       - centralizēti iepirkto medikamentu un materiālu iegādi;

       - starpvalstu norēķiniem ar Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju, kā arī
          atbilstoši starpvalstu līgumiem;

 • sagatavot protokola projektu par kārtējā gada naudas līdzekļu normatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem, iesniegšanai Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā Konsulārās daļas sociālā nodrošinājuma nodaļā;
 • sagatavot aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar stacionārām ārstniecības iestādēm par līgumu izpildi.