Iepirkumu nodaļa

13.09.2017.  |   Drukas versija

Iepirkumu nodaļas kompetence un atbildība:

 • sagatavot Nacionālā veselības dienesta iepirkumu plānu un koordinēt tā realizāciju;
 • kontrolēt veicamo iepirkumu atbilstību iepirkumu plānam;
 • sagatavot pārskatus par iepirkumu plāna izpildi;
 • organizēt un koordinēt iepirkumu komisijas darbu;
 • nodrošināt iepirkumu procedūru dokumentēšanu, iepirkumu procedūru lietu kārtošanu;
 • centralizēto ārstniecības līdzekļu iepirkumos nodrošināt pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi tehnisko specifikāciju prasībām, atbilstību zāļu un medicīnas preču reģistrācijai, sagatavot atzinumus iepirkumu komisijām;
 • sagatavot Nacionālā veselības dienesta iepirkumu procedūru norisi reglamentējošus dokumentus;
 • izstrādāt vispārīgās vienošanās un piegāžu līgumu projektus par centralizēto ārstniecības līdzekļu iegādi atbilstoši iepirkumu komisijas lēmumam;
 • veikt centralizēti iepirkto ārstniecības līdzekļu piegādes līgumu, kuros Nacionālais veselības dienests darbojas kā iepirkuma pasūtītājs un maksātājs, koordinēšanu un izpildes analīzi;
 • sagatavot informāciju par veiktajiem iepirkumiem ievietošanai Nacionālā veselības dienesta mājaslapā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā;
 • atbilstoši Nacionālā veselības dienesta direktora pilnvarojumam pārstāvēt Nacionālā veselības dienesta intereses Iepirkumu uzraudzības biroja Sūdzību izskatīšanas komisijās un Latvijas Republikas tiesās, izskatot sūdzības un iesniegumus par iepirkumu procesu norisi Nacionālā veselības dienestā.