Juridiskā atbalsta nodaļa

28.02.2018.  |   Drukas versija

Juridiskā atbalsta nodaļas kompetence un atbildība:

  • izstrādāt un saskaņot Nacionālā veselības dienesta pārvaldes lēmumu, iekšējo normatīvo aktu un administratīvo aktu projektus, līgumu projektus, atbildes uz fizisko un juridisko personu vēstulēm;
  • sagatavot skaidrojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem vienveidīgas rīcības nodrošināšanai Nacionālajā veselības dienestā;
  • sniegt juridiska rakstura konsultācijas Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem un valsts civildienesta ierēdņiem par Nacionālā veselības dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • nodrošināt ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodrošināšanu saistīto jautājumu risināšanu Departamenta kompetences ietvaros;
  • sagatavot apstiprināšanai līgumu paraugus, kurus saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta iekšējiem noteikumiem, kas nosaka līgumu projektu sagatavošanas un saskaņošanas, līgumu slēgšanas, reģistrēšanas, uzglabāšanas un izpildes uzraudzības kārtību, apstiprina ar Nacionālā veselības dienesta direktora rīkojumu;
  • sagatavot apstiprināšanai administratīvo aktu paraugus gadījumos, kad Nacionālajam veselības dienestam jāizdod vairāki viena veida administratīvie akti;
  • sagatavot lēmumu projektus par personu iekļaušanu vai atteikšanos iekļaut veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā, kā arī par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt Eiropas veselības apdrošināšanas karti;
  • protokolēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisijas sēdes un sagatavo lēmumu projektus atbilstoši minētās atlases rezultātiem.