Apdrošinātās iedzīvotāju grupas

10.06.2019.  |   Drukas versija

Automātiski apdrošināti un tiesīgi saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ir legālie darba ņēmēji (iedzīvotāji, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā) un valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas (sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji):

Pensionāri

 • Iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un saņem Latvijas Republikas pensiju.
 • Iedzīvotāji, kuri saņem izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju.

Bērni

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem.
 • Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Izglītība

 • Iedzīvotāji, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs, piedalās Eiropas brīvprātīgā darba, interešu izglītības vai jauniešu mobilitātes programmās vai ir pilna laika studējošie.

Bērna audzināšana, kopšana

 • Iedzīvotāji, kuri saņem bērna kopšanas pabalstu vai vecāku pabalstu.
 • Viens no vecākiem, kurš audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem.
 • Iedzīvotāji, kuri saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu.
 • Iedzīvotāji, kuri saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā.
 • Iedzīvotāji, kuri saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Nodarbinātība 

 • Bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Svarīgi! Tiesības saņemt medicīnas pakalpojumus valsts veselības apdrošināšanas ietvaros, iedzīvotājam ir vēl trīs mēnešus no brīža, kad, piemēram, ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības vai zaudējis bezdarbnieka statusu.

Veselība, sociālā aprūpe

 • Orgānu donori (personas, kuras līdz šim jau ir ziedojuši kādu orgānu un ir reģistrētas Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas orgānu donoru reģistrā).
 • Iedzīvotāji, kuriem ir noteikta I vai II grupas invaliditāte (no 2021. gada janvāra – arī tad, ja ir noteikta III grupas invaliditāte).
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas.
 • Iedzīvotāji, kuri saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
 • Iedzīvotāji, kuri ir izstājušies no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā.
 • Pilngadīgie iedzīvotāji, kuri saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus.

Citas iedzīvotāju grupas

 • Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.
 • Tradicionālo reliģisko organizāciju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros.
 • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi.
 • Sociāli apdrošinātu iedzīvotāju, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, bērni vecumā līdz 18 gadu vecumam.
 • Sociāli apdrošināti iedzīvotāji, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātā  laulātais, kuram ir termiņuzturēšanās atļauja un viņš audzina bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnu vecumā līdz 15 gadiem.
 • Iedzīvotāji, kuri ir cietuši no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēktirdzniecības upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa (Ministru kabinets nosaka laikposmu, kurā minētie iedzīvotāji ir uzskatāmi par apdrošinātiem)
 • Apcietinātie un notiesātie, kuri izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādēs.

  Iepriekš minētajām iedzīvotāju grupām ir ieteicams pārliecināties, ka viņu statuss ir aktualizēts pie attiecīgā reģistra turētāja.


Kam ir tiesības saņemt pakalpojumus starptautisko sadarbības līgumu ietvaros?

Pamatojoties uz Latvijas Republikas un Ukrainas noslēgto sadarbības līgumu, neatkarīgi no nodokļu maksāšanas Latvijā:

 • Ukrainas pilsonim Latvijā ir tiesības saņemt valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus, ja viņš dzīvo Latvijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra apliecina, ka viņš saņem Latvijas vai Ukrainas pensiju (vai to apliecina Ukrainas kompetentās iestādes izsniegts dokuments).
 • Ukrainas pilsonim, viņa laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem Latvijā ir tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas noslēgto sadarbības līgumu, neatkarīgi no nodokļu maksāšanas Latvijā:

 • Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem Latvijā ir tiesības saņemt valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus, un viņus iekļauj veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā, pamatojoties uz personu sarakstu, kuru Nacionālais veselības dienests saņem no Ārlietu ministrijas.