Svarīga informācija

03.01.2017.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta (NVD) darbību klīnisko vadlīniju jomā reglamentē Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumi Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas", atbilstoši kuriem NVD veic vadlīniju reģistrēšanu, nevis apstiprināšanu un pārbauda vadlīniju projektu izstrādātāju iesniegto dokumentu atbilstību.

Vadlīniju projektu satura izvērtēšana ir veselības aprūpes jomas profesionāļu - Veselības ministrijas galveno speciālistu institūcijas, Veselības nozares stratēģiskās padomes, kā arī citu ar veselības aprūpi saistītu institūciju, ārstniecības personu profesionālo organizāciju vai ekspertu, kas ir konkrētās veselības nozares speciālisti un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem – medicīnas zinātņu doktora grāds; augstskolas docents, asociētais profesors, profesors vai apmācīttiesīga persona, vai vadošais pētnieks; vismaz piecu gadu pieredze atbilstošā medicīnas specialitātē kompetencē.

Reģistrēšanas kritērijiem atbilstošās vadlīnijas NVD reģistrē ārstniecībā izmantojamo Klīnisko vadlīniju datu bāzē. Par datu bāzē reģistrētajās vadlīnijās sniegto informāciju un ieteikumiem ārstniecības procesa īstenošanai atbildīgs ir konkrēto vadlīniju izstrādātājs.