Starptautiskā sadarbība

05.02.2013.  |   Drukas versija

DALĪBA SABIEDRĪBAS VESELĪBAS PROGRAMMAS 2008-2013 Vienotās rīcības projektos


Vienotās rīcības ir Kopienas un dalībvalstu kopīgas aktivitātes Sabiedrības veselības programmas Darba plānā nosprausto mērķu izpildei.

 

 • 2011.gada 1.februārī tika uzsāktaVienota rīcība – e-veselības – pārvaldības iniciatīva" (turpmāk- JA-eHGI).
 • 

Projekta vadošais partneris ir Austrijas Veselības ministrija.

JA-eHGI mērķis ir nodrošināt vienotas politiskas platformas radīšanu dalībvalstu veselības nozares politikas veidotājiem, izstrādājot stratēģijas, ieteikumus, vadlīnijas un prioritātes, kā koordinētā veidā attīstīt e-veselību Eiropas līmenī, iesaistot visas ieinteresētās puses, t.sk. veselības nozares profesionāļus un pacientus.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzdevumi ir darboties darba paketē „Politikas attīstība un stratēģiju līdzināšana", kuras mērķis ir nacionālo un Eiropas veselības stratēģiju un e-veselības politikas sintēzes analīze, apkopojot visu relevanto informāciju un to tālāk nododot lēmumu pieņēmējiem un e-veselības politiskās pārvaldības nodrošinātājiem, kā arī piedalīties vienotas Eiropas e-veselības sadarbspējas (Interoperability) stratēģijas un galveno e-veselības politikas instrumentu izstrādē.

 

 • Kopš 2010. gada NVD piedalās Vienotās rīcības projektā „Medicīnas tehnoloģiju novērtēšanas Eiropas sadarbības tīkls"(EUNetHTA)
 • 

Projekta vadošais partneris ir Dānijas Veselības padome.

Projekta mērķi ir labākās pieredzes un zināšanu apmaiņa veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomā, nodrošinot veselības tehnoloģiju, t.sk. zāļu relatīvās efektivitātes darba tālāku attīstību.

Latvija ir iesaistījusies zāļu relatīvās efektivitātes aktivitātē.

 

DALĪBA STARPTAUTISKAJOS SADARBĪBAS TĪKLOS   

 • European Health Management Association (EHMA) - Eiropas Veselības Nozares Vadītāju Asociācija, kas apvieno gandrīz 200 dažādas veselības jomā strādājošas institūcijas vairāk nekā 30 valstīs, ir vadošā NVO, kam rūp veselības politikas un veselības aprūpes kvalitāte un kas vēlas uzlabot veselības vadības standartus Eiropā. EHMA biedri ir gan slimnīcas un universitātes, gan veselības ministrijas un veselības aprūpes iestādes, gan mācību centri un konsultāciju sniedzēji. EHMA kopā ar asociācijas biedriem īsteno daudzveidīgus pasākumus – konferences, diskusijas un seminārus, kā arī sagatavo un piedalās dažādos projektos.

 

DALĪBA STARPTAUTISKAJOS PROJEKTOS


 • PrimCareIT projekts

PrimCareIT – Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotajās teritorijās ar tele-konsultāciju un tele-mentoringa pakalpojuma ieviešanu, novēršot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību.

Projekta mērķis

Vispārējais PrimCareIT projekta mērķis ir ieviešot tele-konsultāciju un tele-mentoringu pakalpojumu sniegšanu, uzlabot sociālos apstākļus primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem mazapdzīvotajās teritorijās, tādā veidā mazinot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību.

Projekta uzdevumi ir šādi:

 • Novērtēt situāciju, iespējas un šķēršļus tele-konsultāciju un tele-mentoringa jomā;
 • Motivēt veselības aprūpes profesionāļus strādāt mazapdzīvotajos reģionos, attīstot virtuālos komunikāciju risinājumus;
 • Veicināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem. Mazināt attāluma radītos šķēršļus un profesionālo izolētību;
 • Piedāvāt pieredzi un atbalstu, izmantojot tele-mentoringa sniegtās iespējas;
 • Veicināt ilgtspējīgu tele-medicīnu;
 • Palielināt izpratni par e-veselību politikas veidotājiem.

Īsumā par projektu

Pieprasījums pēc primārās veselības aprūpes pakalpojumiem nepārtraukti pieaug. Arvien vairāk veselības aprūpes speciālisti noveco un dodas pensijā, bet jaunie veselības aprūpes speciālisti nevēlas strādāt mazapdzīvotajos reģionos, līdz ar to šādos reģionos veidojas veselības aprūpes speciālistu trūkums.

Projekts "PrimCareIT" veicina un attīsta šādu mazapdzīvoto reģionu veselības aprūpes speciālistu tehnisko atbalstu:

 • Tele-mentorings sniedz nepārtrauktu medicīnisko izglītību;
 • Tele-konsultācijas sniedz vērtīgu tehnisko un metodisko atbalstu, lai sazinātos ar veselības aprūpes profesionāļiem;
 • Tele-konsultācijas un tele-mentorings atbalsta profesionālo sakaru veidošanu un karjeras izaugsmes iespējas.
 • Kopējais PrimCareIT projekta partneru skaits ir 16, no Baltkrievijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Projekta partneri:

Dienvidu Ostrobotnijas reģiona Veselības aprūpes pārvalde, Somija; Seinajoki Lietišķo zinātņu universitāte, Somija; Dienvidu Ostrobotnijas Reģionālā padome, Somija; Kauhavas Primārās veselības aprūpes rajons, Somija; Linnavas Universitātes e-Veselības institūts, Zviedrija; Blekinges Tehnoloģiskais institūts, Zviedrija; Vasterbotten novada dome, Zviedrija; Flensburgas Lietišķo zinātņu universitāte, Vācija; Igaunijas Ģimenes ārstu asociācija, Igaunija; Tallinas Tehnoloģiskās universitātes, Klīniskās Medicīnas Technomedicīnas institūts, Igaunija; Viļņas Universitātes slimnīca Santarišku klīnika, Lietuva; Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva; Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Lietuva; Baltkrievijas pēcdiploma apmācības akadēmija, Baltkrievija; Ostrovecas Centrālā reģionālā slimnīca, Baltkrievija; Nacionālais veselības dienests, Latvija.

Plašāka informācija par PrimCareIT projektu ir pieejama internetā: www.primcareit.net.


 

 • Sabiedrības veselības uzlabošana, veicinot vienlīdzīgi pieejamu augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmu (ImPrim)
  Projekta realizācijas laiks: 2010. – 2013. gads

ImPrim galvenie mērķi ir palielināt primārās veselības aprūpes pieejamību, veicināt finanšu resursu piesaisti primārai veselības aprūpei un ģimenes ārstu profesionālās kvalitātes uzlabošanu. ImPrim projektā iesaistīti Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona valstu eksperti ar profesionālo pieredzi un zināšanām gan medicīnā, gan veselības ekonomikā, gan veselības aprūpes organizācijā. Šī projekta ietvaros tiks izveidots primārās veselības aprūpes organizācijas modelis, kuru ieviešot varēs nodrošināt vienlīdzīgi pieejamus augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes pakalpojumus Baltijas jūras reģiona valstīs (arī Latvijā), vienlaicīgi palielinot Veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti.


NVD ir koordinators ImPrim darba paketei „Primārās veselības aprūpes finanšu instrumentu uzlabošana". Latvija ir atbildīga (sadarbībā ar partneriem no Zviedrijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas) par aktivitātes „Jaunas kopēji izveidotas uz iniciatīvu balstītas apmaksas sistēmas testēšana" izpildi. NVD kā Partneris ir iesaistīta šādu aktivitāšu realizācijā:
- transnacionāla ekspertīze par primārās veselības aprūpes apmaksas shēmām, ieskaitot finanses un medicīnisko ierakstu veidošanu (atbildīgā – Zviedrija);
- primārās veselības aprūpes kā atsevišķas sfēras inkorporēšana valstu reģionālajos plānos (atbildīgā – Lietuva);
- primārās veselības aprūpes indikatoru sistēmas izveide, ar kuras palīdzību var vērtēt veselības aprūpes kvalitāti (atbildīgā – Polija);
- kvalitātes indikatoru ietekmes uz primārās veselības aprūpes pakalpojumiem testēšana (atbildīgā – Polija un Lietuva);
- instrumentu izveide kvalitātes uzlabošanai, ievērojot principu „no apakšas uz augšu" (atbildīgā – Zviedrija);
- stratēģiju adaptācija, lai veicinātu vienādu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību (atbildīgā – Zviedrija);
- sabiedrības veselības veicināšanas aktivitāšu un primārās veselības aprūpes pakalpojumu sinerģijas nodrošināšana veselības jomā.


 

 • Projekts PHIS (Pharmaceutical Health Information System)

Projekts PHIS (Pharmaceutical Health Information System)ir Eiropas Komisijas finansēts projekts, kura pasūtītājs ir Veselības un Patērētāju Aģentūra (Executive Agency for Health and Consumers). PHIS kā vienu no 2007.gadā iesniegtajiem projektiem "Veselības informācijas" jomā ir akceptējusi Eiropas Komisija. Projektu līdzfinansē Austrijas Veselības ministrija. Projekta koordinators ir Austrijas Veselības institūts (ÖBIG) ar 4 partneriem - Itālijas Zāļu aģentūru (AIFA), Starptautisko Veselības aprūpes un veselības apdrošināšanas institūtu (IHHII, Bulgārija), SOGETI Luxembourg SA un Valsts zāļu kontroles institūtu (SUKL, Slovākija). Latviju PHIS projektā pārstāv NVD.
PHIS projekts aizsākās 2008.gada septembrī un tā pabeigšana ir paredzēta 2011.gada aprīlī.
PHIS projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un informācijas apmaiņu par farmācijas jomas politiku, īpaši par zāļu cenu veidošanas un kompensācijas sistēmām ES valstīs, aptverot gan ambulatoro, gan stacionāro sektoru.
Projekta gaitā, lai izveidotu kopēju ziņojumu, tiek strādāts vairākos virzienos:

- PHIS terminoloģija (Glossary) - galvenie termini, kas saistīti ar farmācijas sektoru;
- PHIS bibliotēka (Library), kas piedāvā nozares specifisku informāciju par ES dalībvalstu ambulatoro un stacionāro sektoru;
- PHIS indikatori un PHIS datu bāzes, kas satur pamatdatus par izstrādātajiem indikatoriem ES dalībvalstīs;
- PHIS tīkls (Network), kas ietver valstu pārstāvjus (kompetentās iestādes, trešās puses maksātājus, slimnīcu apvienības) un citus Eiropas farmācijas jomas pārstāvjus;
- Ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm (PHIS Hospital Pharma), kurā iekļauta informācija par farmācijas politiku stacionārā nozarē ES dalībvalstīs, kā arī cenu aptauja.

 

 • PHIS ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm

PHIS ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm, ko sagatavoja PHIS projekta vadītāji Austrijas Veselības institūts (ÖBIG) kopā ar Slimnīcu zāļu darba grupas līderi SUKL (Slovākijas Valsts zāļu kontroles institūts), sniedz pārskatu par zāļu iepirkumu, politikas un finansēšanas stratēģijām stacionārajā nozarē 27 valstīs (Eiropas pārskatu), kas tiek papildināts ar gadījumu izpēti, tajā iekļauts arī cenu salīdzinājums 25 slimnīcās piecās valstīs (Austrijā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Slovākijā). Ar ziņojumu var iepazīties PHIS mājas lapā

Detalizētāka informācija par projektu pieejama: http://phis.oebig.at/


 

 • Projekts PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information)

EK sadarbībā ar Austrijas Veselības un Sieviešu lietu ministriju (the Austrian Federal Ministry for Health and Women's Issues) finansē projektu PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information). Projektu realizē Austrijas Veselības institūts ((ÖBIG) un WHO EURO, kā arī ES dalībvalstu nacionālās institūcijas. Projekta mērķis ir izveidot interneta portālu, kurā tiks ievietota un aktualizēta informācija par zāļu cenu veidošanas un kompensācijas sistēmām ES valstīs.
Detalizētāka informācija pieejama http://ppri.oebig.at/