Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Iestādes privātuma politika

Pārzinis:

Nacionālā veselības dienesta veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Dienests, reģ.nr. 90009649337.

Pārziņa kontaktinformācija:

Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja), Rīga, LV-1012

Sekretariāts: +371 67043700 Fakss: +371 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@vmnvd.gov.lv

Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, aicinām iepazīties ar informāciju par Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – Dienests) veikto personas datu apstrādi.

Kādam nolūkam Dienests veic fizisko personas datu apstrādi?

Dienests veic fizisko personu datu apstrādi normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Fizisko personu datu apstrādes valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanas jomā tiek veikta:

 1. līgumu noslēgšanai par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī līgumu izpildes kontrolei;
 2. līgumu noslēgšanai ambulatorajai ārstniecībai paredzēto no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodrošināšanai un līgumu izpildes kontrolei;
 3. Dienesta klientu apkalpošanai Dienesta centrālajā birojā un teritoriālajās struktūrvienībās;
 4. valsts kompensējamo medikamentu izsniegšanai individuālajiem pacientiem;
 5. valsts organizētā vēža skrīninga organizēšanai;
 6. recepšu veidlapu izsniegšanai ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām;
 7. veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nodrošināšanai citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs;
 8. citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs saņemto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai;
 9. Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas uzturēšanai un papildināšanai;
 10. administratīvo aktu izdošanai;
 11. informēšana par veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;
 12. valsts budžeta līdzekļu atgūšanai regresa kārtībā par valsts nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Juridiskais pamats veikt personas datu apstrādi:

 1. iestādei normatīvajos aktos noteikto juridiski saistošo pienākumu izpilde – attiecas uz gadījumiem, kad konkrēto datu apstrāde ir paredzēta normatīvajos aktos (likumos, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas Savienības regulās un direktīvās (piemēram, Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” izsmeļoši nosaka sistēmā glabājamo datu veidus un apjomu));
 2. Veselības aprūpes pakalpojumu administrēšana sevī ietver tiesisko pamatu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu;
 3. Dienesta normatīvajos aktos (veselības aprūpi reglamentējošajos normatīvajos aktos, Administratīvā procesa likumā utt.) noteikto pienākumu izpildei (tostarp, līgumu slēgšanai, administratīvo aktu izdošanai, uzaicinājumu sūtīšanai uz vēža skrīningu, parādu piedziņas nodrošināšanai, u.c.).

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

 • Ārstniecības personas: vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs, darba kontaktinformācija, informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, norēķinu informācija.
 • Ārstniecības iestāžu valdes locekļi un kontaktpersonas: vārds, uzvārds, informācija par darba vietu un ieņemamo amatu, darba kontaktinformācija.
 • Dienesta klienti/adresāti: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par dzīvesvietas adresi, saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, izrakstītajiem un saņemtajiem medikamentiem, pieprasītajiem un saņemtajiem sertifikātiem un apliecinājumiem, cita informācija, kas ir iekļauta Vienotajā veselības informācijas sistēmā (E-Veselība).
 • Personas, kas saņem uzaicinājumu uz valsts apmaksāto vēža skrīningu: vārds, uzvārds, personas kods, vecums, dzīvesvietas adrese.
 • Dienesta tīmekļa vietnes vai profilu sociālajos tīklos apmeklētāji: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, sarakstes ar Dienestu informācija, IP adrese (ja tiek izmantotas sīkdatnes).
 • Dienesta debitori: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, informācija par parāda esamību, tā rašanās iemeslu, parāda apmēru, parāda piedziņas procesu.

Fizisko personu datu apstrādes Dienesta administratīvo funkciju izpildei nolūki:

 1. personālvadības nodrošināšanai;
 2. finanšu vadības un grāmatvedības procesu nodrošināšanai;
 3. publisko iepirkumu organizēšanai un līgumu slēgšanai;
 4. korespondences un lietvedības nodrošināšanai;
 5. noziedzīgu nodarījumu novēršanai;
 6. Dienesta darbības kvalitātes kontrolei.

Juridiskais pamats veikt datu apstrādi:

 1. datu subjekta piekrišana – attiecas, piemēram, uz datu apstrādi, kas nepieciešams kandidātu atlasei darbam Dienestā (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts);
 2. datu apstrāde, kas nepieciešama līguma ar fizisku personu noslēgšanai un izpildei – attiecas, piemēram, uz datu apstrādi, kas ir nepieciešama darba līgumu vai pakalpojumu līgumu ar fizisku personu noslēgšanai un izpildei (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts);
 3. Dienesta normatīvajos aktos (tostarp, Iesniegumu likumā, Publisko iepirkumu likumā, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos) noteikto pienākumu izpildei – attiecas uz datu apstrādi publisko iepirkumu organizēšanai, pakalpojumu un piegādes līgumu slēgšanai, iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanu utml. (Regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts);
 4. Sabiedrības interešu nodrošināšanai – tiek piemērots veicot Dienesta telpu videonovērošanu drošības nolūkā un sarunu ar Dienesta darbiniekiem audioierakstu veikšanai kvalitātes uzlabošanas nolūkā (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

 • Dienesta darbinieki, ierēdņi, un uz cita civiltiesiska pamata nodarbinātie: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija, informācija par izglītību, profesionālo kvalifikāciju, darba pieredzi, informācija par izmaksājamo atlīdzību, darba izpildes novērtējumu apbalvojumiem, disciplinārsodiem, cita personāla lietā esošā informācija, algas aprēķini, darba līgumā iekļautā informācija, visa informācija, kas ir sniegta iekšējos dokumentos un sarakstē par attiecīgo darbinieku.
 • Dienesta amatu kandidāti: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, CV norādītā informācija.
 • Dienesta ierēdņu un darbinieku ģimenes locekļi: vārds, uzvārds, informācija par radniecību.
 • Iepirkumu pretendenti, pretendentu darbinieki, līgumu izpildē iesaistītie darbinieki un kontaktpersonas: vārds, uzvārds, darba vieta, amats, informācija par izglītību, profesionālo kvalifikāciju, informācija par darba pieredzi.
 • Dienesta apmeklētāji: personas attēls, uzvedība, ieraksta vieta un laiks.
 • Personas, kuras zvana uz Dienesta informatīvo tālruni: vārds, uzvārds, balss, sarunas laikā paustā informācija.
 • Iesniegumu iesniedzēji, korespondences adresāti (fiziskas personas): vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, iesniegumā minētā informācija.
 • Iesnieguma iesniedzēju (juridisko personu) darbinieki un pārstāvji: vārds, uzvārds, informācija par darba vietu un amatu.

Kam Jūsu personas dati var tikt nodoti?

 1. Dienesta klientu personas dati var tikt nodoti Dienesta sadarbības iestādēm Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, ja tas ir saistīts, ar Dienesta klientu šajās valstīs saņemtajiem vai saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tiesībsargājošām iestādēm saskaņā ar to pieprasījumiem, kā arī citām valsts pārvaldes iestādēm saskaņā ar to normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām.
   
 2. Dienesta ierēdņu, darbinieku un sadarbības partneru dati var tikt nodoti Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrai, ciktāl tas nepieciešams nodokļu un valsts obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu ieturēšanai, kā arī citām valsts pārvaldes iestādēm saskaņā ar to normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām.

Cik ilgi Dienests glabā Jūsu personas datus?

Personas datu glabāšanas termiņi ir noteikti saskaņā ar Dienesta apstiprināto lietu nomenklatūru, kas ir sagatavota, ņemot vērā Valsts arhīva ieteikumus personas datu glabāšanas termiņiem. Videonovērošanas rezultātā iegūtā informācija netiek glabāta ilgāk par 3 dienām no videoieraksta veikšanas brīža. Telefonsarunu ieraksti tiek glabāti vienu mēnesi no sarunas veikšanas brīža.

Kā varat īstenot savas datu subjekta tiesības?

Jums ir tiesības, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pieprasīt Dienestam sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem datiem, saņemt to kopijas, kā arī pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu un to apstrādes ierobežošanu.

Vienlaikus Jums ir jāņem vērā:

 1. Jūs nevarat pieprasīt tādu datu dzēšanu, kuru glabāšanas termiņus nosaka ārējie normatīvie akti (piemēram, Vienotajā veselības informācijas sistēmā esošos datus, publisko iepirkumu dokumentāciju utt.) vai kuri ir nepieciešami Dienestam normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei;
   
 2. Jūs nevarat pieprasīt ierobežot datu apstrādi tādā apjomā, kādā apstrāde ir nepieciešama Dienestam normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei.
   
 3. Vēršam uzmanību uz to, ka Dienests nav uzskatāms par pārzini ārstniecības iestāžu un citu personu veiktajai datu apstrādei Vienotajā veselības informācijas sistēmā. Lai iegūtu informāciju par citu iestāžu un personu veikto Jūsu personas datu apstrādi Vienotajā veselības informācijas sistēmā un īstenotu citas savas subjekta tiesības, Jums ir jāvēršas ar pieprasījumu attiecīgajā iestādē vai pie attiecīgās personas.

Kādā veidā iesniegt datu subjekta pieprasījumu?

 1. vēršoties klātienē Dienesta Centrālajā birojā (Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja, Rīga, Latvija, LV-1012) vai Dienesta teritoriālajās nodaļās.
   
 2. nosūtot uz Dienesta oficiālo e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv e-pasta vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
   
 3. iesniedzot iesniegumu ar valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv starpniecību;
   
 4. iesniedzot rakstveida iesniegumu uz 1. apakšpunktā minētajām Dienesta adresēm ar pasta vai citas personas starpniecību. Šādā gadījumā atbilde tiks nosūtīta uz Jūsu deklarētās dzīvesvietas adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Sūdzību par datu apstrādi iesniegšana:

Dienests veic datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Datu valsts inspekcijas vadlīnijām un labās prakses piemēriem, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Dienesta rīcībā esošo personu datu drošību. Dienests nodrošina, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu Dienesta rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām.

Tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu tiesības uz privātumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā – adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

Plašāka informācija par Dienesta privātuma politiku