Pakalpojumu saņēmēju reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
 

Kuras personas ir tiesīgas saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus?

Tiesības uz valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu no 2018. gada ir:

 • Latvijas pilsonim;
 • Latvijas nepilsonim;
 • ārzemniekam ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā;
 • bezvalstniekam, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijā;
 • bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss;
 • patvēruma meklētājam;
 • personai, kura saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ir sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai (piemēram, pašnodarbināta persona, kuras ienākumi sasniedz noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, darba ņēmējs, izņemot mikrouzņēmumos strādājošos);
 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizturētai personai;
 • apcietinātai vai notiesātai personai, kura sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē;
 • augstāk minēto personu bērniem vecumā līdz 18 gadiem.

Papildus minētajām iedzīvotāju grupām tiesības uz valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ir arī sociāli apdrošinātas (veselības apdrošināšanai) personas laulātajam:

 • ja sociāli apdrošinātā persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai
 • ja laulātajam ir termiņuzturēšanās atļauja un viņš audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem.

Valsts apmaksātu dzemdību palīdzību bez maksas ir tiesības saņemt arī Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa laulātajai, kurai ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā.

Atbilstoši starpvalstu noslēgtajiem līgumiem tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus papildus ir:

 • Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republika;
 • Ukrainas pilsoņiem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kuri šeit saņem Ukrainas vai Latvijas un Ukrainas valsts maksāto pensiju (pārējiem Ukrainas pilsoņiem pienākas tikai neatliekamā palīdzība).


Kā personas tiek iekļautas Pakalpojumu saņēmēju reģistrā?

Daļa informācijas Pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek saņemta tiešsaistes režīmā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošā Iedzīvotāju reģistra. Šobrīd automātiski Pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek iekļauti tikai Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi, kā arī atsevišķos gadījumos ārzemnieki, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Pārējos gadījumos personas pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek iekļauti tikai gadījumos, ja tās ar iesniegumu vēršas Nacionālajā veselības dienestā (NVD) vai kad kāda cita valsts pārvaldes iestāde vēršas NVD, norādot, ka minētā persona atbilst attiecīgajam statusam.

Personām, kurām nav Latvijas personas koda, Pakalpojumu saņēmēju reģistrā netiek iekļautas, bet pakalpojumus saņem, uzrādot vai nu attiecīgo statusu apliecinošus dokumentus vai NVD lēmumu.
 

Kādi var būt personas statusi Pakalpojumu saņēmēju reģistrā un ko attiecīgie statusi nozīmē?

Pakalpojumu saņēmēju reģistrā personai var tikt piešķirti šādi statusi:

 • Reģistrēts - personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi un tā ir reģistrēta pie ģimenes ārsta.
 • Pasīvi reģistrēts – personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, bet tā nav reģistrēta pie ģimenes ārsta. Šādā gadījumā persona var vērsties pie jebkura ģimenes ārsta.
 • Nezināms – personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet tā nav reģistrēta pie ģimenes ārsta un nav zināma personas dzīvesvietas adrese.
 • Bloķēts - personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, bet personas reģistrācija pie ģimenes ārsta uz laiku ir apturēta un netiek pieļauta personas pārreģistrācija pie cita ģimenes ārsta. Šādā gadījumā personai pienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi tādā pašā apmērā kā pacientam ar statusu "Reģistrēts".

Personu bloķē, ja iestājies kāds no šādiem gadījumiem:

1) persona deklarējusi savu dzīvesvietu ārpus Latvijas Republikas;

2) persona nepārtraukti (vismaz trīs mēnešus pēc kārtas) ārstējas psihoneiroloģiskajā slimnīcā;

3) persona atrodas ieslodzījuma vietā.

Informācija par personas deklarēto dzīvesvietu tiešsaistē tiek saņemta no Iedzīvotāju reģistra. Tiklīdz persona deklarē  dzīvesvietu Latvijas Republikā, tā tiek automātiski atbloķēta Pakalpojumu saņēmēju reģistrā.

Informācija par personām, kuras ārstējas psihoneiroloģiskajā slimnīcā vai atrodas/ir atbrīvotas no ieslodzījuma vietas reizi  mēnesī tiek saņemta slimnīcām un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, un Pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek veiktas atbilstošas  darbības – personu bloķēšana vai atbloķēšana.

Ja bloķēšanas iemesls ir zudis, persona var arī pati vērsties ar iesniegumu par atbloķēšanu NVD.

 • Izslēgts – personai nepienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi vai NVD rīcībā nav informācijas par to, ka personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi.