Eiropas Reģionālā attīstības fonda logo

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (Dienests) no 2020. gada 7. jūlija līdz  2023. gada 6. decembrim īstenojis Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētu projektu Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)”.

Projektā attīstīti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumi uzlabojot neatliekamas medicīniskās palīdzības (NMP) nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Projektā sasniegti sekojoši mērķi:

 1. Pilnveidota sadarbība ar citiem operatīvajiem dienestiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija), tajā skaitā, nodrošinot savstarpēju datu apmaiņu.
 2. Attīstot Dienesta IKT risinājumus, uzlaboti NMP sniegšanas operativitātes nodrošināšanas priekšnosacījumi un pilnveidota NMP sniegšanas kvalitāte sadarbībā ar citām veselības nozares institūcijām.

Projektā īstenotas sekojošas darbības un galvenās aktivitātes:

 1. Integrācija ar 112 platformas risinājumiem. Šīs darbības ietvaros ieviesta NMP dispečerizācijas risinājuma Emy operatīvo datu apmaiņa ar Vienoto kontaktu centra platformu  operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei (112 platforma), tādējādi nodrošinot vienotu izsaukuma informācijas apstrādi un nodošanu starp operatīvajiem dienestiem, kā arī palīdzības sniegšanā iesaistīto resursu attainošanu un koordināciju izsaukuma izpildes laikā. Koplietojamās platformas ietvaros varēs ātrāk pāradresēt izsaukumus citiem dienestiem un precīzāk koordinēt vairāku dienestu iesaisti viena izsaukuma gadījumā, tādējādi ātrāk un precīzāk sniedzot palīdzību vai veicot glābšanas darbus.
 2. Mašīnmācīšanās tehnoloģiju izmantošana NMP sniegšanas procesa pilnveidei. NMP dispečerizācijas risinājumā EMY ieviesti 3 mašīnmācīšanās modeļi  (īpaši riskanto izsaukumu marķēšana, izpildes statusu prognozētā ilguma aprēķināšana un izmantošana operatīvajā procesā, bieži izmantotas tekstuālas informācijas klasificēšana) ar mērķi sniegt papildu informāciju, automatizētas rekomendācijas operatīvā procesa izpildē un lēmumu pieņemšanā, kā arī lai mazinātu manuāli ievadāmu tekstu apjomu un kļūdu iespējamību. Nākotnē paredzēts sistēmu attīstīt, lai būtu iespēja sniegt papildu informāciju lēmumu pieņemšanā, dot padomus lietotājam, un pat spēt pieņemt atbilstošos lēmumus operatīvajā darbā automātiski, tādējādi uzlabojot operativitātes rādītājus un sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
 3. Sadarbības ar ārstniecības iestādēm pilnveidošana. Pilnveidots koplietošanas risinājums, uzlabojot elektronisko datu apmaiņu ar slimnīcām, nogādājot pacientus tajās. Nodrošināta elektroniska datu apmaiņa ar 4 slimnīcām (Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, Daugavpils reģionālo slimnīcu, Cēsu klīniku, Kuldīgas slimnīcu), kā rezultātā slimnīcas elektroniski saņem pilnu informāciju par pacientu jau transportēšanas laikā. Tāpat tiek nodrošināta atgriezeniskā informācija Dienestam pēc pacienta izrakstīšanas, sniedzot savlaicīgu un nozīmīgu informāciju medicīniskās kvalitātes nodrošināšanai.
 4. Operatīvās darbības mobilitātes risinājumu attīstība. Dienesta operatīvie medicīniskie transporta līdzekļi (OMT) tika aprīkoti ar jaunu IT risinājumu - specializētām operatīvās darbības mobilitāti nodrošinošām iekārtām un to pārvaldības programmnodrošinājumu, kas nepieciešams, lai operatīvajā darbā nodrošinātu datu un informācijas apmaiņu starp NMP brigādēm un Operatīvo vadības centru - koordinētu brigāžu nosūtīšanu uz izsaukumiem, kā arī saziņai ar slimnīcām un citiem operatīvajiem dienestiem. Vienlaikus šīs tehnoloģijas sniedz iespēju nodrošināt attālinātas konsultācijas un pacienta dzīvībai svarīgu rādītāju saņemšanu. Tāpat arī iespēju Operatīvās vadības centra dežūrārstiem pieslēgties video tiešraidēm no OMT, lai īpaši sarežģītās situācijās sniegtu padomu brigāžu mediķiem pacienta dzīvības glābšanā vai saglabāšanā.
 5. Integrācija ar ārējām informācijas sistēmām datu apmaiņas pilnveidošanai. Ieviestas automatizēti publicējamas un atjaunojamas 15 datu kopas Atvērto datu portālā. Nodrošināta aktuālo un vēsturisko adrešu informācijas atjaunošana, izmantojot Valsts zemes dienesta publicētās datu kopas. Resursu vadības sistēmā Horizon izstrādāts jauns rēķinu nosūtīšanas rīks klientiem, iepriekš validējot e-Adreses esamību. Medicīniskās  kvalitātes vadības centrā ieviesta Iesniegumu un sūdzību apstrādes sistēma, kas nodrošina no dokumentu vadības sistēmas NAMEJS, t.sk. no e-adreses, saņemto iesniegumu, kā arī citu iesniegumu un sūdzību, neatkarīgi no to iesniegšanas veida, reģistrēšanu un pārvaldību. Nodrošinātas NMP dispečerizācijas risinājuma EMY papildus integrācijas ar eVeselību, kā rezultātā nodrošināta pilnīgāka medicīnas datu saņemšana.
 6. NMP personāla apmācību procesa pilnveidošana. Izveidota un ieviesta darbinieku informēšanas un mācību informācijas sistēma, kas optimizēs iekšējās informācijas apmaiņu, nodrošinās interaktīvas komunikācijas iespējas, mācību vadības sistēmu un kvalitātes vadības pārvaldības sistēmu. Apmācību nolūkiem Kompetenču attīstības centrā aprīkota hibrīdkonferenču zāle un simulāciju zāle.
 7. Citu Sistēmas funkcionālo apgabalu pilnveide, lai nodrošinātu NMP pakalpojuma sniegšanas un kvalitātes uzlabojumus. Veikta Dienesta Specializētās medicīnas centra ikdienas operatīvā procesa elektronizācija, pilnveidojot izsaukumu pieņemšanu, konsultāciju sniegšana, izsaukumu fiksēšanu, protokolēšanu, atskaišu un pārskatu sagatavošanu, tādējādi sniedzot būtisku atvieglojumu un efektivitāti darbinieku ikdienas pienākumu pildīšanai.
 8. Informatīvie un publicitātes pasākumi. Izvietots pastāvīgais informatīvais stends Dienesta administrācijas telpās Laktas ielā 8, Rīgā un publicēta aktuālā informācija par projekta progresu Dienesta tīmekļa vietnē www.nmpd.gov.lv.
 9. Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana. Ir izveidota un ieviesta digitalizēta sistēma, uzlabojot  pirmās palīdzības apmācību pieejamību ikvienam interesentam, jo ar sistēmas izveidi nodrošināts elektroniskais pakalpojums par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu apguvi. Sistēmā Latvijas iedzīvotāji var iegūt informāciju par pirmās palīdzības apmācību iespējām, reģistrēties sev atbilstošos kursos, kā arī sekot līdzi pirmās palīdzības kursu apliecības derīguma termiņam. Pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas var sistēmā ievietot informāciju par kursu piedāvājumiem un komplektēt apmācāmo grupas. Izveidotais pakalpojums ir izvietots www.latvija.lv portālā.

Projekta sadarbības partneri: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nacionālais veselības dienests.

Projekta ilgums: 41 mēnesis.

Kopējais projekta finansējums 6 196 160 EUR, no kuriem 5 266 736 EUR ir ERAF finansējums.