Valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta* noteiktajā kārtībā un apjomā var saņemt Pakalpojumu saņēmēju reģistrā reģistrēta persona ārstniecības iestādē, kura ir līgumattiecībās ar valsti (tai ir noslēgts līgums Nacionālo veselības dienestu).

Valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomā ietilpstošos veselības aprūpes pakalpojumus, kurus nesedz no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, var saņemt arī persona, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē ir saņēmusi Eiropas apdrošināšanas karti vai attiecīgu speciālu veidlapu un reģistrējusi to Nacionālajā veselības dienestā, kā arī Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdņi un darbinieki un to apgādājamās personas, kuras ietilpst Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā.

Saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pacientam jāveic normatīvajos aktos noteiktais pacienta līdzmaksājums.

________________________________________

* MK 28.08.2018. noteikumi Nr.555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība.