Statuss:
īstenošanā
Dators

Projekts Datu elektroniskas apmaiņas, starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices (dalībvalstis) kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā, izveidošanai („LatEESSI”).

 

Turpinās elektroniskas informācijas apmaiņas starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices (dalībvalstis) kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā ieviešana projekta LatEESI ietvaros

Projektu īsteno Nacionālais veselības dienests (NVD) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), kā kompetentās institūcijas Latvijā sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanā, Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta “CEF Telecom” ietvaros.

Projekta nosaukums: “LatEESSI”.

Projekta identifikācijas numurs: INEA/CEF/ICT/A2017/1441378.

Projekta mērķis: nodrošināt datu elektronisku apmaiņu, aizstājot pašreizējo papīra formāta dokumentu izmantošanu ar elektronisku informācijas apmaiņu, tādējādi būtiski paātrinot dalībvalstu kompetento institūciju datu apmaiņas procesus.

Plānotie rezultāti:

  • VSAA izveidota informācijas un komunikāciju tehnoloģiju platforma- Piekļuves punkts (Access Point) – caur kuru tiks veikta elektroniska datu pārsūtīšana starp dalībvalstu institūcijām;
  • NVD un VSAA infrastruktūra integrēta ar Eiropas Komisijas (EK) nodrošināto Nacionālās aplikācijas aizstājēju RINA (Reference Implementation of National Implementation), kas nodrošinās elektronisku informācijas apmaiņu;
  • Veikta NVD un VSAA Biznesa procesu izmaiņu analīze, lai pielāgotu tos elektroniskai informācijas apmaiņai un uzlabotu datu uzskaiti efektīvākas darbības nodrošināšanai;
  • Biznesa procesu izmaiņu realizācija, NVD nodrošinot jaunas informācijas sistēmas (IS) izstrādi un tās sasaisti ar citām NVD IS un VSAA nodrošinot to izpildes atbalstu pamatdarbības sistēmā „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma”.

Sagaidāmie ieguvumi:

  • Operatīvāka komunikācija starp dalībvalstu kompetentajām institūcijām – mazāks laika patēriņš, izskatot lietas, kā rezultātā tiks nodrošināta ātrāka pakalpojumu pieprasījumu apstrāde un pakalpojumu aprēķināšana/pakalpojumu nodrošināšana;
  • Kļūdu samazināšanās – pārrakstīšanās kļūdu samazinājums, saruks gadījumu skaits, kad pieprasījums tiek nosūtīts institūcijai, kas nav atbildīga par pieprasījuma izpildi;
  • Administratīvo izmaksu samazināšana – mazāks papīra, personāla un citu resursu pielietojums, kas nepieciešams manuālās informācijas apmaiņas nodrošināšanas procesā un publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija;
  • NVD un VSAA funkciju optimizēšana – elektroniskas informācijas apmaiņa starp Latvijas institūcijām, kas nodrošinās ne tikai pāreju no informācijas apmaiņas papīra formā uz elektronisko, bet nodrošinās automatizētu datu apstrādi;
  • Informācijas aprites procesa drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana.

Projekta finansējuma apmērs: EUR 2 632 480 EUR, t.sk., 1 974 360 EUR (75% finansē Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūra (Innovation and Networks Executive Agency – INEA)); 658 120 EUR (25% finansē valsts budžets).

Projekta realizācijas laiks: 24 mēneši, sākot no 2018. gada 1. marta.

Kontaktinformācija: Nacionālā veselības dienesta Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas sistēmanalītiķe, Nacionālā veselības dienesta LatEESSI projekta koordinatore Zane Arikāne (tālr.: +371 67043776, e-pasts: Zane.Arikane@vmnvd.gov.lv).