Nacionālajā veselības dienestā (NVD) ir izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma atbilstoši Trauksmes celšanas likumam.

Trauksmes cēlējs var būt ikviena fiziska persona, kura:

1) NVD veic darba pienākumus:

 • amata vai NVD pienākumu ietvaros (NVD nodarbinātais);
 • atbilstoši prakses līgumam;
 • sniedzot pakalpojumu;
 • brīvprātīgā darba ietvaros;

2) Vērsusies NVD, lai dibinātu tiesiskās attiecības darba vai dienesta pienākumu veikšanai.


Celt trauksmi ir iespējams par tādu NVD vai atsevišķu NVD nodarbināto personu rīcību, kas varētu būt noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, kas ir noticis, notiek vai var notikt un negatīvi ietekmē vai var ietekmēt konkrētas fiziskas personas, sabiedrību kopumā vai kādu tās daļu.

Ja trauksmes cēlējam nepieciešams, pirms trauksmes celšanas viņš klātienē, telefoniski vai, izmantojot elektroniskā pasta adresi trauksme@vmnvd.gov.lv, konsultējas:

 • ar NVD Personāla nodaļu par trauksmes celšanas procesuālajām iespējām, kā arī par trauksmes cēlēja iesnieguma izskatīšanas kārtību un termiņiem (67043742, 67043772);
 • ar NVD Juridiskā departamenta direktoru par citiem ar trauksmes celšanu saistītajiem jautājumiem (67043777);
 • ar NVD direktora vietnieku administratīvajos jautājumos par visiem ar trauksmes celšanu saistītajiem jautājumiem, it īpaši, ja trauksmes cēlēja ziņojums varētu būt vērsts uz Personāla nodaļas vai Juridiskā departamenta nodarbinātajiem (67043727).

Trauksmes cēlējs var vērsties konsultācijas saņemšanai arī anonīmi – telefoniski vai, izmantojot elektroniskā pasta adresi trauksme@vmnvd.gov.lv.

Pirms celt trauksmi - trauksmes cēlējs atbildīgi un godprātīgi izvērtē informāciju, cik iespējams pārliecinās, ka tā ir patiesa un sagatavo ziņojumu, izmantojo veidlapu vai brīvā formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, kā arī:

 • informāciju par savu saistību ar NVD;
 • iespējami konkrētu informāciju par iespējamo pārkāpumu, aprakstot faktus un apstākļus, norādot iesaistītās personas, ja iespējams, pievienojot pierādījumus, piemēram, dokumentus, fotogrāfijas, e-pasta saraksti vai tamlīdzīgi;
 • informāciju par to, kādu kaitējumu minētais iespējamais pārkāpums ir radījis vai var radīt sabiedrības interesēm (kādām) un kuriem sabiedrības pārstāvjiem, ņemot vērā, ka ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu;
 • informāciju par to, vai trauksmes cēlējs par to jau ir ziņojis.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti un nepieciešamības gadījumā sazinātos ar trauksmes cēlēju ziņojuma izvērtēšanas laikā, kā arī lai nodrošinātu trauksmes cēlējam Trauksmes celšanas likumā paredzētās aizsardzības garantijas, trauksmes cēlāja ziņojums nevar būt anonīms.

Ja tiks saņemts anonīms ziņojums, to neizskatīs atbilstoši šai kārtībai, bet nodos NVD direktoram turpmāku lēmumu pieņemšanai par ziņojumā norādītajiem faktiem.

Trauksmes cēlējs ziņojumu:

 • nosūta uz elektroniskā pasta adresi trauksme@vmnvd.gov.lv;
 • ievieto pie ieejas NVD telpās – Cēsu ielā 31/k-3, 6. ieejas 1.stāvā pie lifta izvietotajā pastkastītē NVD trauksmes celšanas ziņojumiem;
 • var lūgt noformēt rakstveidā, vēršoties ar mutisku iesniegumu NVD Personāla nodaļā.

Trauksmes cēlēju iesniegumi NVD Personāla nodaļā tiek reģistrēti un glabāti atsevišķi. Pēc reģistrēšanas ikviens trauksmes cēlēja ziņojums tiek pseidonimizēts – tiek izgatavota tā kopija, aizklājot trauksmes cēlēju identificējošos datus, un tikai tad ziņojums nodots turpmākai izskatīšanai. Trauksmes cēlēju ziņojumus NVD izskata ar direktora rīkojumu šim nolūkam izveidota komisija.

Trauksmes cēlēja personas datus izpauž vienīgi Trauksmes celšanas likumā paredzētajos gadījumos personām, kuras bez šo personas datu saņemšanas nevar pilnvērtīgi veikt minētā ziņojuma izskatīšanu (tajā skaitā kompetentajām institūcijām, kuru kompetencē ir izskatīt konstatētos pārkāpumus).

Trauksmes cēlēja personas dati netiek izpausti personām, pret kurām trauksmes cēlējs ir vērsies savā ziņojumā.

10 (desmit) dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas trauksmes cēlējs tiek informēts, vai pirmšķietami izvērtējot, ziņojums atbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un ir atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Divu mēnešu laikā no trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas dienas trauksmes cēlējs saņems rakstveida informāciju par minētā ziņojuma izskatīšanas gaitu un rezultātiem.


NVD apņemas nodrošināt nemainīgu attieksmi pret trauksmes cēlēju vai potenciālo trauksmes cēlēju un nekādā veidā nepasliktināt trauksmes cēlēja vai potenciālā trauksmes cēlēja darba apstākļus NVD!

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv.