Pēdējās izmaiņas veiktas 05.06.2024. (izmaiņu apkopojumu aicinām skatīt zemāk esošajā "Izmaiņu reģistrā", savukārt iepriekšējās datu bāzes versijas skatīt zemāk esošajā sadaļā "Arhīvs"). Pakalpojumu tarifu datu bāze jaunā redakcijā ir apstiprināta ar Nacionālā veselības dienesta 2024. gada 5. jūnija iekšējo rīkojumu Nr. 16-2/147/2024.

 

Saistītā informācija

  Izmaiņu reģistrs

   Arhīvs

   Priekšlikumi izmaiņām manipulāciju sarakstā

    Sarakstā atsevišķās darblapās izdalītas:

    • jaunas un uz tarifa pārrēķinu iesniegtas esošas manipulācijas, ko šobrīd izskata NVD eksperti sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un asociācijām (informācija par kārtību, kādā pieteikt jaunu pakalpojumu iekļaušanu manipulāciju sarakstā un esošu tarifu pārrēķināšanu pieejama mājaslapas sadaļā "Pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana");
    • prioritāro pasākumu kopsavilkums (2024.-2026. gadam);
    • prioritāro pasākumu bērniem kopsavilkums (2024. - 2026. gadam). 

    Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par datnē atspoguļoto informāciju lūgums sazināties ar Līgumpartneru departamenta teritoriālajām nodaļām.  


    Jaunu medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

    Izmaiņu reģistrs

    Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tajā skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

    TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N)

    TC - veselības aprūpes pakalpojumu tarifs

    VC - mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):
    D – darba samaksa;
    S – valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas;
    M – ārstniecības līdzekļi;
    E – izdevumi, kas ir saistīti ar pacientu ēdināšanu.

    FC - pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):
    U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas
    (ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi
    pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai,
    materiālu,energoresursu, ūdens un inventāra iegādei);
    A – administratīvie izdevumi;
    N – nolietojums.