Pakalpojumu tarifi

10.07.2019.  |   Drukas versija

Datu bāze

Manipulāciju sarakstā iekļauta informācija par no valsts līdzekļiem apmaksājamām manipulācijām un to apmaksas nosacījumiem, tajā skaitā norādīts konkrētās manipulācijas tarifs un pacienta līdzmaksājuma apmērs.

Pēdējās izmaiņas veiktas 01.04.2019. (izmaiņu apkopojumu aicinām skatīt zemāk esošajā "Izmaiņu reģistrā", savukārt iepriekšējās datu bāzes versijas skatīt zemāk esošajā sadaļā "Arhīvs".)

Pakalpojumu tarifu datu bāze ir apstiprināta ar Nacionālā veselības dienesta 31.08.2018. iekšējo rīkojumu Nr. 16-2/191.


Izmaiņu reģistrs


Saistītā informācija


Arhīvs


Manipulācijas, kas finansējuma pieejamības gadījumā tiks iekļautas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo pakalpojumu klāstā

Lai iekļautu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā vai veiktu esoša veselības aprūpes pakalpojuma tarifa pārrēķinu, ārstniecības iestādei vai ārstniecības personu profesionālajai apvienībai ir jāiesniedz Nacionālajā veselības dienestā iesniegums un aizpildīta veidlapa.

Nacionālais veselības dienests izvērtē iesniegto informāciju, t.sk. saņemot skaidrojumus un precizējumus no iesniedzēja, sagatavo atzinumu un informē iesniedzēju. Ja atzinums ir pozitīvs, tad tiek papildināts saraksts Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Jaunie veselības aprūpes pakalpojumi un esošu tarifu pārrēķini, kas saņēmuši pozitīvu atzinumu, tiek virzīti uz komisiju, kas izvērtē pieejamo finansējumu un prioritātes. Komisija pieņem lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā.

(Informācija aktualizēta 09.01.2019.)


Jaunu medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tajā skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N)

TC - veselības aprūpes pakalpojumu tarifs

VC - mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):
D – darba samaksa;
S – valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas;
M – ārstniecības līdzekļi;
E – izdevumi, kas ir saistīti ar pacientu ēdināšanu.

FC - pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):
U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas
(ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi
pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai,
materiālu,energoresursu, ūdens un inventāra iegādei);
A – administratīvie izdevumi;
N – amortizācija.