Pakalpojumu tarifi

10.10.2018.  |   Drukas versija

Datu bāze

Pakalpojumu tarifu datu bāze ir apstiprināta ar Nacionālā veselības dienesta 31.08.2018. iekšējo rīkojumu Nr. 16-2/191.

Saistītā informācija


Jaunu pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšanā

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tajā skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N)

TC – veselības aprūpes pakalpojumu tarifs

VC – mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):

D – darba samaksa;

S – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

M – ārstniecības līdzekļi;

E – izdevumi, saistīti ar pacientu ēdināšanu;

FC – pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):

U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas (ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādei);

A – administratīvie izdevumi;

N – amortizācija.


Atsevišķi aspekti aprēķinu veikšanai

Dati jaunu manipulāciju tarifa aprēķinam vai tarifa pārrēķinam tiek izmantoti saskaņā ar iesniegto pielikumu iesniegumam jauna veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanai no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā vai pielikumu iesniegumam veselības aprūpes pakalpojuma pārrēķinam.

Aprēķinot veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, Nacionālais veselības dienests (NVD) izmanto datu analīzi par ārstniecības iestāžu faktiskajiem izdevumiem atbilstoši ārstniecības iestāžu sniegtajiem pārskatiem, veselības aprūpes statistikas datus, informāciju par ārstniecības līdzekļu cenām, kā arī ārstu un citu ārstniecības personu profesionālo asociāciju sniegto informāciju par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem resursiem.

Viena pacienta veselības aprūpes pakalpojumu tarifus stacionāro ārstniecības iestāžu grupā NVD aprēķina atbilstoši NVD vadības informācijas sistēmā (VIS) ievadītajiem datiem par iepriekšējā periodā sniegtajiem no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātajiem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

 • viena pacienta veselības aprūpes pakalpojumu tarifus stacionāro ārstniecības iestāžu grupā iezīmētās programmās iekļautajiem veselības aprūpes pakalpojumiem aprēķina sekojoši - pie summas, kas iegūta, reizinot gultasdienu skaitu ar gultasdienas tarifu, pieskaitot ar zvaigznīti (*) atzīmēto veikto manipulāciju tarifu summu un iegūto summu dala ar stacionēšanas gadījumu skaitu;
 • viena pacienta veselības aprūpes pakalpojumu tarifus par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem stacionārās ārstniecības iestādēs aprēķina sekojoši – summu, kas iegūta, reizinot gultasdienu skaitu ar gultasdienas tarifu un dala ar stacionēšanas gadījumu skaitu;
 • ja vairākām stacionārām ārstniecības iestādēm ir vienādi veselības aprūpes pakalpojumi, viena pacienta veselības aprūpes pakalpojumu tarifu aprēķina, izmantojot tās stacionāro ārstniecības iestāžu grupas kopējos datus par šajā stacionāro ārstniecības iestāžu grupā sniegtajiem stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kurā pakalpojums tiek sniegts par zemākajām izmaksām un vismaz 20 % no kopējā pacientu skaita attiecīgajā pakalpojumu programmā.

Aprēķinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, NVD gultasdienas tarifā papildus ietver samaksu par darbu nakts laikā, brīvdienās un svētku dienās.

NVD ir tiesīgs pieprasīt ārstniecības personu profesionālās apvienības viedokli atbilstoši tās kompetencei par nepieciešamību iekļaut jauno veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā, kā arī lūgt sniegt informāciju, kas nepieciešama veselības aprūpes pakalpojumu tarifa aprēķināšanai.


Papildu iesniedzamā informācija

Pirms no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā iekļaut jaunu veselības aprūpes pakalpojumu, kura pamatā ir zāļu lietošana, NVD vērtē, vai ir veiktas šādas darbības:

 • zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) vai viņa pilnvarotais pārstāvis vai zāļu vairumtirgotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis ir vērsies NVD ar iesniegumu, kurā lūgts veikt zāļu novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, iesniegumā norādot, ka zāļu novērtēšana nepieciešama jauna veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanai no valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā;
 • NVD ir veicis zāļu ārstniecisko un ekonomisko novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtību un atzinis, ka zāles atbilst šādiem kritērijiem:
  • ir pierādīta zāļu terapeitiskā efektivitāte un priekšrocības attiecīgās slimības ārstēšanā;
  • zāļu lietošana atbilst attiecīgās slimības ārstēšanas shēmām vai starptautiskajām ārstēšanas vadlīnijām;
  • zāļu forma un stiprums atbilst ārstēšanas shēmai;
  • zāļu lietošanas izmaksas ir prognozējamas un samērojamas ar paredzamo terapeitisko efektu un ar attiecīgajā gadā veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ja jaunā veselības aprūpes pakalpojumā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas izmaksas pārsniedz 70 000 eiro, ārstniecības iestāde vai ārstniecības personu profesionālā apvienība papildus iesniegumā norāda šādu informāciju:

 • klīnisko pētījumu rezultātu kopsavilkumu, kas pierāda veselības aprūpes pakalpojuma klīnisko rezultātu un priekšrocības salīdzinājumā ar šobrīd apmaksājamu Latvijā pieejamu alternatīvu veselības aprūpes pakalpojumu, ar atsauci uz avotu;
 • jaunā veselības aprūpes pakalpojuma lietderības pamatojumu ar atsauci uz datu avotu un norādītu ietekmi uz vienu vai vairākiem šādiem rādītājiem atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu veidam:
  • profilakses pasākumiem, ārstēšanas pakalpojumiem un rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumiem – mirstības samazināšana, slimības izraisīto komplikāciju samazināšana, slimības izraisīto blakusparādību samazināšana, veiksmīgi kontrolētu slimības simptomu skaits, stacionēšanas gadījumu skaits un atkārtošanās samazinājums;
  • diagnostikas izmeklējumiem – diagnostiskā precizitāte (diagnozes uzstādīšana), turpmākās terapijas izvēle;
 • jaunā veselības aprūpes pakalpojuma izmaksu aprēķinu, kas veikts saskaņā ar šādiem principiem:
  • aprēķinā izmantota izmaksu minimizēšanas analīze vai izmaksu efektivitātes analīze;
  • aprēķinā ietvertas visas veselības aprūpes pakalpojuma tiešās izmaksas;
  • izmaksu analīze veikta, ievērojot šādus principus:
 • norāda veselības aprūpes pakalpojumu, kurš uzskatāms par alternatīvu un šobrīd atbilstoši šiem noteikumiem tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem;
 • nosaka tās izmaksu pozīcijas, kuras var salīdzināt ar augstāk minētā alternatīvā veselības aprūpes pakalpojuma izmaksu pozīcijām;
 • nosaka izmaksu vienību skaitu;
 • norāda izmaksas par vienu vienību;
 • visas izmaksas norāda euro;
 • norāda attiecīgos datu ieguves avotus;
 • pamatojoties uz prognozējamo pacientu skaitu un paredzamajām veselības aprūpes pakalpojuma izmaksām, aprēķina abu salīdzināmo pakalpojumu kopējās izmaksas un kopējos ieguvumus, tai skaitā līdzekļu ietaupījumu;
 • ja izmaksu analīze veikta citā valstī, to piemēro šajos noteikumos minētajiem apmaksas nosacījumiem, koriģējot visas izmaksas atbilstoši augstāk minētajiem principiem.

Tarifu apstiprināšana un datu bāzes aktualizācija

NVD izvērtē iesniegto informāciju un sagatavo atbildi par iespēju iekļaut veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā.

Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā iekļauj, ja:

 • tam ir būtiska ietekme uz cilvēka dzīvildzes pagarinājumu vai dzīves kvalitāti;
 • tas nodrošina efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;
 • ir pieejami veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi.

NVD MK noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 151. punktā minētos maksājumus un veselības aprūpes pakalpojumu tarifus pārskata ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada ceturksnī, izmaiņas saskaņojot ar Veselības ministriju. Pārskatīšana var tikt veikta, piemēram, ja:

 • mainās vidējā darba samaksa mēnesī vai darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu procentu likme;
 • pieņemti jauni politikas plānošanas dokumenti vai veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, vai iestājušies citi apstākļi, kas būtiski ietekmē veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;
 • informācija, kas izmantota, aprēķinot veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, atšķiras no vadības informācijas sistēmas datiem par iepriekšējā periodā sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem un jaunais tarifs par 20 % pārsniedz spēkā esošo veselības aprūpes pakalpojumu tarifu;
 • ārstniecības iestāžu pārskatos atspoguļotā informācija par faktisko līdzekļu izlietojumu atšķiras no sniegtā veselības aprūpes pakalpojuma tarifa aprēķinos izmantotās informācijas;
 • konstatēta neracionāla valsts budžeta līdzekļu izlietošana vai nepieciešams precizēt veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumus;
 • saņemts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personu profesionālās apvienības iesniegums par tarifa pārrēķinu.