EVAK izsniegšana

28.01.2014.  |   Drukas versija

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā, Latvijas iedzīvotājiem ir pavērušās daudz plašākas iespējas ceļot un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs. Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

 

EVAK pieteikuma veidlapa

  

EVAK saņemšana 

 • Klātienē. Personīgi ierodoties kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pieteikuma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē vai ņemt līdzi jau aizpildītu.
 • Pa pastu (nosūtot pieteikumu pa pastu). Ja vēlaties EVAK saņemt pa pastu, aizpildīts un parakstīts pieteikums, kura 7.punktā norādīta precīza Jūsu adrese, jānosūta aploksnē uz kādu no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām. Pēc pieteikuma saņemšanas, EVAK tiek izsūtīta kā ierakstītā vēstule uz pasta nodaļu atbilstoši pieteikumā norādītajai adresei.
 • Pa pastu (nosūtot pieteikumu elektroniski). Ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-paraksts), to var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas, EVAK tiek izsūtīta kā ierakstītā vēstule uz pasta nodaļu atbilstoši pieteikumā norādītajai adresei.

Plašāka informācija par pieteikšanos e-paraksts ir pieejama portālā www.eparaksts.lv

 

Svarīgi!                                                                                                                                                                   

 • EVAK karti izsniedz tajā pašā dienā, kad tiek iesniegta aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa.
 • Klātienē EVAK izsniedz iedzīvotājam personīgi vai tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.
 • Lai nepilngadīga persona saņemtu EVAK, nepilngadīgās personas mātei vai tēvam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments par sevi un nepilngadīgo personu (bērna dzimšanas apliecība, ja pasē nav veikts ieraksts par bērnu), citam likumiskajam pārstāvim jāuzrāda arī dokuments par nepilngadīgās personas pārstāvības likumību.
 • Pilnvarotais pārstāvis var saņemt EVAK, ja tiek uzrādīta notariāli apstiprināta pilnvara.

 

EVAK izsniegšanas darba laiks

Rīgā

 • Pirmdienās no 8.30 līdz 18.30.
 • Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no 8.30 līdz 16.30.
 • Pirmssvētku dienās no 8.30 līdz 15.30.

Citās pilsētās

 • Pirmdienās no 8.30 līdz 18.00.
 • Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no 8.30 līdz 16.30.
 • Pirmssvētku dienās no 8.30 līdz 15.30.

 

EVAK saņemšanas vietas

Rīgā - Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja, 3.stāvs, LV-1012, tālr.80001234, fakss: 67043701.

Daugavpilī - Saules iela 5, LV-5401, tālr.65422236, fakss: 65422236.

Jelgavā - Zemgales prospekts 3, LV-3001, tālr.63027249, fakss: 63007087.

Kuldīgā - Pilsētas laukums 4, LV-3301, tālr.63323471, fakss: 63323696.

Smiltenē - Pils iela 6, LV-4729, tālr.64772301, fakss: 64707013.

 

Pakalpojuma izmaksas

EVAK tiek izsniegta bez maksas un tās derīguma termiņš ir trīs gadi. 

Atkārtota EVAK saņemšana (ja kartes derīguma termiņš nav beidzies, bet ir nepieciešams saņemt jaunu EVAK - piemēram, uzvārda maiņas dēļ, kartes nozaudēšanas gadījumā u.c.) ir maksas pakalpojums - 3.13 eiro.

Bez maksas atkārtota EVAK izsniegšana tiek veikta vienu mēnesi pirms spēkā esošās apdrošināšanas kartes derīguma termiņa beigām!

 

Maksājuma veikšana

Maksājumu par atkārtotu EVAK saņemšanu var veikt klātienē, izmantojot bankas norēķinu karti (no pllkst.9.00 līdz 16.00, izņemot katra mēneša pirmo darba dienu) vai veicot bankas pārskaitījumu. Ar bankas rekvizītiem pārskaitījuma veikšanai var iepazīties šeit.

 

EVAK viedtālruņa aplikācija

Aplikācija ietver informāciju par EVAK un tās saņemšanas iespējām, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruņu numuriem citās Eiropas valstīs. Tajā iekļauta arī informācija par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību citās valstīs un informācija par kartes atjaunošanu, ja EVAK ir nozaudēta.

Aplikācija pieejama 24 valodās un to iespējams izmantot trīs platformu viedtālruņos: iOS, Android un Windows 7 mobile.

Lejuplādēt aplikāciju „European Health Insurance Card" (Eiropas veselības apdrošināšanas karte) var šajā saitē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

 

VAIRĀK PAR EVAK  


 

 

Kas ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (angļu valodā - European Health Insurance Card) ir dokuments, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Norvēģijas, Lihtenšteinas, Īslandes, vai Šveices Konfederācijas (turpmāk tekstā - Dalībvalstis) iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināta. EVAK karte, uzturoties citā Eiropas valstī, apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.


Kur var izmantot EVAK?
 
 • ES dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā;
 • EEZ dalībvalstīs: Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā;
 • Šveices Konfederācijā.

Kad nepieciešams saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti?

EVAK karte nepieciešama, ja persona īslaicīgi dodas uz kādu no dalībvalstīm:

 • atpūtas vai tūrisma braucienā;
 • komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
 • meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā);
 • studēt vai mācību praksē.

Kas var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti?

Latvijā EVAK ir tiesības saņemt:

 • Latvijas pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem;
 • dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;

Tām personām, kuras strādā citā dalībvalstī, EVAK ir jāsaņem dalībvalstī, kurā persona ir nodarbināta.


Vai par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes saņemšanu ir jāmaksā?

Latvijā EVAK saņemšana ir bezmaksas.


Kāds palīdzības apjoms tiek sniegts, uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti?

Uzrādot EVAK, nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem. Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē vai pie ārsta ir jānoskaidro, vai konkrētajā iestādē tiks akceptēta EVAK.


Pakalpojumi, kurus neapmaksā Eiropas veselības apdrošināšanas karte:

 • pacienta iemaksa;
 • repatriācijas (transportēšanas) izdevumi pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
 
Svarīgi atcerēties!

Pacientam, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, jāmaksā attiecīgajā valstī noteiktā pacientu iemaksa (vai daļa no rēķina summas) tādā apmērā kādā tā būtu jāmaksā attiecīgās valsts pilsoņiem. Pacienta iemaksa netiek atlīdzināta.


Ar ko nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums atšķiras no neatliekamā?

Neatliekamā palīdzība ir palīdzība, kas novērš dzīvībai bīstamu stāvokli. Piemēram, ģimene ir devusies atpūtas braucienā uz Austriju. Slēpojot uz kalna, tēvam ir infarkts un nepieciešama neatliekamā palīdzība. Tēvs tiek nogādāts ārstniecības iestādē. Saņemot medicīniskos pakalpojumus iestādē, tiek noskaidrots, vai iestādē tiek pieņemta EVAK karte. Tā kā ārstniecības iestāde pieņem EVAK, tēvam tiek sniegta neatliekamā palīdzība pēc tādiem pašiem noteikumiem kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Ja valsts iedzīvotājiem par veselības aprūpes pakalpojumiem nekas nav jāmaksā (piemēram, pacienta iemaksas), arī tēvam ārstēšanās ir par brīvu.

Savukārt nepieciešamā palīdzība ir medicīniskā palīdzība, kas cilvēkam tiek sniegta veselības pasliktināšanās gadījumā. Tās apjomu un veidu katrā konkrētajā situācijā izvērtē ārsts. Nepieciešamā palīdzība tiek sniegta, lai pacientam veselības stāvokļa dēļ nevajadzētu priekšlaicīgi pārtraukt ceļojumu vai īslaicīgu uzturēšanos attiecīgajā valstī. Piemēram, studente dodas studēt uz Vāciju. Pēc kāda laika studente saslimst ar gripu. Tā kā bez nepieciešamās medicīniskās palīdzības neiztikt, ir jādodas uz ārstniecības iestādi. Pirms medicīniskās palīdzības saņemšanas studente noskaidro, vai konkrētā ārstniecības iestāde akceptē EVAK. Izvēlētā medicīniskās iestāde akceptē EVAK un studentei tiek sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība.


Kā atšķiras Eiropas veselības apdrošināšanas karte no brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polises ceļojumiem?

 • EVAK un brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polises neizslēdz viena otru;
 • EVAK ir bezmaksas, vienota visās dalībvalstīs un nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi.

Kā rīkoties, ja Jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes, bet nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība?

1. Jūs varat lūgt, lai ārstniecības iestāde, kurā Jūs saņemat veselības aprūpi, sazinās ar vietējo kompetento institūciju, kas administrē valsts budžeta līdzekļus veselības aprūpes jomā, un lūdz, lai tā pieprasa no Latvijas EVAK aizvietojošo sertifikātu par Jums. EVAK aizvietojošais sertifikāts ir ekvivalents EVAK, tikai tas ir papīra formātā un tiek izsniegts uz konkrētu laika periodu, kurā Jūs atradāties vai atrodaties ārstniecības iestādē.

2. Ja Jūs nevarat vienoties ar ārstniecības iestādi (vai tās personālu) vai ir kādi citi kavējoši apstākļi, tad jebkurā gadījumā:

- ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā informējiet, ka Jūs esat Dalībvalsts iedzīvotājs un pārliecinieties, vai šī ārstniecības iestāde sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus;

- Jums būs jāsedz visas ārstēšanās izmaksas;

- saglabājiet visus maksājumu apliecinošus dokumentus un pārliecinieties, ka uz tiem ir Jūsu vārds, uzvārds un personas kods;

- gada laikā kopš sniegta veselības aprūpe, sazinieties ar Nacionālo veselības dienestu, uzrakstiet iesniegumu un iesniedziet darījuma apliecinošus dokumentus, kas apstiprina ārstēšanās izdevumus, kā arī medicīniskos dokumentus, kurus saņēmāt no ārsta (piemēram, izziņa, slimības vēstures izraksts u.c.);

- Nacionālais veselības dienests pārbaudīs iesniegtos dokumentus un sazināsies ar attiecīgo valsti;

- gaidiet savu potenciālo izmaksu atlīdzināšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process var ieilgt, kamēr Nacionālais veselības dienests saņems informāciju no attiecīgās valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi. Turklāt izdevumu atmaksa būs tādā apmērā, kādu noteiks kā Jums atlīdzināmu valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi.


Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai ir pieņēmusi lēmumu Nr. S1 (2009.gada 12.jūnijs) par Eiropas veselības apdrošināšanas karti (dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu) (2010/C 106/08), ar lēmumu var iepazīties šeit.

Svarīgi!                                                                                                                                                                   

Ārkārtas situācijās (smagas saslimšanas, nāves gadījumi, katastrofas u.tml.) Jūs varat zvanīt uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts ārkārtas situāciju tālruņa numuru +371 26 33 77 11, kas paredzēts, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību neparedzētās situācijās nonākušajiem Latvijas valsts piederīgajiem ārvalstīs.