Starptautiskā sadarbība

15.02.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2017. gada 31. martā noslēdza dalību projektā "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti – InnoHealth".

2016. gada martā NVD sadarbībā ar Klaipēdas Universitāti un Lundas Universitāti uzsāka sākuma kapitāla projekta "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti – InnoHealth" īstenošanu.

Galvenais projekta mērķis bija sagatavot projekta pieteikumu, kurā būtu ietvertas aktivitātes, kas vērstas uz hospitalizāciju skaita pacientiem ar noteiktām diagnozēm samazināšanu. Lai sagatavotu projekta pieteikumu sākuma kapitāla projekta ietvaros, tika veikta līdzšinējās situācijas izpēte un piesaistīti vairāki Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji – ārstniecības un izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Projekta partneri vienojās, ka topošajā projektā īpaša uzmanība tiks veltīta ārsta komandas darba uzlabošanai, sadarbībai ar citiem veselības aprūpes sistēmas dalībniekiem un uz pacientu orientēta veselības aprūpes modeļa uzlabošanai. Sagatavoto projekta pieteikumu paredzēts iesniegt kādā no projektu finansēšanas instrumentiem 2018. gadā.

NVD kā vadošais projekta partneris projekta īstenošanai saņēma Eiropas Savienības (ES) finansējumu 85 % apmērā no ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta līdzekļiem. Atlikušie 15 % bija projekta partneru – Klaipēdas Universitātes, Lundas universitātes un NVD līdzfinansējums.


Dalība sabiedrības veselības programmas 2008-2013 Vienotās rīcības projektos

Vienotās rīcības ir Kopienas un dalībvalstu kopīgas aktivitātes Sabiedrības veselības programmas Darba plānā nosprausto mērķu izpildei.

2011.gada 1.februārī tika uzsākta "Vienota rīcība – e-veselības – pārvaldības iniciatīva" (turpmāk- JA-eHGI)

Projekta vadošais partneris ir Austrijas Veselības ministrija. JA-eHGI mērķis ir nodrošināt vienotas politiskas platformas radīšanu dalībvalstu veselības nozares politikas veidotājiem, izstrādājot stratēģijas, ieteikumus, vadlīnijas un prioritātes, kā koordinētā veidā attīstīt e-veselību Eiropas līmenī, iesaistot visas ieinteresētās puses, t.sk. veselības nozares profesionāļus un pacientus.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzdevumi ir darboties darba paketē "Politikas attīstība un stratēģiju līdzināšana", kuras mērķis ir nacionālo un Eiropas veselības stratēģiju un e-veselības politikas sintēzes analīze, apkopojot visu relevanto informāciju un to tālāk nododot lēmumu pieņēmējiem un e-veselības politiskās pārvaldības nodrošinātājiem, kā arī piedalīties vienotas Eiropas e-veselības sadarbspējas (Interoperability) stratēģijas un galveno e-veselības politikas instrumentu izstrādē.

Kopš 2010. gada NVD piedalās Vienotās rīcības projektā "Medicīnas tehnoloģiju novērtēšanas Eiropas sadarbības tīkls"(EUNetHTA)

Projekta vadošais partneris ir Dānijas Veselības padome. Projekta mērķi ir labākās pieredzes un zināšanu apmaiņa veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomā, nodrošinot veselības tehnoloģiju, t.sk. zāļu relatīvās efektivitātes darba tālāku attīstību. Latvija ir iesaistījusies zāļu relatīvās efektivitātes aktivitātē.


Dalība starptautiskajos sadarbības tīklos

European Health Management Association (EHMA) - Eiropas Veselības Nozares Vadītāju Asociācija, kas apvieno gandrīz 200 dažādas veselības jomā strādājošas institūcijas vairāk nekā 30 valstīs, ir vadošā NVO, kam rūp veselības politikas un veselības aprūpes kvalitāte un kas vēlas uzlabot veselības vadības standartus Eiropā. EHMA biedri ir gan slimnīcas un universitātes, gan veselības ministrijas un veselības aprūpes iestādes, gan mācību centri un konsultāciju sniedzēji. EHMA kopā ar asociācijas biedriem īsteno daudzveidīgus pasākumus – konferences, diskusijas un seminārus, kā arī sagatavo un piedalās dažādos projektos.


Dalība starptautiskajos projektos

Projekts PHIS (Pharmaceutical Health Information System)

Projekts PHIS (Pharmaceutical Health Information System)ir Eiropas Komisijas finansēts projekts, kura pasūtītājs ir Veselības un Patērētāju Aģentūra (Executive Agency for Health and Consumers). PHIS kā vienu no 2007.gadā iesniegtajiem projektiem "Veselības informācijas" jomā ir akceptējusi Eiropas Komisija. Projektu līdzfinansē Austrijas Veselības ministrija. Projekta koordinators ir Austrijas Veselības institūts (ÖBIG) ar 4 partneriem - Itālijas Zāļu aģentūru (AIFA), Starptautisko Veselības aprūpes un veselības apdrošināšanas institūtu (IHHII, Bulgārija), SOGETI Luxembourg SA un Valsts zāļu kontroles institūtu (SUKL, Slovākija). Latviju PHIS projektā pārstāv NVD.

PHIS projekts aizsākās 2008.gada septembrī un tā pabeigšana ir paredzēta 2011.gada aprīlī. PHIS projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un informācijas apmaiņu par farmācijas jomas politiku, īpaši par zāļu cenu veidošanas un kompensācijas sistēmām ES valstīs, aptverot gan ambulatoro, gan stacionāro sektoru.

Projekta gaitā, lai izveidotu kopēju ziņojumu, tiek strādāts vairākos virzienos:

- PHIS terminoloģija (Glossary) - galvenie termini, kas saistīti ar farmācijas sektoru;
- PHIS bibliotēka (Library), kas piedāvā nozares specifisku informāciju par ES dalībvalstu ambulatoro un stacionāro sektoru;
- PHIS indikatori un PHIS datu bāzes, kas satur pamatdatus par izstrādātajiem indikatoriem ES dalībvalstīs;
- PHIS tīkls (Network), kas ietver valstu pārstāvjus (kompetentās iestādes, trešās puses maksātājus, slimnīcu apvienības) un citus Eiropas farmācijas jomas pārstāvjus;
- Ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm (PHIS Hospital Pharma), kurā iekļauta informācija par farmācijas politiku stacionārā nozarē ES dalībvalstīs, kā arī cenu aptauja.

PHIS ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm

PHIS ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm, ko sagatavoja PHIS projekta vadītāji Austrijas Veselības institūts (ÖBIG) kopā ar Slimnīcu zāļu darba grupas līderi SUKL (Slovākijas Valsts zāļu kontroles institūts), sniedz pārskatu par zāļu iepirkumu, politikas un finansēšanas stratēģijām stacionārajā nozarē 27 valstīs (Eiropas pārskatu), kas tiek papildināts ar gadījumu izpēti, tajā iekļauts arī cenu salīdzinājums 25 slimnīcās piecās valstīs (Austrijā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Slovākijā). Ar ziņojumu var iepazīties PHIS mājas lapā

Detalizētāka informācija par projektu pieejama: http://phis.oebig.at/


Projekts PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information)

EK sadarbībā ar Austrijas Veselības un Sieviešu lietu ministriju (the Austrian Federal Ministry for Health and Women's Issues) finansē projektu PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information). Projektu realizē Austrijas Veselības institūts ((ÖBIG) un WHO EURO, kā arī ES dalībvalstu nacionālās institūcijas. Projekta mērķis ir izveidot interneta portālu, kurā tiks ievietota un aktualizēta informācija par zāļu cenu veidošanas un kompensācijas sistēmām ES valstīs.
Detalizētāka informācija pieejama: http://ppri.oebig.at/