Sociālās garantijas


    Aktuālās tāmes

    Visas aktuālās NVD budžeta tāmes pieejamas Valsts kases interneta vietnē www.kase.gov.lv sadaļā "Pārskati un tāmes" - "Valsts budžeta tāmes".