attēls

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2017. gada 31. martā noslēdza dalību projektā "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti – InnoHealth".

2016. gada martā NVD sadarbībā ar Klaipēdas Universitāti un Lundas Universitāti uzsāka sākuma kapitāla projekta "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti – InnoHealth" īstenošanu.

Galvenais projekta mērķis bija sagatavot projekta pieteikumu, kurā būtu ietvertas aktivitātes, kas vērstas uz hospitalizāciju skaita pacientiem ar noteiktām diagnozēm samazināšanu. Lai sagatavotu projekta pieteikumu sākuma kapitāla projekta ietvaros, tika veikta līdzšinējās situācijas izpēte un piesaistīti vairāki Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji – ārstniecības un izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Projekta partneri vienojās, ka topošajā projektā īpaša uzmanība tiks veltīta ārsta komandas darba uzlabošanai, sadarbībai ar citiem veselības aprūpes sistēmas dalībniekiem un uz pacientu orientēta veselības aprūpes modeļa uzlabošanai. Sagatavoto projekta pieteikumu paredzēts iesniegt kādā no projektu finansēšanas instrumentiem 2018. gadā.

NVD kā vadošais projekta partneris projekta īstenošanai saņēma Eiropas Savienības (ES) finansējumu 85 % apmērā no ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta līdzekļiem. Atlikušie 15 % bija projekta partneru – Klaipēdas Universitātes, Lundas universitātes un NVD līdzfinansējums.


Dalība sabiedrības veselības programmas Vienotās rīcības projektos

Vienotās rīcības ir Kopienas un dalībvalstu kopīgas aktivitātes Sabiedrības veselības programmas Darba plānā nosprausto mērķu izpildei.

Projekts "Vienotā rīcība e-Veselības tīkla atbalstam"(Joint Action to Support the eHealth Network - JAseHN)

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2015. – 30.04.2018.

Projekta vadošā valsts ir Austrija un tā mērķis ir sniegt atbalstu eVeselības tīklam, kas izveidots, balstoties uz Pārrobežu veselības aprūpes direktīvu. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt politiskās rekomendācijas un instrumentus sadarbībai 4 prioritārās jomās atbilstoši eVeselības tīkla 2015.-2018. gada darbības plānam:

• sadarbspēja un standartizācija;

• monitorings un ieviešanas izvērtēšana;

• zināšanu apmaiņa;

• globālā sadarbība un pozicionēšana.

 

Projekts "Trešā vienotā rīcība Eiropas veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšanas tīkls" (Europeans network for Health Technology assessment – Joint Action 3 – EUnetHTA JA3)

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2020.

Projekta vadošā valsts ir Nīderlande un tā mērķis ir uzlabot kopīgi veikto medicīnas tehnoloģiju novērtēšanu, kvalitāti un efektivitāti Eiropas līmenī. NVD piedalās Eiropas veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas tīkla veidošanā kā atbildīga institūcija par medicīnisko tehnoloģiju vērtēšanu un apstiprināšanu.


Dalība starptautiskajos sadarbības tīklos

European Health Management Association (EHMA) - Eiropas Veselības Nozares Vadītāju Asociācija, kas apvieno gandrīz 200 dažādas veselības jomā strādājošas institūcijas vairāk nekā 30 valstīs, ir vadošā NVO, kam rūp veselības politikas un veselības aprūpes kvalitāte un kas vēlas uzlabot veselības vadības standartus Eiropā. EHMA biedri ir gan slimnīcas un universitātes, gan veselības ministrijas un veselības aprūpes iestādes, gan mācību centri un konsultāciju sniedzēji. EHMA kopā ar asociācijas biedriem īsteno daudzveidīgus pasākumus – konferences, diskusijas un seminārus, kā arī sagatavo un piedalās dažādos projektos.


Dalība starptautiskajos projektos

  Projekts PHIS (Pharmaceutical Health Information System)

  Projekts PHIS (Pharmaceutical Health Information System)ir Eiropas Komisijas finansēts projekts, kura pasūtītājs ir Veselības un Patērētāju Aģentūra (Executive Agency for Health and Consumers). PHIS kā vienu no 2007.gadā iesniegtajiem projektiem "Veselības informācijas" jomā ir akceptējusi Eiropas Komisija. Projektu līdzfinansē Austrijas Veselības ministrija. Projekta koordinators ir Austrijas Veselības institūts (ÖBIG) ar 4 partneriem - Itālijas Zāļu aģentūru (AIFA), Starptautisko Veselības aprūpes un veselības apdrošināšanas institūtu (IHHII, Bulgārija), SOGETI Luxembourg SA un Valsts zāļu kontroles institūtu (SUKL, Slovākija). Latviju PHIS projektā pārstāv NVD.

  PHIS projekts aizsākās 2008.gada septembrī un tā pabeigšana ir paredzēta 2011.gada aprīlī. PHIS projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un informācijas apmaiņu par farmācijas jomas politiku, īpaši par zāļu cenu veidošanas un kompensācijas sistēmām ES valstīs, aptverot gan ambulatoro, gan stacionāro sektoru.

  Projekta gaitā, lai izveidotu kopēju ziņojumu, tiek strādāts vairākos virzienos:

  - PHIS terminoloģija (Glossary) - galvenie termini, kas saistīti ar farmācijas sektoru;
  - PHIS bibliotēka (Library), kas piedāvā nozares specifisku informāciju par ES dalībvalstu ambulatoro un stacionāro sektoru;
  - PHIS indikatori un PHIS datu bāzes, kas satur pamatdatus par izstrādātajiem indikatoriem ES dalībvalstīs;
  - PHIS tīkls (Network), kas ietver valstu pārstāvjus (kompetentās iestādes, trešās puses maksātājus, slimnīcu apvienības) un citus Eiropas farmācijas jomas pārstāvjus;
  - Ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm (PHIS Hospital Pharma), kurā iekļauta informācija par farmācijas politiku stacionārā nozarē ES dalībvalstīs, kā arī cenu aptauja.

  PHIS ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm

  PHIS ziņojums par slimnīcās lietotajām zālēm, ko sagatavoja PHIS projekta vadītāji Austrijas Veselības institūts (ÖBIG) kopā ar Slimnīcu zāļu darba grupas līderi SUKL (Slovākijas Valsts zāļu kontroles institūts), sniedz pārskatu par zāļu iepirkumu, politikas un finansēšanas stratēģijām stacionārajā nozarē 27 valstīs (Eiropas pārskatu), kas tiek papildināts ar gadījumu izpēti, tajā iekļauts arī cenu salīdzinājums 25 slimnīcās piecās valstīs (Austrijā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Slovākijā). Ar ziņojumu var iepazīties PHIS mājas lapā

  Detalizētāka informācija par projektu pieejama: http://phis.oebig.at/

  Projekts PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information)

  EK sadarbībā ar Austrijas Veselības un Sieviešu lietu ministriju (the Austrian Federal Ministry for Health and Women's Issues) finansē projektu PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information). Projektu realizē Austrijas Veselības institūts ((ÖBIG) un WHO EURO, kā arī ES dalībvalstu nacionālās institūcijas. Projekta mērķis ir izveidot interneta portālu, kurā tiks ievietota un aktualizēta informācija par zāļu cenu veidošanas un kompensācijas sistēmām ES valstīs.
  Detalizētāka informācija pieejama: http://ppri.oebig.at/