Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, Šveicē vai Apvienotā Karalistē (turpmāk – Dalībvalsts) apdrošinātām personām, Latvijā ir tiesības saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus gan saskaņā ar sociālās drošības sistēmu koordinācijas regulām (S2 veidlapa), gan pārrobežu veselības aprūpes direktīvu (neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Šveici), nepieciešamības gadījumā saņemot iepriekšēju atļauju, bet norēķinoties no personīgajiem līdzekļiem un vēlāk pieprasot izdevumu atmaksu.

Plānveida veselības aprūpe ar S2 veidlapu

Saskaņā ar sociālās nodrošināšanas regulām (Regula (EK) Nr.883/2004 un Regula (EK) Nr.987/2009), ja personai nepieciešams  doties uz Latviju, ar mērķi saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, tai ir jāsaņem kompetentās iestādes (apdrošināšanas iestādes) iepriekšējā atļauja – S2 veidlapa.

Plašāku informāciju par iepriekšēju atļauju izsniegšanas kārtību, nosacījumiem un apmaksāto ārstēšanu, Jūs varat uzzināt, sazinoties ar savas apdrošinātās valsts iestādi vai pārrobežu veselības aprūpes Kontaktpunktu.

Svarīgi zināt:

 • S2 veidlapu katra Dalībvalsts izsniedz savā oficiālajā valodā,  un tā nav jātulko, jo tā ir vienota parauga dokuments visās Dalībvalstīs;
 • S2 veidlapa ir garantija, ka Dalībvalsts, kas izsniegusi S2 veidlapu, norēķināsies ar Dalībvalsti, kurā tiks sniegts konkrētais plānveida veselības aprūpes pakalpojums;
 • S2 veidlapa dod tiesības saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus ar tādiem pašiem nosacījumiem kā personām, kuras ir apdrošinātas konkrētajā Dalībvalstī, proti, ja konkrētajā Dalībvalstī ir noteikts pacienta līdzmaksājums, tad arī personai jāsedz šīs izmaksas no personīgajiem līdzekļiem;
 • Latvijā S2 veidlapu var izmantot tikai pie NVD līgumpartneriem: konkrētajā ārstniecības iestādē.

 

Plānveida veselības aprūpe saskaņā ar Direktīvu

Saskaņā ar Direktīva Nr. 2011/24/ES, citā  Dalībvalstī apdrošinātām personām ir tiesības doties uz Latviju ar mērķi saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus (neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Šveici), nepieciešamības gadījumā saņemot iepriekšēju atļauju, bet norēķinoties no personīgajiem līdzekļiem un vēlāk pieprasot izdevumu atmaksu savas piederības valsts apdrošināšanas iestādē.

Svarīgi zināt:

 • pakalpojumus var saņemt gan pie valsts, gan privātajiem pakalpojumu sniedzējiem;
 • par pakalpojumu pilnībā jānorēķinās par saviem personīgajiem līdzekļiem;
 • izdevumu atmaksa iespējama tikai par pakalpojumiem, kas Dalībvalstī, kurā esiet apdrošināts, tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem;
 • izdevumu atmaksa notiek saskaņā ar  Dalībvalsts, kurā esiet apdrošināts, spēkā esošajiem pakalpojumu tarifiem, kas var atšķirties no samaksātās summas;
 • pirms pakalpojuma saņemšanas ir iespējams sazināties ar Dalībvalsts Kontaktpunktu, lai noskaidrotu, vai pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem un kāds ir Dalībvalstī noteiktais pakalpojuma tarifs.

 

Vairāk informācijas par tiesībām saņemt nepieciešamo ārstniecības pakalpojumu vai izdevumu atmaksu par to, iespējams uzzināt šeit vai portālā Tava Eiropa.

 

Plānveida veselības aprūpes sniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Regula (EK) Nr. 1231/2010 ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Direktīva Nr. 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.