Informācija par datu apmaiņu starp iestādēm, lai piemērotu braukšanas maksas atvieglojumu personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Saskaņā ar 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 100.1 pantu

“Lai efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumus, pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, kurš saņem dotāciju no pašvaldības līdzekļiem, ir tiesības nodot Nacionālajam veselības dienestam datus par pilngadīgajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs)), kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības minētos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju un nodot atpakaļ pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam datus par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts”,

Nacionālais veselības dienests sniedz skaidrojumu par datu apmaiņas procesu un formātu, kā arī papildus tiek pievienots sadarbības līguma paraugs starp iestādēm.