Latvijā apdrošinātām personām ir iespēja saņemt izdevumu atlīdzību par citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī (turpmāk – Dalībvalsts) saņemtiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, par kuriem samaksāts no personīgajiem līdzekļiem.

Izdevumu atmaksu par plānveida pakalpojumiem, kas saņemti bez iepriekšējās atļaujas (S2 veidlapa), nevar saņemt par ārstēšanu, kas saņemta Šveicē vai Apvienotajā Karalistē, jo uz tām neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.

Lai saņemtu izdevuma atmaksu, Nacionālajā veselības dienestā gada laikā, kopš sniegta veselības aprūpe, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • maksājumus apliecinoši dokumenti, pēc kuriem iespējams identificēt pakalpojumu saņēmēju;
  • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja izsniegti dokumenti, kuros ir norādīti veselības aprūpes pakalpojumi, kas personai ir sniegti; veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas laika posms; personai sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenas par katru pakalpojumu atsevišķi, par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas veikšanu; diagnoze, uz kuru pamatojoties personai ir sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
  • recepti vai ģimenes ārsta vai speciālista izsniegtu nosūtījumu, ja persona ir saņēmusi plānveida veselības aprūpes pakalpojumus;
  • apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros.

 

Svarīgi ņemt vērā:

  • izdevumu atmaksa iespējama tikai par pakalpojumiem, kas Latvijā tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem;
  • izdevumu atmaksa notiek saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem pakalpojumu tarifiem, kas var atšķirties no samaksātās summas.