Pacienta uzturēšanās ķirurģiskajā dienas stacionārā vairāk nekā vienu dienu

Gadījumi, kādos pacients dienas stacionārā drīkst uzturēties divas dienas

Pacients ķirurģiskajā dienas stacionārā tiek uzņemts vienu reizi un nepieciešamos pakalpojumus tajā saņem dienas stacionāra darba laikā (ne agrāk kā no plkst. 6.00 un ne vēlāk kā līdz plkst. 22.00). Ja medicīnisku iemeslu dēļ pacientam ir nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība, kas pārsniedz dienas stacionāra darbalaiku (pēc plkst. 22.00), pacientu pārved uz stacionāro ārstniecības iestādi, kas nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Tomēr, lai nodrošinātu ārstniecības iestādēm iespēju pārorganizēt pacientu plūsmas un izstrādāt skaidrus kritērijus, pēc kādiem tiek izvērtēts pacienta veselības stāvoklis drošai pakalpojuma sniegšanai ķirurģiskajā dienas stacionārā, šobrīd ir paredzēts izņēmuma gadījums, kad ārstniecības iestādes ir tiesīgas nepārvest pacientu uz stacionāro ārstniecības iestādi.

Pacients ķirurģiskajā dienas stacionārā var uzturēties divas dienas, ja vienlaikus iestājas šādi nosacījumi:

1) pēc ķirurģiskas manipulācijas veikšanas pacientam medicīnisku iemeslu dēļ ir nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība, kas pārsniedz dienas stacionāra darbalaiku (pēc plkst. 22.00);

2) ārstniecības iestādei ir atbilstoši personāla resursi, un tā nodrošina pacienta veselības stāvokļa uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

3) ārstniecības iestāde sniedz pirmā līmeņa dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumus (ir intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas, kā arī asins kabinets);

4) pacienta veselības stāvoklis ļauj droši pacientu izrakstīt no dienas stacionāra ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc uzņemšanas dienas stacionārā.

Par pakalpojumu sniegšanu ķirurģiskajā dienas stacionārā neatkarīgi no apstākļa, cik dienas pacients uzturējies ārstniecības iestādē, manipulāciju "60075 – Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģijas pakalpojumus" ārstniecības iestādei apmaksā vienu reizi.

Ēdināšana, nakšņošana, speciālistu konsultācijas, ja dienas stacionārā uzturas divas dienas

Valsts noteiktajos dienas stacionāra pakalpojumu tarifos nav iekļauti ēdināšanas un nakšņošanas izdevumi. Līdz ar to ārstniecības iestāde ir tiesīga piedāvāt pacientam saņemt ēdināšanas pakalpojumus par maksu, kā arī, iepriekš iegūstot pacienta piekrišanu, pieprasīt maksu par nakšņošanu ārstniecības iestādē.

Valsts noteiktajos dienas stacionāra pakalpojumu tarifos ir iekļautas izmaksas par speciālistu konsultācijām, kā arī ārstniecības personu nodrošinātu pacienta veselības stāvokļa uzraudzību pēc ķirurģiskās manipulācijas veikšanas līdz pacienta izrakstīšanai no dienas stacionāra. Līdz ar to ārstniecības iestāde nav tiesīga pieprasīt pacientam maksu par šādu pakalpojumu sniegšanu.

Ja pacients pēc ķirurģiskā dienas stacionāra pakalpojuma saņemšanas vēlas nakšņot ārstniecības iestādē ne medicīnisku iemeslu dēļ (piemēram, nav pieejams transports nokļūšanai mājās), ārstniecības iestāde ir tiesīga pacientam piedāvāt izmitināšanas pakalpojumus par maksu, tajā skaitā gadījumā, ja pacientam nākamajā dienā atbilstoši ārstniecības personas norādījumiem paredzēts speciālista ambulators apmeklējums atkārtotai veselības stāvokļa novērtēšanai.

Pacienta līdzmaksājuma apmērs, uzturoties ārstniecības iestādē divas dienas

Lai neradītu nevienlīdzīgus apstākļus pacientiem, par pakalpojumu saņemšanu ķirurģiskajā dienas stacionārā, neatkarīgi no pavadīto dienu skaita, pacients maksā:

1) pacienta līdzmaksājumu 7,00 eiro apmērā par ārstēšanos ķirurģiskajā dienas stacionārā;

2) pacienta līdzmaksājumu par veikto manipulāciju MK noteikumu Nr. 555 13. pielikumā noteiktajā apmērā, ievērojot Manipulāciju sarakstā minētos nosacījumus.