Saņēmēja nosaukums:

Nacionālais veselības dienests

Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90009649337

Bankas konts: LV53TREL2290674014000

Bankas nosaukums: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22