Pamatdokuments pacientu tiesību aizsardzības jomā ir Pacientu tiesību likums.

Pacientu tiesību likums nosaka, ka Latvijā ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociālā stāvokļa ir tiesības:

 • brīvi izvēlēties savu ārstu un ārstniecības iestādi;
 • saņemt kvalitatīvu, laipnu un cieņas pilnu ārstēšanu un aprūpi;
 • saņemt savas ģimenes un citu personu atbalstu ārstniecības laikā;
 • saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • saprotamā veidā iegūt no ārsta informāciju par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi;
 • iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, saņemt izrakstus par veiktajiem izmeklējumu rezultātiem, kā arī saņemt skaidrojumu par medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi;
 • saņemt visu veidu informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un izmaksām;
 • atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas gan pirms tās sākšanas, gan ārstniecības laikā, kā arī no ārstniecībā izmantojamās metodes, bet neatsakoties no ārstniecības kopumā, to nepārprotami apliecinot rakstveidā;
 • uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par personas veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām;
 • nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu pie cita speciālista vai arī nosūtījumu uz slimnīcu. tiesības uz savlaicīgu un pēctecīgu ārstēšanu;
 • pieteikt ārsta mājas vizīti;
 • reģistrēties pie primārās veselības aprūpes ārsta un pēc vēlēšanās mainīt savu primārās veselības aprūpes ārstu;
 • iegūt informāciju par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un aizvietošanu ārsta prombūtnē, u.c.

Līdztekus tiesībām katram pacientam ir noteikti pacienta pienākumi.

Pacienta galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību, būt līdzestīgam un aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā, sniegt ārstam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai. Katram pacientam ir saistoši izvēlētās ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, kas attiecināmi uz pacientu, ja pacients ar šiem noteikumiem iepazīstināts, kā arī ārstniecības personas norādījumi.

Starp citiem pacienta pienākumiem viņa pienākums ir arī samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem un cienīt citu pacientu tiesības.

Cilvēkam ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā.