Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
S veidlapas ir dokumenti, kas apliecina personas tiesības saņemt citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) dalībvalstī vai Šveicē veselības aprūpes pakalpojumus. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta atbilstoši nosacījumiem, kādi ir noteikti pakalpojuma saņemšanas valsts tiesību aktos.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu S veidlapu, jāiesniedz pieteikums. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieteikumam pievieno lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

  S veidlapas pieteikšanu un saņemšanu var veikt tikai personīgi vai personas likumiskais (vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

  Nacionālajā veselības dienestā var saņemt šādas S veidlapas:

  S 1 veidlapa "Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi" – apliecina tiesības saņemt visa veida veselības aprūpes pakalpojumus citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē. Minētā veidlapa ir nepieciešama, ja persona ir sociāli apdrošināta Latvijā, bet dzīvo citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē.

  S 2 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu" – dod tiesības saņemt citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, kura nodrošināšana nav iespējama Latvijas ārstniecības iestādēs.

  S 3 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz ārstēšanu bijušajam pierobežas darbiniekam valstī, kurā iepriekš bija nodarbināts" – apliecina tiesības pabeigt iepriekš uzsāktu ārstēšanu. Minētā veidlapa ir nepieciešama personai, kura aiziet pensijā vecuma vai invaliditātes dēļ un vēlas pabeigt iepriekšējā nodarbinātības valstī uzsākto ārstēšanos.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iedzīvotājs izvēlas pakalpojuma saņemšanas vietu un saņem pieteikto pakalpojumu.

No 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim klātienes pakalpojumus klientiem sniegs attālināti! Iedzīvotāji klātienē netiks apkalpoti Centrālajā birojā un Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, teritoriālajās nodaļās – Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī un Smiltenē.