(15.09.2023)

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūras rezultātiem

Nacionālais veselības dienests sniedz informāciju, ka Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūrai pieteikušies 10 pretendenti, aptverot visus Latvijas reģionus. Uz Rīgas valstspilsētas Daugavas labo krastu un Rīgas reģionu saņemti 6 pieteikumi, uz Rīgas valstpilsētas Daugavas kreiso krastu un Rīgas reģionu saņemti 6 pieteikumi,  uz Kurzemes reģionu saņemti 4 pieteikumi, uz Vidzemes reģionu saņemti 2 pieteikumi, uz Zemgales reģionu saņemts 1 pieteikums,  uz Latgales reģionu saņemti 2 pieteikumi.

Atlases komisija, izskatot Atlasei iesniegtos pretendentu piedāvājumus, rīkojas atbilstoši Nolikumā noteiktajai kārtībai. Komisija izvērtēja katra Pretendenta atbilstību atlases noteikumiem divās kārtās – atbilstību vispārējām prasībām un speciālajām prasībām. Gadījumos, kad Pretendents ir iesniedzis Pieteikumu uz vairākiem Pakalpojuma sniegšanas reģioniem, komisija vērtēja Pretendenta atbilstību prasībām katram reģionam atsevišķi. Saskaņā ar Nolikumu katrā reģionā tiesības slēgt Līgumu par Pakalpojuma sniegšanu  tika piešķirtas vienam Pretendentam, kura piedāvājums II kārtā konkrētā reģionā ir ieguvis lielāko punktu skaitu.

Noslēdzoties pakalpojuma sniedzēju atlasei, tiesības slēgt līgumu par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim ieguva:

  • Kurzemes reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care
  • Vidzemes reģionā - SIA Senioru māja
  • Zemgales reģionā - SIA Cilvēks
  • Latgales reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care
  • Rīgas Valstspilsētas labajā Daugavas krastā un Rīgas reģionā - SIA Mentamed
  • Rīgas Valstspilsētas kreisajā Daugavas krastā un Rīgas reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care

 


(07.09.2023)

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2023. gada 27.jūlijā izsludināja atlases procedūru " Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim".

2023. gada 29. augustā pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt nolikumā grozījumus, lai pagarinātu lēmumu pieņemšanas termiņu līdz 30 darba dienām no piedāvājuma atvēršanas dienas, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 10. punktu. Līdz ar to pieņemtie lēmumi tiek noformēti katram Pretendentam atsevišķa dokumenta veidā un tiek nosūtīti līdz 2023. gada 18. septembrim.

Citas izmaiņas atlases procedūras nolikumā nav veiktas.

 


(10.08.2023)

Precizēta informācija par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim

Nacionālais veselības dienests sniedz informāciju, ka papildinformāciju par atlases procedūras nolikumu vai atlases procedūras nolikuma skaidrojumu iespējamie Pretendenti var pieprasīt, rakstiski vēršoties ar iesniegumu pie komisijas jautājumos par veselības aprūpes komponenti uz elektronisko pasta adresi Linda.Celmina-Keze@vmnvd.gov.lv, jautājumos par sociālo pakalpojumu komponenti uz elektronisko pasta adresi Sigita.Rozentale@lm.gov.lv, finanšu jautājumos uz elektronisko pasta adresi Sandra.Strele@lm.gov.lv

Saistībā ar ienākošo jautājumu par atlases procedūras nolikuma 8.11 punktu, sniedzam informāciju, ka saistībā ar to, ka koordinatora pienākumos ietilpst konsultāciju sniegšana pacientiem medicīniskos jautājumus, koordinatora pienākumus var pildīt tikai ārstniecības personas, kas ir reģistrētas ārstniecības personu reģistrā, t.sk. nesertificēts ārsts vai ārsts rezidents.


(27.07.2023.)

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina atlases procedūru “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra". Pirms pieteikuma iesniegšanas pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kuri izvērtēti un precizēti saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.

Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVD elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv līdz 2023.gada 17.augustam plkst.17:00


 (26.07.2023.)

Saņemto iebildumu, viedokļu un skaidrojumu apkopojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem

Nacionālais veselības dienests informē, ka ir izvērtējis ārstniecības iestāžu un citu viedokļu sniedzēju iesūtītos iebildumus par 2023. gada 20.jūnijā publicētajiem pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem un šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumu. Ar iebildumu vērtēšanas rezultātiem un pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem pēc iebildumu izvērtēšanas var iepazīties 1. pielikumā.


(20.06.2023.) 

Nacionālais veselības dienests informē, ka 2023. gada augustā ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks rīkota veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniegšanai no 2023.gada 1. oktobra.

Ar pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem var iepazīties 1. pielikumā “Nolikums “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra”.

Iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem ārstniecības iestādes var iesniegt līdz 2023.gada 30. jūnijam elektroniski parakstot un nosūtot uz elektronisko pastu nvd@vmnvd.gov.lv.

Pēc iebildumu izvērtēšanas, ja tādi tiks iesniegti, Nacionālais veselības dienests publicēs iebildumu vērtēšanas rezultātus un, nepieciešamības gadījumā, precizēs pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumus pēc iebildumu izvērtēšanas, publicējot koriģēto atlases procedūras nolikumu augustā.