Covid-19 vakcinācijas pakalpojumus apmaksā šādām personu kategorijām: 

 • Latvijas pilsonis; 
 • Latvijas nepilsonis; 
 • ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā; 
 • bezvalstnieks, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā; 
 • bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss; 
 • aizturētais; 
 • patvēruma meklētājs; 
 • persona, kura ir apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” - piemēram, neatkarīgi no uzturēšanās veida (dokumenta) Latvijas Republikā darba ņēmēji, par kuriem sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic vispārējā režīmā, pašnodarbinātie, kuru ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru; 
 • persona, kura uzrāda NVD lēmumu, ar kuru ir konstatētas personas tiesības pilnā apmērā saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā; 
 • persona, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē (turpmāk – ES dalībvalstis) ir saņēmusi S1 veidlapu un reģistrējusi to NVD; 
 • Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdnis vai darbinieks un to apgādībā esošas personas, kuras ietilpst Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā (BEREC biroja darbinieki); 
 • personām, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja Latvijā; 
 • Latvijā studējošiem pilna laika ārvalstu studentiem;
 • Latvijā akreditētiem un rezidējošiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • aizturētie ārzemnieki, kuri aizturēti Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, vai citos gadījumos;
 • personas, kuru  uzturēšanās  Latvijā saistīta ar humāniem apsvērumiem;
 • personas, kas saņēmušas Latvijas nacionālo ilgtermiņa D vīzu;
 • Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā.