Projekta mērķis: Lai konstatētu vājos posmus valsts apmaksātā ambulatorā pakalpojuma pieejamības nodrošināšanā, tiek veikts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (SAVA) kvalitāti un pieejamību, novērtējot esošo situāciju un sagatavojot SAVA pakalpojumu kartējumu, kurā būs konstatētas izmaiņas, ko rada administratīvi teritoriālā reforma. Pētījuma rezultātā tiks sagatavotas rekomendācijas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes politikas izmaiņām.

Projekta norise plānota trīs kārtās:

1.kārtā - sagatavota metodoloģija pētījuma veikšanai (2023. gads)

2.kārtā tiks veikts pētījums un sagatavots kartējums (2024. gads)
3.kārtā tiks sagatavoti priekšlikumi un rekomendācijas veselības aprūpes politikas izmaiņām (2024. gads)

Aktuālās problēmas pētījuma, tostarp, ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu kartējuma izstrādei, ir izvirzītas:

 1. Reģionālais aspekts (attālums no/līdz Rīgai vai citai lielākajai pilsētai) pakalpojuma saņemšanai:
  1. nosakot to pakalpojumu apjomu, kas jāsaņem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
  2. nosakot tos pakalpojumus, kurus var saņemt arī tālāk no dzīvesvietas;
  3. nosakot tos pakalpojumus, kuri ir jāsaņem konkrētā laikā, bet uz kuriem ir iespējams piemērot rindu veidošanas kārtību;
  4. modelējot iedzīvotāju skaita izmaiņas konkrētā laika nogrieznī;
  5. modelējot potenciālās iedzīvotāju mobilitātes izmaiņas.
 2. Ārstniecības personu un tehnoloģiju resursu efektīva un racionāla izmantošana un ilgtermiņa personāla plānošana; 
 3. Esošo pakalpojumu sadalījums, nosakot vai iespējams kādus no pakalpojumiem apvienot/sadalīt, lai nodrošinātu to efektīvu nodrošināšanu;
 4. Kvalitātes prasības jau esošajiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem.

 

Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanu un uzlabošanu notiks vairākos etapos.

 1. Sekundāro un lielo datu apstrāde - statistiskā analīze, vizualizācija un kartēšana.
 2. SAVA pakalpojumu sniedzēju organizāciju kvantitatīvā aptauja. Aptaujas anketa ir pieejama šeit.
 3. SAVA pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto ārstniecības personu Delfi [1] metodes aptauja. Pirmā posma aptaujas anketa pieejama šeit.
 4. Iedzīvotāju kvantitatīvā aptauja. Aptaujas anketa pieejama šeit.
 5. Fokusa grupu diskusijas un kopsavilkuma izveide.
 6. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.

 


[1] Delfi metode ir daļēji kvalitatīva un daļēji kvantitatīva metode, kas vienlaikus ļauj respondentiem gan sniegt izvērstākus, plašus skaidrojumus, gan arī apkopot kvantitatīvus vērtējumus, piemēram, par to, kā konkrētajā jomā situācija un pakalpojuma kvalitāte mainījusies pēdējo 5 gadu laikā. Galvenā metodes priekšrocība ir iespēja ar vairāku aptaujas kārtu palīdzību izkristalizēt vienotu viedokli par kvalitātes kritērijiem, grūtībām un izaicinājumiem konkrētajā jomā.