Projektu paredzēts īstenot  četros posmos.  

Projekta 1. posms ir sagatavošanās un veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorijas struktūras un darbības izveide (koordinācijas mehānisma izstrāde, Darba grupas izveide u.c.) un visu nepieciešamo dokumentu (nolikums, veidlapas, vērtēšanas kritēriji, metodikas u.c.) izstrāde pakalpojumu modeļu atlasei – konkursam. Pirmajā posmā ir paredzēts arī izsludināt pakalpojumu modeļu atlases konkursa pirmo kārtu, izvērtēt iesniegtos piedāvājumus un pieņemt lēmumu par pakalpojumu modeļu tālāko virzību otrajai atlases kārtai.

Projekta 2. posms ir veidots tā, lai gan pakalpojumu modeļu iesniedzēji varētu veidot kopdarbības, gan arī pilnvērtīgi sagatavoties pakalpojumu modeļu atlases konkursa otrai kārtai, strādājot kopā ar mentoriem (ja tas ir nepieciešams). Paredzēts, ka kopdarbības veidos paši pakalpojumu modeļu iesniedzēji, informācija par uz otro kārtu novirzītajiem projektiem būs publicēta Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē (kopsavilkuma veidā).

Pēc kopsadarbības izveides un darba ar mentoriem, aizpildot pakalpojumu modeļu pieteikumu veidlapu un iesniedzot to, pakalpojumu modeļi turpina dalību atlases konkursā.

Projekta norises 3. posmā Darba grupa izvērtē iesniegtos pakalpojumu modeļu pieteikumus un labākos virza nākamajai kārtai – EXPO pasākumam, kurā pakalpojumu modeļu iesniedzēji īsā (līdz 5 minūtēm) prezentācijā iepazīstina ar savu projektu Darba grupu un Ekspertu padomi*. Pēc Darba grupas un Ekspertu padomes rekomendācijas, Nacionālais veselības dienests pieņem lēmumu par ES Atveseļošanās fonda finansējuma piešķiršanu pakalpojumu modeļu pilotēšanai un testēšanai

 • Ekspertu padomē darbosies pārstāvji no:
  • profesionālajām asociācijām un biedrībām;
  • pacientu organizācijām;
  • veselības programmu izglītības iestādēm;
  • ārstniecības iestādēm;
  • politikas īstenotāji un galvenie nozares speciālisti.

Projekta norises 4. posmā pakalpojumu modeļi tiek testēti/pilotēti. Pilotēšanas un testēšanas posmā Nacionālais veselības dienests nodrošinās pakalpojumu modeļu projektu uzraudzību, kā arī veiks starpposma izvērtējumu. Starpposma izvērtējumā tiks atlasīti tie pakalpojumu modeļi, kurus virzīt uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu grozu.

Pēc visu pakalpojumu modeļu pilotēšanas noslēguma, tiks rīkots noslēguma EXPO, kurā pakalpojumu modeļi demonstrēs sasniegtos rezultātus. Visus rezultātus izvērtēs Darba grupa, kas sniegs rekomendācijas par pakalpojumu modeļu tālāko virzību iekļaušanai valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu grozā.

Izvērtējot konkursā iesniegtos modeļus, tiks vērtēti tādi aspekti, kas nākotnē veselības aprūpē ļaus mazināt rindas pakalpojumu saņemšanai, mazinās cilvēkresursu noslodzi, uzlabos pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, nodrošinās pacientam ātrāku atveseļošanos, ātrāku atgriešanos darba tirgū, mazinās vēlīno komplikāciju risku, mazinās invaliditātes riskus, nodrošinās efektīvāku pakalpojumu saņemšanu, īpaši reģionālā aspektā, piedāvātā digitālā risinājuma atbilstība iepriekš minētajam un tā ilgtspēja, valsts budžeta resursu efektīva izmantošana u.c.

Pakalpojumu modeļu atlases process notiks atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu, vērtēšana tiks veikta atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem un metodikai. Atlases konkursa dokumentācija tiks publicēta Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē.

 

Finansē Eiropas Savienība