Statuss:
īstenošanā
Eiropas Sociālā fonda logo

ESF līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanai 2018.gada 31.maijā tika noslēgti līgumi par eksperta pakalpojumiem veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības trīs jomās:

 • Ārstniecības iestāžu uzraudzības jomā
 • Pacientu sūdzību analīzes jomā
 • Ārstniecības riska fonda darbības izvērtēšanā

Pakalpojuma sniedzējs ir Nīderlandē reģistrēta starptautiska ekspertu grupa “Stichting Eurinspect” (turpmāk – eksperti), kas ir arī EPSO (European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care) biedri.

Ekspertu darba uzdevums bija analizēt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas ietvaru konkrētajās jomās, pētīt pastāvošo praksi, sniegt priekšlikumus procesu pilnveidošanai, kā arī aprakstīt citu valstu labās prakses piemērus.

Lai gūtu vispusīgu priekšstatu par ārstniecības iestāžu uzraudzību, pacientu sūdzību analīzi un Ārstniecības riska fonda darbību, no 2018. gada 2. līdz 5.jūlijam eksperti viesojās Latvijā, lai klātienē tiktos ar Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Nacionālā veselības dienesta, ārstniecības iestāžu, nozares profesionālo apvienību, pacientu apvienību, Tiesībsarga biroja pārstāvjiem, procesu pētniekiem un nozarē iesaistītiem juristiem.

No š.g. 28. līdz 30. augustam ekspertu grupa atkārtoti viesojās Veselības inspekcijā, kur rīkoja veselības inspekcijas pārstāvjiem paredzētas prezentācijas un diskusijas par izpētes rezultātiem un sniegtajiem priekšlikumiem, kā arī labās prakses piemēriem ārstniecības iestāžu uzraudzības jomā, pacientu sūdzību izskatīšanā un Ārstniecības riska fonda darbības pilnveidošanā. Savukārt 30.augustā uz līdzīgu tikšanos tika aicināti Veselības ministrijas, tās pakļautības iestāžu, nozares profesionālo asociāciju, ārstniecības iestāžu, Tiesībsarga biroja, pacietu biedrību un apdrošinātāju pārstāvji.

Oktobrī eksperti iesniedza izstrādātu gala ziņojumu par trim iepriekš pētītajām jomām. Kopsavilkumā galvenie ieteikumi ārstniecības iestāžu uzraudzības, pacientu sūdzību analīzes un Ārstniecības riska fonda darbības pilnveidošanai ziņojumā ir:

 • Stiprināt Veselības inspekcijas neatkarību un darbības atklātumu.
 • Uzlabot Veselības inspekcijas tēlu gan nozares profesionāļu, gan visas sabiedrības ieskatā.
 • Veselības inspekcijai koncentrēties uz veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un drošības uzlabošanu, nevis ārstniecības iestāžu pārkāpumu meklēšanu; uzlabot saikni ar veselības aprūpes iestādēm.
 • Veselības inspekcijai pāriet no atbilstības pārbaužu uz sadarbības metodēm, lai kļūtu par nozarē strādājošo uzticamu partneri.
 • Ieviest ārstniecības iestāžu pašnovērtējumu kā daļu no to darbības pārbaudes.
 • Pārskatīt pacientu sūdzību izskatīšanas kārtību, piemēram, apsverot iespēju šajā procesā ieviest sūdzību klasifikāciju, mediācijas posma ieviešanu sūdzības izskatīšanas procesā starp sūdzības iesniedzēju un ārstniecības iestādi, kā arī izmantot sūdzības kā mācību un analīzes instrumentu Veselības inspekcijas darbībā.
 •  Ārstniecības riska fondu atdalīt no Veselības inspekcijas
 • Ārstniecības riska fonda prasījumu gadījumā kompensācijas apmēra noteikšanai izmantot iepriekš izveidotu sarakstu

22.,23.,29.un 30.oktobrī eksperti Veselības ministrijas, tās pakļautības iestāžu pārstāvjiem un citiem nozarē iesaistītajiem speciālistiem sniedza klātienes konsultācijas par gala ziņojumā ietvertajām tēmām.

Pilns ekspertu sagatavotais gala ziņojums ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/esf-projekts/zinojumi → Ziņojums: Peer Evaluation Report on the Health Inspectorate of the Republic of Latvia (ENG) 


*Projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001