Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)
Eiropas Reģionālā attīstības fonda logo

Labklājības ministrija sadarbībā ar citām iestādēm, tajā skaitā Nacionālo veselības dienestu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īsteno projektu Nr. 2.2.1.1/19/I/008 „Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”. Plašāka informācija: https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/eraf-projekts-deinstitucionalizacijas-procesu-atbalsta-informacijas-sistema-2karta-nr-221119i008