Statuss:
īstenošanā
Eiropas Sociālā fonda logo

Nacionālais veselības dienests ir partneris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītajā projektā "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija".

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" projekts Nr. 3.4.2.3/18/I/001 - "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija"

Projekta mērķis ir izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošināt ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radot priekšnosacījumus pakalpojumu digitalizācijas straujākai attīstībai.

Projekta mērķa grupa ir tiešās pārvaldes iestādes, kas prioritāri sniedz pakalpojumus komercdarbības, sociālās drošības, nodokļu, valsts pārvaldes procesu digitalizācijas un pašvaldību kompetencē esošās jomās, kā arī pakalpojumu saņēmēji. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar pieciem projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem - Būvniecības valsts kontroles biroju, Nacionālais veselības dienestu, Valsts kasi, Valsts vides dienestu un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta un aprobēta publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģija. Ieviešot to plašā valsts pārvaldes institūciju lokā, nākotnē tiktu palielināta publisko pakalpojumu pieejamība, lietderība un efektivitāte, pilnveidojot institūciju sadarbību un klientu apkalpošanu, kā rezultātā tiktu samazināts laiks un resursi, kas mazajiem un vidējiem komersantiem jāvelta, sadarbojoties ar valsts pārvaldes institūcijām vai saņemot no tām pakalpojumus. Tādējādi lielāka uzmanība un resurss var tikt veltīts uzņēmuma pamatdarbībai un tā izaugsmes nodrošināšanai. Metodika ļaus identificēt esošos pamatdarbības procesus un to pārveides iespējas, pakalpojumu pārveides procesā tiks ievērots princips “konsultē vispirms” princips un digitalizācijas princips (primāri raugoties no iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzību apzināšanas (user journey) rakursa, īstenojot piecus pilotprojektus (dažādas sarežģītības pakāpes un integritātes pakalpojumi, padziļināti analizējot konkrēto pakalpojumu lietošanas kontekstu tieši no gala lietotāja/iedzīvotāja/ komersanta viedokļa un atbilstoši pārplānojot pakalpojuma procesu)). Papildus tam, metodika veicinās pakalpojumu digitalizācijas straujāku attīstību, jo tā būs piemērojama ne tikai esošajiem pakalpojumiem, bet arī plānojot un izveidojot jaunus pakalpojumus, t.sk. e-pakalpojumus, kuru pieejamība tiktu nodrošināta attālināti, tādējādi mazinot administratīvo slogu un patērētos resursus, kurus komersants spiests veltīt pakalpojuma saņemšanai klātienē un aizpildot dažādus iesniegumus un pārskatus papīra formātā. Zināšanas par metodoloģijas pielietošanu un vienlaikus tās ilgtspēja tiks nodrošināta, Valsts administrācijas skolai izstrādājot mācību moduli un iekļaujot to mācību kursu piedāvājumu klāstā tiešās valsts pārvaldes iestādēm.

Projektā paredzētais kopējais attiecināmais finansējums ir 400 000 eiro, tai skaitā ESF finansējums 340 000 eiro un valsts budžeta finansējums 60 000 eiro.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. decembrim.


Projekta aktualitātes

Ceturkšņa atskaite par projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” (08.10.2020.)

Lai arī turpmāk virzītos uz ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radot priekšnosacījumus pakalpojumu digitalizācijas straujākai attīstībai, nepieciešama esošās valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas izpēte, tai skaitā stratēģiskās un finanšu-ekonomiskā analīze un nākotnes risinājuma izstrāde, kā arī valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides pārresoru koordinācijas mehānisma izveide, tā secināts veicot iepriekšējos analītiskos darbus 3.4.2.3. pasākuma “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” projektā Nr.3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”.

VARAM ir definējusi valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas vīziju: pakalpojumu vide – dzīves situācijās balstīti, personalizēti un proaktīvi pakalpojumi, kas izmanto jaunās tehnoloģijas un kuru izveide un pilnveide notiek ciešā sadarbībā un kopradē ar lietotāju, un kuri ir pieejami pāri robežām.

Tāpēc VARAM strādā pie valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas atbalsta sistēmas pilnveidošanas, kas radīs priekšnosacījumus, lai iedzīvotājs visus valsts pārvaldes pakalpojumus var saņemt:

1.   patstāvīgi jebkur, kur pieejams dators un internets;

2.   VPVKAC, kur pieejams tehniskais nodrošinājums un konsultantu palīdzība;

3.   VPVKAC, ja nepieciešams, pilnvarojot pakalpojumu centra darbinieku;

4.   ja nepieciešams iestādes speciālista konsultatīvais atbalsts, ar attālinātu personalizētu konsultāciju.

Plānots, ka līdz šī gada beigām, tiks radīts labākais risinājums valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmai.


Efektīvākai valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem (14.04.2020.)

Nacionālais veselības dienests uzsācis pakalpojumu pārveidi “Medicīnas pakalpojumu iekļaušana no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un to tarifu pārrēķināšana” pakalpojumam pielietojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto “Valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides metodoloģiju” (apstiprināta 2020. gada 25. februārī Ministru kabinetā), kuras mērķis ir piedāvāt aprobētu instrumentāriju pakalpojumu pārveidei, raugoties no iedzīvotāju un komersantu vajadzībām.

Atvērt konfigurācijas opcijas

VARAM turpina projektu "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" (07.12.2018.)

Tiks īstenoti pieci pilotprojekti tiešās valsts pārvaldes iestādēs, kas prioritāri sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, sociālās apdrošināšanas, nodokļu, e-pārvaldes un pašvaldību kompetencē esošās jomās, kurās ir dažādas sarežģītības pakāpes un integritātes pakalpojumi. Eksperti uzsākuši darbu pie metodoloģijas izstrādāšanas, ko paredzēts aprobēt piecās valsts pārvaldes iestādēs – Valsts kasē, Nacionālais veselības dienestā, Būvniecības valsts kontroles birojā, Valsts vides dienestā un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā.

Sadarbības līguma noslēgšana (13.08.2018.)

2018. gada 31. jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Nacionālo veselības dienestu, tā direktores Ingas Milaševičas personā, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, tās valsts sekretāra vietnieka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunda Beļska personā, par sadarbību projekta Nr.3.4.2.3/18/I/001 "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrādi un aprobāciju" īstenošanu.