Kas ir S1 veidlapa "Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi"?

S1 veidlapa apliecina Jūsu (un/vai Jūsu ģimenes locekļu) tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj Jums reģistrēties veselības aprūpei, ja pastāvīgi dzīvojat vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā (turpmāk - Dalībvalsts), bet esat apdrošināts citā. Veidlapa tiek izsniegta katrai personai atsevišķi.

(S1 veidlapa – vienota parauga dokuments visās Dalībvalstīs – analogas veidlapas ir E106; E109; E120 un E121 veidlapas, kas ir vecā parauga E veidlapas).


Kas var pretendēt S1 veidlapas saņemšanai?

1. Ja persona veic darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā Latvijā, bet tās dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī.

Ja Jūs aktīvi strādājat Latvijā un no darba ienākumiem Jūs pats vai darba devējs maksā par jums sociālās iemaksas Latvijas budžetā, bet Jūsu dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī, tad Jums ir tiesības pieprasīt Nacionālajā veselības dienestā S1 veidlapu, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus savā dzīvesvietas valstī, par kuriem izmaksas tiks segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Piemērs. Lietuvas pilsonis N. strādā Latvijā un veic sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijā, bet viņa dzīvesvieta ir Lietuvā. Viņam ir tiesības saņemt S1 veidlapu, ar kuru Latvija apliecina, ka viņam ir tiesības saņemt visa veida Lietuvas valsts garantēto veselības aprūpi, kas tiks apmaksāta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Latvijā izsniegto S1 veidlapu viņam būs jāreģistrē Lietuvas kompetentajā institūcijā.

2. Nosūtītais darbinieks (tajā skaitā, pašnodarbināta persona) – ja persona strādā pie Latvijas darba devēja vai ir pašnodarbināta persona, bet ir nosūtīta uz laiku veikt savus darba pienākumus citā Dalībvalstī.

Ja Jūs esat nodarbināts pie Latvijas darba devēja vai esat pašnodarbināta persona, bet esat nosūtīti uz noteiktu laiku veikt savu darbu citā Dalībvalstī, tad Jums ir tiesības pieprasīt Nacionālajā veselības dienestā S1 veidlapu, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus savā uzturēšanās Dalībvalstī uz komandējuma laiku, par kuriem izmaksas tiks segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tā kā Jūs visu nosūtījuma laiku paliksiet apdrošināts Latvijā, tad arī visu šo laika periodu Jums (par Jums) ir jāveic sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko apliecina A1 sertifikāts „Sertifikāts par sociālās drošības tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam". A1 sertifikātu izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. S1 veidlapa tiek izsniegta uz laiku, kas nepārsniedz A1 sertifikātā norādīto komandējuma beigu termiņu.

Nosacījumi nosūtītajam (komandētajam) darbiniekam.

Dodoties uz citu Dalībvalsti, ir jābūt reģistrētam kā sociāli apdrošinātai personai Latvijā (jāsaņem no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras A1 sertifikāts "Sertifikāts par sociālās drošības tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam"); jābūt nosūtītam strādāt ar Latvijas darba devēja norīkojumu; ārzemēs jāstrādā īslaicīgi (ne ilgāk kā uz 24 mēnešiem); visā nosūtījuma periodā jāsaglabā tieša saikne ar darba devēju, kas ir darbinieku nosūtījis (ir jāveic pienākumi darba devēja uzdevumā).

Piemērs. Persona M. strādā Latvijas uzņēmumā "X", bet uz 1 gadu tiek komandēta uz Vāciju, lai tur pildītu uzņēmuma noteiktos darba pienākumus. Personai M. ir jāsaņem no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras A1 sertifikāts, kas apliecinās, ka persona M. paliks apdrošināta Latvijā. Pēc tam personai M. jāvēršas Nacionālajā veselības dienestā, iesniedzot iesniegumu par S1 veidlapas izsniegšanu. Saņemtā S1 veidlapa apliecinās, ka persona M. var saņemt visa veida valsts garantēto veselības aprūpi Dalībvalstī, kurā persona uzturēsies komandējuma laikā.

3. Ja persona saņem Latvijas Republikas pensiju (vecuma, izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma), bet tās dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī.

Ja Jūs esat Latvijas pensijas saņēmējs un pārceļat savu dzīvesvietu uz citu Dalībvalsti, tad Jums ir tiesības pieprasīt Nacionālajā veselības dienestā S1 veidlapu lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus savā dzīvesvietas valstī, par kuriem izmaksas tiks segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Galvenie kritēriji, atbilstoši kuriem tiek izsniegta S1 veidlapa:

 • persona saņem pensijas izmaksu tikai no Latvijas, bet personas pastāvīgā dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī, nevis Latvijā (persona ir paziņojusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu patstāvīgo dzīvesvietu citā Dalībvalstī);
 • persona saņem pensiju gan no Latvijas, gan no citas Dalībvalsts, bet personas apdrošināšanas periods, saskaņā ar kuru ir aprēķināta pensija, Latvijā ir lielāks nekā citā Dalībvalstī, kā arī personas patstāvīgā dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī, nevis Latvijā (persona ir paziņojusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu pastāvīgo dzīvesvietu citā Dalībvalstī);
 • gadījumā, ja personai pensija tiek piešķirta uz noteiktu laiku, tad S1 veidlapa tiek izsniegta uz termiņu līdz piešķirtās pensijas beigu datumam, kā arī personas patstāvīgā dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī (persona ir paziņojusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu patstāvīgo dzīvesvietu citā Dalībvalstī).

Piemērs. Pensionārs saņem pensijas izmaksu no Latvijas, un viņš izlemj, ka labprāt vecumdienas pavadīs Polijā, jo tur dzīvo viņa radinieki. Pensionārs paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savas pastāvīgās dzīvesvietas maiņu uz Poliju un pēc minētās darbības veikšanas, pensionārs ir tiesīgs no Latvijas pieprasīt S1 veidlapu.

4. Bezdarbnieks, kurš vēlas doties darba meklējumos uz citu Dalībvalsti un kuram ir spēkā esoša U2 veidlapa "Tiesību uz bezdarbnieka pabalstu saglabāšana".

Ja Jūs esat Latvijas bezdarbnieka pabalsta saņēmējs un Jums ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā izsniegta U2 veidlapa "Tiesību uz bezdarbnieka pabalstu saglabāšanu", tad Jums ir tiesības pieprasīt Nacionālajā veselības dienestā S1 veidlapu, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus Dalībvalstī, uz kuru Jūs dodaties darba meklējumos, par kuriem izmaksas tiks segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. S1 veidlapa tiek izsniegta uz laiku, kas nepārsniedz U2 veidlapā norādīto bezdarbnieka pabalsta saņemšanas beigu datumu.

5. Latvijā nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas vai pensijas saņēmēja ģimenes loceklis (laulātais; aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona), kurš ir šīs personas apgādībā.

Ja Latvijā nodarbinātai vai pašnodarbinātai personai vai pensijas saņēmējam ir ģimenes locekļi, kuri nestrādā un nesaņem pensiju nevienā dalībvalstī, viņi ir tiesīgi saņemt S1 veidlapu uz savu dzīvesvietu citā Dalībvalstī vai doties līdzi nosūtītajam (komandētajam) darbiniekam.

Jāņem vērā, ka tiesības saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus apdrošinātās personas vai pensijas saņēmēja ģimenes locekļa statusā ir personām, kurām nav neatkarīgo tiesību saņemt veselības aprūpes pakalpojumus.

Piemēri.

 • Ja Lietuvas pilsonim, kurš strādā Latvijā un veic sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijā, ir laulātais un/vai apgādībā esošas nepilngadīgas personas, kurām nav neatkarīgu tiesību saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ne Lietuvā, ne Latvijā, viņi ir tiesīgi saņemt S1 veidlapu kā apdrošinātās personas ģimenes locekļi, un arī viņiem būs tiesības Lietuvā saņemt visa veida Lietuvas valsts garantēto veselības aprūpi, kas tiks apmaksāta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem;
 • Persona M. strādā Latvijas uzņēmumā „X", bet uz 1 gadu tiek komandēta uz Vāciju, lai tur pildītu uzņēmuma noteiktos darbu pienākumu. Personai līdzi dodas viņa sieva, kura nestrādā, un nepilngadīgs bērns. Personai M. ir jāsaņem no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras A1 sertifikāts, kas apliecinās, ka persona M. paliks apdrošināta Latvijā. Pēc tam personai M. un sievai ir jāvēršas Nacionālajā veselības dienestā, iesniedzot iesniegumus par S1 veidlapas izsniegšanu. Saņemtā S1 veidlapa apliecinās, ka persona M. un tās ģimenes locekļi var saņemt visa veida valsts garantēto veselības aprūpi, kas tiks apmaksāta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kas jāņem vērā?

S1 veidlapa ir obligāti jāpiereģistrē Dalībvalstī, uz kurieni pārcelta personas dzīvesvieta vai, kur persona uzturēsies amata pienākumu veikšanai. Reģistrācija jāveic tās Dalībvalsts kompetentajā institūcijā, kurā persona dzīvos/uzturēsies (institūcijas nosaukumu un adresi var uzzināt Nacionālajā veselības dienestā). Bez reģistrācijas S1 veidlapa nav derīga! 

Persona ir uzskatāma par pensionāru, ja saņem kādu no šādiem pensiju veidiem – vecuma, nelaimes gadījumu darbā, invaliditātes, arodslimības, apgādnieka zaudējuma pensiju, izdienas pensiju.

Pensijas saņēmējam S1 veidlapa netiks izsniegta, ja pensijas saņēmēja deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā.

Ja pensijas saņēmējs strādā (ir nodarbināta persona) vai viņam ir piešķirts pašnodarbinātas personas statuss, tad S1 veidlapa tiek izsniegta saskaņā ar noteikumiem, kas tiek piemēroti Latvijā nodarbinātai vai pašnodarbinātai personai.

S1 veidlapa nav jātulko, jo tas ir vienota parauga dokuments visās Dalībvalstīs.

Personas saņemtie plānveida veselības aprūpes pakalpojumi citā Dalībvalstī netiks apmaksāti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, ja uz pakalpojumu saņemšanas brīdi S1 veidlapa ir nederīga (nav reģistrēta dzīvesvietas/uzturēšanās vietas kompetentajā institūcijā vai ir beidzies veidlapas derīguma termiņš).

S1 veidlapa tiek izsniegta ar dienu, kad personas tiesības tiek atzītas ar administratīvo aktu (S1 veidlapa netiek izsniegta ar atpakaļejošu datumu).

Personai, kurai ir izsniegta S1 veidlapa, nekavējoties jāpaziņo Nacionālajam veselības dienestam, ja viņa kļūst apdrošināta citas Dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmā, jo tādā gadījumā persona zaudē tiesības saņemt no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus pakalpojumus dzīvesvietas valstī.


Kā saņemt S1 veidlapu?

Lai saņemtu S1 veidlapu, personai kurai ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz dokumenti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.555.

Latvijā nodarbinātai personai, kuras dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods vai identifikācijas numurs;
 • Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;
 • adrese dzīvesvietas valstī;
 • darbavietas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, nodarbinātības periods (uz noteiktu vai nenoteiktu laiku);
 • vai persona citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē saņem pabalstu sociālās drošības jomā, un, ja saņem, – valsti, kurā saņem pabalstu, un pabalsta veidu;
 • vai persona ir apdrošināta citas ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmā;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

Latvijā pašnodarbinātai personai, kuras dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods vai identifikācijas numurs;
 • Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;
 • adrese dzīvesvietas valstī; pašnodarbinātas personas darbības veids, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 
 • vai persona ir nodarbināta citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē. Ja persona ir nodarbināta, norāda nodarbinātības valsti un darba devēju;
 • vai persona citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē saņem pabalstu sociālās drošības jomā, un, ja saņem, – valsti, kurā saņem pabalstu, un pabalsta veidu;
 • vai persona ir apdrošināta citas ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmā;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

Latvijā nodarbinātai personai, kura darba veikšanai īslaicīgi nosūtīta uz citu Dalībvalsti, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods vai identifikācijas numurs;
 • Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;
 • dzīvesvietas adrese Latvijā;
 • adrese valstī, kurā persona uzturēsies, ja adrese ir zināma;
 • darbavietas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • vai persona ir apdrošināta citas ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmā;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

Latvijā pašnodarbinātai personai, kura darba veikšanai īslaicīgi dodas uz citu Dalībvalsti, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

 • vārds, uzvārds;
 •  personas kods vai identifikācijas numurs;
 • Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;
 • adrese valstī, kurā persona uzturēsies, ja adrese ir zināma;
 • vai persona ir apdrošināta citas ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmā;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

Latvijas pensijas saņēmējam Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods vai identifikācijas numurs;
 • Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;
 • dzīvesvietas adrese citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese; piešķirtās vai pieprasītās pensijas veids (vecuma, apgādnieka zaudējuma, invaliditātes, izdienas); citas ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices piešķirtās vai pieprasītās pensijas veids (vecuma, apgādnieka zaudējuma, invaliditātes, izdienas), ja persona saņem pensiju no citas ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices;
 • vai persona ir nodarbināta citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē. Ja persona ir nodarbināta, norāda nodarbinātības valsti;
 • vai persona citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē saņem pabalstu sociālās drošības jomā, un, ja saņem, – valsti, kurā saņem pabalstu, un pabalsta veidu;
 • vai persona ir apdrošināta citas ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmā.

Bezdarbniekam, kurš vēlas doties darba meklējumos uz citu Dalībvalsti un kuram ir spēkā esoša U2 veidlapa "Tiesību uz bezdarbnieka pabalstu saglabāšana", Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods vai identifikācijas numurs;
 • dzīvesvietas adrese; adrese valstī, uz kuru dodas darba meklējumos;
 • bezdarbnieka statusa iegūšanas datums;
 • U2 veidlapas "Tiesību uz bezdarbnieka pabalstu saglabāšana" izdošanas datums un derīguma termiņš.

S1 veidlapu ir tiesības saņemt arī augstāk minēto personu ģimenes locekļiem (laulātajam; aizbildnībā vai aizgādnībā esošai persona), kuri ir apdrošinātas personas apgādībā, un kuriem nav neatkarīgu tiesību saņemt S1 veidlapu. Lai pieprasītu S1 veidlapu nepilngadīgai personai, vienam no vecākiem/aizbildnim vai aizgādnim ir jāaizpilda Pielikums A (jāņem vērā, ka Pielikums A nav derīgs bez aizpildītas iesnieguma veidlapas Nr.1, Nr.2, Nr.3 vai Nr.4).  


S1 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
 • Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība".