Kas ir S2 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu"?

Lai persona varētu doties uz citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti vai Šveices Konfederāciju (turpmāk – Dalībvalsts) ar mērķi saņemt konkrētus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, tai ir jāsaņem kompetentās iestādes atļauja, kas apliecina personas tiesības citā valstī saņemt no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Atļauja doties uz citu Dalībvalsti tiek noformēta kā S2 veidlapa.

S2 veidlapa ir vienota parauga dokuments visās Dalībvalstīs (analoga S2 veidlapai ir E112 veidlapa, kas ir vecā parauga E-veidlapa).

Kompetentā institūcija, nolemjot, ka personai ir tiesības doties uz citu Dalībvalsti saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, neizsniedz personai naudas līdzekļus, kā arī neveic tiešus maksājumus ārstniecības iestādei, bet izsniedz S2 veidlapu. S2 veidlapa ir kā garantija, ka Dalībvalsts, kas izsniegusi S2 veidlapu personai, norēķināsies ar Dalībvalsti, kurā personai tiks sniegts konkrētais nepieciešamais plānveida veselības aprūpes pakalpojums.


Kas var pretendēt S2 veidlapas saņemšanai?

Nacionālais veselības dienests S2 veidlapu izsniedz, ja ir izpildījušies šādi nosacījumi:

 • persona ir apdrošināta Latvijā;
 • personai nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums ietilpst valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstā;
 • iesnieguma izskatīšanas laikā neviena ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, nevar nodrošināt personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, un par to ir saņemts pamatots ārstniecības iestādes atzinums;
 • veselības aprūpes pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību;
 • personai nepieciešamais plānveida veselības aprūpes pakalpojums netiek sniegts klīnisku pētījumu ietvaros, kā arī tam neizmanto eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju.

  Kā saņemt S2 veidlapu?

  Lai Nacionālais veselības dienests izvērtētu personas tiesības saņemt S2 veidlapu, persona iesniedz šādus dokumentus:

  1) Iesnieguma formā S2 veidlapas saņemšanai, jānorāda šāda informācija:

  • vārds, uzvārds, dzimšanas datums, Latvijas personas kods vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
  • veselības aprūpes pakalpojums, kas personai nepieciešams saskaņā ar ārstu konsilija atzinumu;
  • veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas valsts un pakalpojuma sniedzējs;
  • veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas termiņš (periods no/līdz);
  • nodarbinātības valsts, ja persona ir nodarbināta citā ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveicē;
  • valsts, kurā saņem pensiju/pabalstu, un pensijas/pabalsta veids, ja persona citā ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveicē saņem pensiju/pabalstu sociālās drošības jomā;
  • ziņas par to, vai persona ir apdrošināta citas ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmā.

  2) ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, attiecīgās ārstniecības jomas ārstu konsilija atzinumu, kurā norādīts nepieciešamais pakalpojums, kā arī pamatojums, vai šis pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību, un medicīniski pamatoti iemesli, kādēļ personai attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešams saņemt citā valstī, kā arī informācija, vai attiecīgais veselības aprūpes pakalpojums tiks sniegts klīnisku pētījumu ietvaros vai tam izmantos eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju.


  Kas jāņem vērā?

   • Personai jāsaņem S2 veidlapa pirms došanās uz plānoto ārstēšanu.
   • S2 veidlapa nav jātulko, jo tas ir vienota parauga dokuments visās Dalībvalstīs.
   • Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības pieprasīt, lai persona iesniedz Dalībvalsts ārstniecības iestādes apstiprinājumu, ka veselības aprūpes pakalpojums, ko plānots saņemt attiecīgajā ārstniecības iestādē, tiks nodrošināts, pamatojoties uz S2 veidlapu.

    S2 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

    • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
    • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
    • Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".