Ja pacientam radušās problēmas ārstniecības iestādē, tās vispirms aicinām risināt kopā ar ārstējošo ārstu, nodaļas vai ārstniecības iestādes vadītāju.

Ja tās nevar atrisināt, vēršoties ārstniecības iestādē un pacientam radušās šaubas par ārstniecības iestādes darbību, veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, kā arī nav izskaidrotas tiesības saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu vai ir šaubas par pieprasītās samaksas pamatotību, pacientam ir tiesības iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā:

  • Iesniegumu var iesniegt ne vēlāk kā divu gadu laikā no tiesību vai interešu aizskāruma dienas;
  • iesniegums tiek izskatīts 30 dienu laikā, sarežģītos gadījumos termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem;
  • ņemot vērā iesniegumā minēto informāciju, tiek veikta kontrole ārstniecības iestādē un/vai tiek analizēta pacienta medicīniskā dokumentācija, ārstniecības personu paskaidrojumi, kā arī tiek uzaicināts iesniedzējs vai cita persona sniegt viedokli vai argumentus;
  • konstatējot neatbilstības, Veselības inspekcija uzdod ārstniecības iestādei konstatētos pārkāpumus novērst;
  • atkarībā no konstatētajiem pārkāpumiem, Veselības inspekcija var izteikt brīdinājumu vai apturēt ārstniecības iestādes darbību bez iepriekšēja brīdinājuma, pieņemt lēmumu par administratīvā naudas soda piemērošanu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam, lūgt Latvijas Ārstu biedrību izvērtēt ārsta sertifikāta atbilstību, pieņem lēmumu par naudas līdzekļu atgriešanu valsts budžetā vai pacientam;
  • ja Veselības inspekcija saskata iespējamas noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli tiek pārsūtīti tiesībsargājošām institūcijām. 

Ir gadījumi, kad kompensāciju par veselībai nodarītiem kaitējumiem ir iespējams pieprasīt vienīgi civiltiesiskā ceļā tiesā. Šādos gadījumos tiesā ir jāpierāda, ka personai kaitējums ir nodarīts un saistīts ar konkrēto ārstniecības iestādi. Tas nozīmē, ka jābūt eksperta atzinumam.


Valstī ir izveidots Ārstniecības riska fonds, kurā iedzīvotājs var vērsties, lai:

  • saņemtu atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā;
  • saņemtu atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai. Vairāk informācijas par Ārstniecības riska fondu.