Informējam, ka kopš 01.11.2020. Nacionālais veselības dienests izskatot iesniegumus E104 veidlapas saņemšanai izsniedz jaunā parauga S041 veidlapas "Atbilde par periodu pieprasījumu - apdrošināšanas riska veids: slimība un maternitāte". S041 veidlapa ir līdzvērtīga vecā parauga E104 veidlapām.

Kas ir E104 veidlapa?

E104 veidlapa ir vienots Eiropas Savienības dokuments, kas satur informāciju par personas apdrošināšanas periodiem valstī, kura izdod veidlapu.

E104 veidlapa ir personas apdrošināšanas statusu apliecinošs dokuments, kas tiek izmantots personai, pārceļoties dzīvot no vienas ES dalībvalsts uz citu, pārceļot savu apdrošināšanu uz valsti, kur pastāvīgi dzīvos un/ vai strādās.

Latvijā E104 veidlapu izdod:

 • Nacionālais veselības dienests - par veselības apdrošināšanas risku;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - par sociāliem riskiem (bezdarbs, invaliditāte, slimības lapa u.t.t).

Kas var pieteikties E104 veidlapas saņemšanai?

E104 veidlapu var saņemt persona, kura šobrīd ir vai kādā laika periodā ir bijusi apdrošināta Latvijā, saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.


Kā pieteikties E104 veidlapas saņemšanai?

E104 veidlapas saņemšanai var pieteikties iesniedzot Nacionālajam veselības dienestam pašrocīgi aizpildītu un parakstītu iesniegumu, kurā jānorāda:

 • vārds, uzvārds;
 • personas identifikācijas numurs Latvijā - personas kods vai nodokļu maksātāju numurs.
 • ja personai ir citas dalībvalsts identifikācijas numurs un personas vēlas to norādīt, tad iesniegumā to var minēt;
 • laika periods par, kuru vēlās saņemt E104 veidlapu;
 • adrese, uz kuru nosūtīt sagatavotu veidlapu.

Iesnieguma veidlapa:

(E104 veidlapa ir vienota parauga dokuments ES, EEZ dalībvalstīs un Šveicē un to nav nepieciešams tulkot.)


E104 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

 • Latvijas Republikas 01.01.2018. "Veselības aprūpes finansēšanas likums".
 • Latvijas Republikas 01.10.1997. "Ārstniecības likums" (par veselības apdrošināšanas periodiem līdz 2017. gada 31. decembrim).
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembrī Regula (ES) Nr. 1231/2010 ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ.