Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana citās ES dalībvalstīs

Pārrobežu veselības aprūpes Direktīva paredz, ka var saņemt izdevumu atlīdzību par citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Lihtenšteinā saņemtu plānveida veselības aprūpi (Latvijas iedzīvotāji var saņemt atlīdzību atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem, kādi ir spēkā Latvijā).

 • Saņemot veselības aprūpes pakalpojumu citā dalībvalstī, pacients, saņems no savas valsts tādu summu, kāda par šo pakalpojumu ir noteikta pacienta piederības dalībvalstī (šeit – Latvijā), bet ne vairāk kā pacients samaksājis par šo pakalpojumu.
 • Atmaksāti tiks tikai tie veselības aprūpes pakalpojumi, kas piederības valstī (šeit – Latvijā) tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Pacients pats nodrošina un apmaksā transporta un uzturēšanās izmaksas, kā arī sākotnēji norēķinās ar veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju. 

 

Recepšu izmantošana citās ES dalībvalstīs

Pēc Direktīvas par pārrobežu veselības aprūpi ieviešanas pacienti var iegādāties medikamentus ar izsniegto recepti ne tikai savā valstī, bet arī citā ES dalībvalstī, Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Lihtenšteinā (izņemot, narkotiskās vai psihotropās zāles, kā arī narkotiskos analgētiskos līdzekļus).

Kas ir jāņem vērā?

1) Pacientam jābrīdina ārsts, ka viņš plāno medikamentus iegādāties, kādā no citām ES dalībvalstīm, Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Lihtenšteinā!

2) Ja pacients ir informējis, ka izmantos recepti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Lihtenšteinā tajā ārstam papildus jānorāda:

 • informācijā par pacientu norāda pacienta dzimšanas datumu.
 • informācijā par ārstniecības personu norāda papildus rekvizītus (e-pasta adrese un tālruņa vai faksa numurs (ar valsts kodu)).
 • izrakstot zāļu nosaukumu, norāda:
 • zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu vai, ja šāda nosaukuma nav, tad pieņemto vispārīgo zāļu nosaukumu, vai
 • zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu, ja zāles aizliegts aizvietot, nosvītrojot uzrakstu "Zāles atļauts aizvietot" un norādot aizlieguma pamatojumu, vai
 • zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu, ja izraksta bioloģiskas izcelsmes zāles.                                               

Ja pacienti Latvijā kompensējamos medikamentus iegādājās kādā citā ES dalībvalstī, tad ir iespēja saņemt par šiem medikamentiem izdevumu apmaksu (tādā apmērā, kā tie tiek kompensēti pacientiem Latvijā).

 

Izdevumu atmaksa

Lai saņemtu izdevumu atmaksu par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē un, kuri apmaksāti no personīgajiem līdzekļiem, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, personas norēķinu konta rekvizīti; valsts, kurā veselības aprūpes pakalpojumi ir saņemti; apraksts par veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas iemeslu citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē; 
 • maksājumus apliecinoši dokumenti, pēc kuriem iespējams identificēt pakalpojumu saņēmēju;
 • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja izsniegti dokumenti, kuros ir norādīti veselības aprūpes pakalpojumi, kas personai ir sniegti; veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas laikposms; personai sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenas par katru pakalpojumu atsevišķi, par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas veikšanu; diagnoze, uz kuru pamatojoties personai ir sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
 • recepti vai ģimenes ārsta vai speciālista izsniegtu nosūtījumu (ja pacients vērsies pie kāda no tiešās pieejamības speciālistiem, nosūtījums nav nepieciešams), ja persona ir saņēmusi plānveida veselības aprūpes pakalpojumus;
 • apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros.

 

EVAK izmantošana

Tāpat kā līdz šim Latvijas iedzīvotāji joprojām var saņemt arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) un doties uz citām ES dalībvalstīm, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Islandi vai Šveici, kur, uzrādot EVAK, būs tiesīgi saņemt neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā šī palīdzība tiek sniegta attiecīgās valsts vietējiem iedzīvotājiem. Vairāk par EVAK var uzzināt sadaļā "EVAK karte".