Latvijā apdrošinātām personām ir iespēja saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus dodoties uz citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, Šveici vai Apvienoto Karalisti, izmantojot Latvijā izsniegtu S2 veidlapu vai saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas, par tiem norēķinoties no personīgajiem līdzekļiem (neattiecas uz Šveici un Apvienoto Karalisti) , ar iespēju vēlāk pieprasīt izdevumu atmaksu.

Plānveida veselības aprūpe ar S2 veidlapu

Ja personai nepieciešams  doties uz citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, (turpmāk – Dalībvalsts) ar mērķi saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiks segti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, tai ir jāsaņem kompetentās iestādes atļauja – S2 veidlapa.

Galvenie kritēriji, atbilstoši kuriem tiek izsniegta S2 veidlapa:

 • persona ir apdrošināta Latvijā;
 • personai nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums ietilpst valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstā;
 • iesnieguma izskatīšanas laikā neviena ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, nevar nodrošināt personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, un par to ir saņemts pamatots ārstniecības iestādes atzinums;
 • veselības aprūpes pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību;
 • personai nepieciešamais plānveida veselības aprūpes pakalpojums netiek sniegts klīnisku pētījumu ietvaros, kā arī tam neizmanto eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju.

 

Kā saņemt S2 veidlapu?

Lai Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD)  izvērtētu personas tiesības saņemt S2 veidlapu, persona iesniedz šādus dokumentus:

 • ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, attiecīgās ārstniecības jomas ārstu konsilija atzinumu, kurā norādīts nepieciešamais pakalpojums, kā arī pamatojums, vai šis pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību, un medicīniski pamatoti iemesli, kādēļ personai attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešams saņemt citā valstī, kā arī informācija, vai attiecīgais veselības aprūpes pakalpojums tiks sniegts klīnisku pētījumu ietvaros vai tam izmantos eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju.

 

Kas jāņem vērā?

 • S2 veidlapa ir latviešu valodā un tā nav jātulko, jo tā ir vienota parauga dokuments visās Dalībvalstīs;
 • S2 veidlapa ir kā garantija, ka Dalībvalsts, kas izsniegusi S2 veidlapu, norēķināsies ar Dalībvalsti, kurā tiks sniegts konkrētais nepieciešamais plānveida veselības aprūpes pakalpojums;
 • S2 veidlapa dod tiesības saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus ar tādiem pašiem nosacījumiem kā personām, kuras ir apdrošinātas konkrētajā Dalībvalstī, proti, ja konkrētajā Dalībvalstī ir noteikts pacienta līdzmaksājums, tad arī personai jāsedz šīs izmaksas no personīgajiem līdzekļiem;
 • NVD aicina pārliecināties, ka S2 veidlapa par konkrēto veselības aprūpes pakalpojumu tiks akceptēta konkrētajā ārstniecības iestādē.

_____________________________________________________________________

Plānveida veselības aprūpe bez S2 veidlapas ar iespēju pieprasīt izdevumu atmaksu

Latvijā apdrošinātām personām ir iespēja doties uz citu ES vai EEZ dalībvalsti ar mērķi saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas, par tiem pilnībā norēķinoties no personīgiem līdzekļiem, un iespēju pēc tam pieteikties uz izdevumu atmaksu.

 

Kas jāņem vērā?

 • pakalpojumus var saņemt gan pie valsts, gan privātajiem pakalpojumu sniedzējiem;
 • par pakalpojumu pilnībā jānorēķinās par saviem personīgajiem līdzekļiem;
 • izdevumu atmaksa iespējama tikai par pakalpojumiem, kas Latvijā tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem;
 • izdevumu atmaksa notiek saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem pakalpojumu tarifiem, kas var atšķirties no samaksātās summas;
 • pirms pakalpojuma saņemšanas ir iespējams sazināties ar NVD, lai noskaidrotu, vai pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem un kāds ir Latvijā noteiktais pakalpojuma tarifs.

Ar informāciju par izdevumi atmaksas kārtību par plānveida ārstēšanu bez S2 veidlapas ir iespējas iepazīties šeit.

 

Plānveida veselības aprūpes sniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Regula (EK)               Nr. 1231/2010 ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Direktīva Nr. 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē;