attēls

Nacionālais veselības dienests ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanu.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības jomu (turpmāk – prioritārās veselības jomas) veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Veselības tīklu attīstības vadlīnijas būs zinātniska pētījuma rezultātā izstrādāts dokuments, kas norādīs virzienus, kuros attīstāma veselības aprūpes un sabiedrības veselības politika četrās prioritārajās veselības aprūpes jomās.

Vadlīnijas ietvers sevī prioritāro veselības jomu attīstības plānus un sniegs kompleksu skatījumu uz prioritārajām veselības jomām, nosakot veselības sistēmas vājos posmus, to iemeslus un sniedzot risinājumus sistēmas vājo posmu stiprināšanai. Vadlīnijās tiks apskatīti ar veselības veicināšanu, cilvēkresursu plānošanu, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizēšanu, veselības pakalpojuma grozu un pakalpojumu apmaksu, kā arī kapitālieguldījumu plānošanu saistīti jautājumi.

 

Veselības tīklu attīstības vadlīniju uzdevums

Veselības tīklu attīstības vadlīniju uzdevums būs:

 • sniegt konkrētas rekomendācijas veselības veicināšanas pasākumu organizēšanai, finansēšanai, kā arī monitoringam nacionālā un lokālā līmenī visās četrās prioritārajās veselības jomās;
 • noteikt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvietojumu dažādos veselības aprūpes līmeņos;
 • noteikt pasākumus veselības aprūpes organizācijas uzlabošanai, tai skaitā pasākumus sadarbības attīstībai starp veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
 • noteikt katra aprūpes līmeņa kompetenci un nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, tajā skaitā nosacījumus pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai sociālās atstumtības un nabadzības riska grupām;
 • noteikt kritērijus un principus veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai un izvietojumam, un tā rezultātā izveidot veselības tīklu kartējumu.

Projekta aktivitāšu īstenošana uzsākta: 2014. gada 5. novembrī. 

Projekta darbības beigu termiņš: 2022. gada 31. decembris.

Prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde tiek realizēta ar ārpakalpojuma piesaisti un iesaistot projekta sadarbības partnerus - Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (aktivitāte uzsākta 2014. gada novembrī un to plānots pabeigt 2016. gada decembrī).

Nacionālais veselības dienests 2014. gada decembrī noslēdza līgumu ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku par zinātniskā pētījuma veikšanu. Paredzēts, ka, balstoties uz datu analīzi, eksperti sagatavos ziņojumus par veselības veicināšanu un veselības aprūpes sistēmas "šaurajām" vietām, uzsverot cilvēkresursu, infrastruktūras, investīciju, pakalpojumu apmaksas nozīmi.

Prioritāro veselības jomu attīstības plānu izstrādē tiks pieaicināti plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, Pārresoru koordinācijas centra, Labklājības ministrijas, primārā, sekundārā un terciārā veselības aprūpes līmeņa veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji vai to profesionālo biedrību pārstāvji.

 

Vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide un ieviešana

Vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide un ieviešana tiks realizēta ar ārpakalpojuma piesaisti un iesaistot projekta sadarbības partnerus - Veselības ministriju, Veselības inspekciju, Slimību profilakses un kontroles centru, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (aktivitāti plānots uzsākt 2015. gada otrajā ceturksnī un pabeigt 2021. gada decembrī).

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros paredzēts:

 • izveidot pilnvērtīgu vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;
 • organizēt attiecīgās apmācības;
 • identificēt infrastruktūras attīstības vajadzības.

Izstrādātajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā tiks noteikta sistēmas struktūra, tās izveide un ieviešana un attīstības virziens. Balstoties uz izstrādāto sistēmu, tiks veikta veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešana prioritārajās veselības jomās, tai skaitā:

 • identificētas klīniskās vadlīnijas un izstrādāti tām atbilstoši klīniskie algoritmi, klīniskie ceļi un indikatori katrā no prioritārajām veselības jomām;
 • izstrādāts un ieviests ārstniecības personām pieejams klīnisko vadlīniju, klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru sistēmas informāciju tehnoloģiju risinājums;
 • piesaistīts starptautisks eksperts veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā, kā arī attiecīgi apmācīti un konsultēti valsts pārvaldes iestāžu un ārstniecības iestāžu darbinieki;
 • organizētas divas konferences par veselības aprūpes kvalitātes jautājumiem;
 • veikti divi pētījumi par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Projekta attiecināmās izmaksas tiks līdzfinansētas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros no Eiropas Sociālā fonda finansējuma 85% apmērā un 15% apmērā no valsts budžeta finansējuma.