Ja Jūs aktīvi strādājat Latvijā un no darba ienākumiem Jūs pats vai darba devējs maksā par jums sociālās iemaksas Latvijas budžetā, bet Jūsu dzīvesvieta ir citā  Dalībvalstī, tad Jums ir tiesības pieprasīt Nacionālajā veselības dienestā (turpmāk- NVD) S1 veidlapu, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus savā dzīvesvietas valstī, par kuriem izmaksas tiks segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Galvenie kritēriji, atbilstoši kuriem tiek izsniegta S1 veidlapa:

 • persona ir sociāli apdrošināta (nodarbināta) Latvijā;
 • personas pastāvīgā dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī, par to ir paziņojusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk- PMLP).

Piemērs. Lietuvas pilsonis N. strādā Latvijā un veic sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijā, bet viņa dzīvesvieta ir Lietuvā. Viņam ir tiesības saņemt S1 veidlapu, ar kuru Latvija apliecina, ka viņam ir tiesības saņemt visa veida Lietuvas valsts garantēto veselības aprūpi, kas tiks apmaksāta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Latvijā izsniegto S1 veidlapu viņam būs jāreģistrē Lietuvas kompetentajā institūcijā.

Nodarbinātās/pašnodarbinātās personas apgādībā esoši ģimenes locekļi, kuri nestrādā un nesaņem pensiju nevienā dalībvalstī, ir tiesīgi saņemt S1 veidlapu, paziņojot PMLP par savu dzīvesvietu ārzemēs.

 

Kā saņemt S1 veidlapu?

Lai saņemtu S1 veidlapu NVD jāiesniedz sekojoši dokumenti:

*ja persona ir nepilngadīga ir nepieciešams aizpildīt: 

Iesnieguma par S1 veidlapas saņemšanu iesniegšana:

 • klātienē, aizpildot iesniegumu NVD klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu;
 • pa e-pastu, parakstot iesniegumu ar drošu e-parakstu;
 • izmantojot e-adresi.

 

Svarīga informācija:

 • Izsniegtās S1 veidlapas ir latviešu valodā un tās nav jātulko, jo tās ir vienots dokuments visās dalībvalstīs;
 • Lai S1 veidlapa būtu derīga, tā ir jāreģistrē kompetentajā  valsts veselības aprūpes apdrošināšanas institūcijā dzīvesvietas valstī;
 • S1 veidlapa apliecina personas tiesības saņemt valsts garantētās veselības aprūpes pakalpojumus tādā apjomā, kādu nosaka dzīvesvietas valsts.
 • Personai ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Dienestu, ja mainās S1 veidlapas iesniegumā norādītā informācija.

 

S1 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Regula (EK)               Nr. 1231/2010 ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ;