Ja Jūs esat nodarbināts Latvijā vai esat pašnodarbināta persona, bet esat nosūtīti uz noteiktu laiku veikt savu darbu citā Dalībvalstī, tad Jums ir tiesības pieprasīt Nacionālajā veselības dienestā (turpmāk- NVD) S1 veidlapu, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus savā uzturēšanās Dalībvalstī uz komandējuma laiku, par kuriem izmaksas tiks segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Tā kā Jūs visu nosūtījuma laiku paliksiet apdrošināts Latvijā, tad arī visu šo laika periodu Jums (par Jums) ir jāveic sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko apliecina A1 sertifikāts „Sertifikāts par sociālās drošības tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam" (turpmāk- A1 sertifikāts), kuru izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk- VSAA).

S1 veidlapa tiek izsniegta uz laiku, kas nepārsniedz A1 sertifikātā norādīto komandējuma beigu termiņu.

Galvenie kritēriji, atbilstoši kuriem tiek izsniegta S1 veidlapa:

 • persona ir sociāli apdrošināta (nodarbināta) Latvijā, bet uz noteiktu laiku, savus darba pienākumus dodas pildīt citā Dalībvalstī, nevis Latvijā;
 • personai Iesniegumā jānorāda uzturēšanās vietas vai darba vietas adrese Dalībvalstī uz kuru tiek pieprasīta veidlapa.

Piemērs. Persona M. strādā Latvijas uzņēmumā "X", bet uz 1 gadu tiek komandēta uz Vāciju, lai tur pildītu uzņēmuma noteiktos darba pienākumus. Personai M. ir jāsaņem no VSAA A1 sertifikāts, kas apliecinās, ka persona M. paliks apdrošināta Latvijā. Pēc tam personai M. jāvēršas NVD, iesniedzot iesniegumu par S1 veidlapas izsniegšanu. Saņemtā S1 veidlapa apliecinās, ka persona M. var saņemt visa veida valsts garantēto veselības aprūpi Dalībvalstī, kurā persona uzturēsies komandējuma laikā.

Komandētās personas apgādībā esoši ģimenes locekļi, kuri nestrādā un nesaņem pensiju nevienā dalībvalstī, dodoties līdzi komandētajam, ir tiesīgi saņemt S1 veidlapu.

 

Kā saņemt S1 veidlapu?

Lai saņemtu S1 veidlapu NVD jāiesniedz sekojoši dokumenti:

*ja persona ir nepilngadīga ir nepieciešams aizpildīt:

 

Iesnieguma par S1 veidlapas saņemšanu iesniegšana:

 • klātienē, aizpildot iesniegumu NVD klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu;
 • pa e-pastu, parakstot iesniegumu ar drošu e-parakstu;
 • izmantojot e-adresi.

 

Svarīga informācija:

 • Izsniegtās S1 veidlapas ir latviešu valodā un tās nav jātulko, jo tās ir vienots dokuments visās dalībvalstīs;
 • Lai S1 veidlapa būtu derīga, tā ir jāreģistrē kompetentajā  valsts veselības aprūpes apdrošināšanas institūcijā dzīvesvietas valstī;
 • S1 veidlapa apliecina personas tiesības saņemt valsts garantētās veselības aprūpes pakalpojumus tādā apjomā, kādu nosaka dzīvesvietas valsts.
 • Personai ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Dienestu, ja mainās S1 veidlapas iesniegumā norādītā informācija.

 

S1 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Regula (EK)               Nr. 1231/2010 ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ;