Ja Jūs esat Latvijas pensijas saņēmējs un pārceļat savu dzīvesvietu uz citu Dalībvalsti, tad Jums ir tiesības pieprasīt Nacionālajā veselības dienestā (NVD) S1 veidlapu, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus savā dzīvesvietas valstī, par kuriem izmaksas tiks segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Galvenie kritēriji, atbilstoši kuriem tiek izsniegta S1 veidlapa:

 • persona saņem Latvijas pensiju, bet personas pastāvīgā dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī, nevis Latvijā (persona ir paziņojusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk- PMLP) par savu patstāvīgo dzīvesvietu citā Dalībvalstī);
 • persona saņem pensiju gan no Latvijas, gan no citas Dalībvalsts, bet personas apdrošināšanas periods, saskaņā ar kuru ir aprēķināta pensija, Latvijā ir lielāks nekā citā Dalībvalstī, kā arī personas patstāvīgā dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī, nevis Latvijā (persona ir paziņojusi PMLP par savu pastāvīgo dzīvesvietu citā Dalībvalstī);
 • gadījumā, ja personai pensija tiek piešķirta uz noteiktu laiku, tad S1 veidlapa tiek izsniegta uz termiņu līdz piešķirtās pensijas beigu datumam, kā arī personas patstāvīgā dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī (persona ir paziņojusi PMLP par savu patstāvīgo dzīvesvietu citā Dalībvalstī).

Piemērs. Persona saņem Latvijas pensiju, bet vecumdienas izlemj pavadīt Vācijā, tāpēc nolemj pārcelties dzīvot uz Vāciju pie radiniekiem. Pensionārs paziņo PMLP par savas pastāvīgās dzīvesvietas maiņu (norāda Vācijas adresi), pēc veikto izmaiņu veikšanas, pensionārs ir tiesīgs no Latvijas pieprasīt S1 veidlapu.

Pensionāra apgādībā esoši ģimenes locekļi, kuri nestrādā un nesaņem pensiju nevienā dalībvalstī, ir tiesīgi saņemt S1 veidlapu, paziņojot PMLP par savu dzīvesvietu ārzemēs.

 

Kā saņemt S1 veidlapu?

Lai saņemtu S1 veidlapu NVD jāiesniedz sekojoši dokumenti:

*ja persona ir nepilngadīga, ir nepieciešams aizpildīt:

 

Iesnieguma par S1 veidlapas saņemšanu iesniegšana:

 • klātienē, aizpildot iesniegumu NVD klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu;
 • pa e-pastu, parakstot iesniegumu ar drošu e-parakstu;
 • izmantojot e-adresi.

 

Svarīga informācija:

 • Izsniegtās S1 veidlapas ir latviešu valodā, kas nav jātulko, jo tās ir vienots dokuments visās dalībvalstīs;
 • Lai S1 veidlapa būtu derīga, tā ir jāreģistrē kompetentajā valsts veselības aprūpes apdrošināšanas institūcijā dzīvesvietas valstī;
 • S1 veidlapa apliecina personas tiesības saņemt valsts garantētās veselības aprūpes pakalpojumus tādā apjomā, kādu nosaka dzīvesvietas valsts.
 • Personai ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Dienestu, ja mainās S1 veidlapas iesniegumā norādītā informācija.

 

S1 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;