Kas ir S3 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz ārstēšanu pensionētam pierobežas darbiniekam valstī, kurā iepriekš bija nodarbināts"?

S3 veidlapu var izdot Jums (un Jūsu ģimenes locekļiem) tikai tad, ja Jūs esat bijušais pārrobežu darba ņēmējs, kas dzīvo vienā no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk – Dalībvalsts) un esat bijis pārrobežu darba ņēmējs citā Dalībvalstī. Tā nodrošina pierādījumu Jūsu (vai Jūsu ģimenes locekļu) tiesībām uz noteiktu medicīnisko aprūpi valstī, kurā Jūs strādājāt.


Sniegtā ārstēšana

Ārstēšana tiek sniegta ar tādiem pašiem nosacījumiem aprūpes un maksāšanas ziņā kā tajā Dalībvalstī apdrošinātajām personām (piemēram, pienākums veikt pacienta iemaksu; pienākums veikt avansa maksājumu).


Kādu ārstēšanu Jums kā bijušajam pārrobežu darba ņēmējam un Jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt bijušajā nodarbinātības Dalībvalstī, pamatojoties uz S3 veidlapu?

Jums ir tiesības saņemt ārstēšanu Jūsu iepriekšējā nodarbinātības Dalībvalstī, ja šī ārstēšana ir turpinājums šajā Dalībvalstī uzsāktai ārstēšanai. Tas attiecas arī uz Jūsu ģimenes locekļiem, ja Jūsu ģimenes locekļiem nav neatkarīgu tiesību saņemt veselības aprūpes pakalpojumus kādā Dalībvalstī.


Kā saņemt veidlapu?

Lai saņemtu aizpildītu un apstiprinātu S3 veidlapu, persona Nacionālajā veselības dienestā iesniedz šādus dokumentus:

1) iesniegums, kurā norādīta šāda informācija:

  • vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis;
  • veselības aprūpes pakalpojums, kura sniegšana ir tikusi uzsākta;
  • veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs.

2) attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija atzinums par personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, kuru nepieciešams pabeigt. Atzinumā norāda nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, medicīniski pamatotus iemeslus, kādēļ attiecīgais veselības aprūpes pakalpojums ir uzskatāms par iepriekš uzsākta veselības aprūpes pakalpojuma turpinājumu.


S3 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
  • Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".