Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), savukārt Noteikumu Nr. 555 4.2.5. minētos rehabilitācijas pakalpojumus – sertificēts fizioterapeits, ergoterapeits vai audiologopēds. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz tikai tās Noteikumu Nr. 555. 48. punktā minētās personas, kuras strādā ārstniecības iestādē, kam noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) līgums par veselības aprūpes pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – sniegšanu un apmaksu.

Rehabilitācijas pakalpojumus sniedz sertificēts fizioterapeits, ergoterapeits vai audiologopēds, kam noslēgts ar NVD līgums par veselības aprūpes pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – sniegšanu un apmaksu, ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu, kas izsniegts Noteikumu Nr. 555 3.11. nodaļā minētajā kārtībā un kam pievienots Noteikumu Nr.555 113. punktā minētajā kārtībā izstrādāts medicīniskās rehabilitācijas plāns, kā arī iepriekš izvērtējot medicīniskās rehabilitācijas potenciālu:

 • pacientiem ar diagnozi I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums), I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums), I63 (Smadzeņu infarkts), I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts), I69 (Cerebrovaskulāru slimību sekas),  
 • bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, 
 • personai ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kods T91.3), kas izpaužas kā tetraplēģija vai paraplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa spēks ir mazāks par trijām ballēm, nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā pakalpojumu programmā "Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti)", ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes pie pacientiem ar diagnozēm I60, I61, I63, I64 vai I69, pie bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, kuriem nepieciešama veselības aprūpe mājās un personai ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kods T91.3), kas izpaužas kā tetraplēģija vai paraplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa spēks ir mazāks par trijām ballēm, nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā pakalpojumu programmā "Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti)", ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem.


Veselības aprūpes mājās sniedzējiem jāveic šādi pienākumi:

 • jāplāno pacientu aprūpi;
 • jāveic ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas;
 • jāsagatavo pacientu diagnostiskām un ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām;
 • jāveic paliatīvo aprūpi un termināla pacienta aprūpi;
 • nepieciešamības gadījumā jāasistē ārstam ārstniecisko procedūru izpildes laikā;
 • jāapmāca un jāizglīto pacientu un viņa tuviniekus vai ģimenes locekļus aprūpes pasākumu veikšanā;
 • jāsniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību savas kompetences ietvaros līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ierašanās brīdim;
 • ja nepieciešams, pacienta aprūpē jāiesaista pacienta ģimenes ārsts vai pamatteritorijas ģimenes ārsts.

Ārstniecības iestāde, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās, nodrošina:

 • iespēju personām pieteikties veselības aprūpes pakalpojuma mājās saņemšanai darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;
 • pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža;
 • šo pakalpojumu sniegšanu darbdienās, brīvdienās un svētku dienās.

Pēc veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniegšanas perioda beigām veselības aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēji pacienta ģimenes ārstam vai pamatteritorijas ģimenes ārstam iesniedz aprūpes izrakstu ar aprūpes rezultātu. Veiktos veselības aprūpes mājās pakalpojumus dokumentē aktos par medicīniskās uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.

NVD veido, papildina un organizē Ārstniecības iestāžu gaidīšanas sarakstu uz pakalpojumu – veselības aprūpe mājās konkrētā administratīvā teritorijā. Ja kādā administratīvā teritorijā pakalpojums – veselības aprūpe mājās nav nodrošināts, bet ir nepieciešams, NVD izskata iespēju iekļaut pakalpojumu šajā administratīvā teritorijā jau esošā līgumā, kas noslēgts ar Ārstniecības iestādi.


Ārstniecības iestāžu saraksti


Vadlīnijas veselības aprūpes mājās uzskaites dokumentu aizpildīšanai:

 • uzrāda pacienta grupu 85 – personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās;
 • uzrāda manipulāciju "60259 - Ārsta palīga (feldšera) vai māsas veikta viena pacienta pirmā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās (atbilstoši šo noteikumu 3.4 nodaļai). Samaksa tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi par diennakti. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 60260" vai "60260 – Ārsta palīga (feldšera) vai māsas, kā arī funkcionālā speciālista, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus, veikta viena pacienta otrā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās (atbilstoši šo noteikumu 3.4 nodaļai). Samaksa tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi par diennakti. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 60259" atbilstoši veselības aprūpes mājās līmenim, ņemot vērā, ka samaksa par katru no iepriekš minētajām manipulācijām tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi diennaktī, un abas manipulācijas nedrīkst uzrādīt vienlaicīgi (kopā) par diennakti;
 • pacientam sniegto veselības aprūpi mājās, kas noteikta Noteikumu Nr. 555 4.2.5. apakšpunktā (rehabilitācijas pakalpojumi mājas aprūpes ietvaros), apmaksā saskaņā ar manipulācijas "60260 – Ārsta palīga (feldšera) vai māsas, kā arī funkcionālā speciālista, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus, veikta viena pacienta otrā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās (atbilstoši šo noteikumu 3.4 nodaļai). Samaksa tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi par diennakti. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 60259" tarifu;
 • uzrāda manipulāciju "60249 - Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizīte pie pacienta, nodrošinot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mājās (atbilstoši šo noteikumu 3.4 nodaļai). Nenorādīt kopā ar manipulāciju 55073".

   

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 265 pielikumiem Nr. 94 un Nr. 95 (MK 20.09.2011. noteikumu Nr. 713 redakcijā):


Nosūtījums

Pacienta karte