Latvijā apdrošinātas personas apgādībā esoši ģimenes locekļi, kuri uz laiku devušies mācīties, studēt uz ārzemēm un turpina būt vecāku apgādībā, ir tiesīgi saņemt Apliecinājumu tiesībām saņemt veselības aprūpi - S1 veidlapu.

S1 veidlapa apliecina personas tiesības  saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj reģistrēties veselības aprūpei, ja pastāvīgi dzīvo vienā no ES vai EEZ dalībvalstīm, bet ir apdrošināts citā (piemēram Latvijā).

Studenti var saņemt neatliekamos un medicīniski nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus savā studiju valstī uzrādot Latvijas izsniegto EVAK.  

Galvenie kritēriji, atbilstoši kuriem tiek izsniegta S1 veidlapa:

 • persona, kuras apgādībā ir skolnieks/students, ir sociāli apdrošināta (nodarbināta) Latvijā, un pastāvīgā dzīves vieta arī ir Latvijā.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk-PMLP) ir paziņots par skolnieka/studenta dzīvesvietas adresi ārzemēs

Piemērs: “A. ir pusaudzis, kas trenējas hokejā. Viņa vecāki dzīvo un strādā Latvijā. A. ir noslēgts līgums ar hokeja klubu Zviedrijā uz vienu mācību gadu.”

 

Kā saņemt S1 veidlapu:

Nacionālajā veselības dienestā (NVD) jāiesniedz sekojoši dokumenti:

*ja persona, kas dodas saņemt izglītību ārzemēs, ir nepilngadīga, vecākiem nepieciešams papildus aizpildīt:

 

Iesnieguma par S1 veidlapas saņemšanas iesniegšanu:

 • klātienē, aizpildot iesniegumu NVD klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu;
 • pa e-pastu, parakstot iesniegumu ar drošu e-parakstu;
 • izmantojot e-adresi.

 

Svarīga informācija:

 • Izsniegtās S1 veidlapas ir latviešu valodā un tās nav jātulko, jo tās ir vienots dokuments visās dalībvalstīs;
 • Lai S1 veidlapa būtu derīga, tā ir jāreģistrē kompetentajā  valsts veselības aprūpes apdrošināšanas institūcijā dzīvesvietas valstī;
 • S1 veidlapa apliecina personas tiesības saņemt valsts garantētās veselības aprūpes pakalpojumus tādā apjomā, kādu nosaka dzīvesvietas valsts.
 • Personai ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Dienestu, ja mainās S1 veidlapas iesniegumā norādītā informācija.

 

S1 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Regula (EK)               Nr. 1231/2010 ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ;